2013/04/02

LELL Work in Progress. Week 14, 2013

1. AISA  I-115
Reparació del timó de profunditat
Reparación del timón de profundidad
Elevator repair process.


Per ordre cronològic, en les fotografies mostrem el procés seguit per reparar el forat que ens varem trobar en el timó de profunditat. Seguint les pautes de reparacions estructurals recomenades per la FAA s'ha ajustat el pedaç al timó amb la tècnica del despuntatge. En la primera fotografia es pot veure com es neteja l'interior abans d'encolar el pedaç. 

Por orden cronológico, en las fotografías mostramos el proceso seguido para reparar el agujero que nos encontramos en el timón de profundidad. Siguiendo las pautas de reparaciones estructurales recomendadas por la FAA se ha ajustado el parche al timón con la técnica del despunte. En la primera fotografía se puede ver cómo se limpia el interior antes de encolar el parche.

The pictures show, by chronological order,  the process used to repair the hole that we found in the elevator. Following the FAA structural repair recommended practices, the patch is set to the helm by tipping technique. The first image shows how the inside is vacuum-cleaned before gluing the patch.

Podeu obtenir els manuals al link de la FAA seguent / Puede obtener los manuales en el link de la FAA siguiente / You can download the FAA manuals from the following link
http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/
En aquesta imatge, extreta d'un manual de la FAA, podem veure el criteri seguit en la reparació.
En esta imagen, extraída de un manual de la FAA, podemos ver el criterio seguido en la reparación.
The image, from the FAA manual, shows the rationale used in the repair job.Per encolar el pedaç de fusta contraplacada de bedoll hem utilitzat una cola fenòlica d'Aerodux, seguint les instruccions del fabricant per fer adequadament la barreja de cola i catalitzador.

Para encolar el parche de madera contrachapada de abedul hemos utilizado un pegamento fenólico llamado Aerodux, siguiendo las instrucciones del fabricante para mezclar las proporciones adecuadas de cola y catalizador.

To glue the birch plywood patch we used a phenolic glue called Aerodux. We followed the  manufacturer's instructions for mixing appropriate proportions of glue and catalyzer.

El procés d'encolat ha de respectar els consells del fabricant: temps de vida de la barreja, pressió d'encolat, temperatura, humitat...

El proceso de encolado debe respetar los consejos del fabricante: tiempo de vida de la mezcla, presión de encolado, temperatura, humedad...

The gluing process
must respect the manufacturer's advice: lifetime of the mixture, bonding pressure, temperature, humidity...

En el nostre cas hem triat una banda de fusta amb grapes per mantenir la pressió d'encolat, d'aquesta manera evitem l'us de claus que poden malmetre la fusta posteriorment.En nuestro caso hemos elegido una banda de madera con grapas para mantener la presión de encolado, de esta manera evitamos el uso de clavos que pueden dañar la madera posteriormente.

In our case we chose a band of wood with staples to keep the gluing pressure, so we avoid the use of nails that can damage the wood when removed.

Un cop s'ha assecat la cola, treiem la banda grapada i procedim a un acabat final amb paper de vidre. Faltarà ajustar de nou l'angle de sortida metàlic i ja estrà a punt per l'entelat posterior.

Una vez se ha secado el pegamento, sacamos la banda grapada y procedemos a un acabado final con papel de lija. Faltará ajustar de nuevo el ángulo de salida metálico y ya estará listo para el entelado posterior.

Once the glue is dried, we remove the stapled band and finish the joint with sandpaper.
The final operation is to
readjust and fix the metallic trailing edge. The elevator is now ready for scrim.

2. Macchi MB-308

Segueixen els treballs per col.locar el motor a l'avió. Cal reubicar algún comandament del motor per millorar el seu accionament.

Siguen los trabajos para colocar el motor en el avión. Cabe reubicar algún mando del motor para mejorar su accionamiento.

Working to place the engine on the plane. Some commands have to be relocated to smooth its operation.

3. Inventari de manuals
 Inventario de manuales
 
Manuals inventory

En Marc Querol ha començat a fer una bona endreçada a tots els Manuals de Manteniment i a fer-ne un inventari. Amb l'objectiu de digitalitzar tot l'arxiu de manuals, la feina durarà un temps però haurà valgut la pena.

Marc Querol ha empezado a ordenar los Manuales de Mantenimiento y hacer un inventario de todo el material disponible.
Con el objetivo de digitalizar todo el archivo de manuales, el trabajo durará un tiempo pero habrá valido la pena.

Marc Querol has started to sort and inventory the archive of Maintenance Manuals.
In order to digitize the entire file, the job will take its time, however it will be worthwhile.

Esponsor de les imatges del Taller-escola
Esponsor de las imágenes del Taller-escuela
Workshop-school imaging sponsor


 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada