2013/05/27

LELL Work in Progress. Week 20, 2013Aquesta setmana hem seguit preparant superfícies mòbils de l'AISA I-115 per a entelar-les de nou.

Esta semana hemos seguido preparando superficies móviles del AISA I-115 para entelarlas de nuevo.

This week we've continued preparing the AISA I-115 mobile surfaces to renew its clothing.

.
En els alerons ja s'han donat les primeres mans de cola per enganxar-hi la roba

En los alerones ya se han dado las primeras manos de cola para pegar la tela.


The ailerons have been already given the first coats of glue to stick the fabric.El dimecres ens varem citar a les naus de Viladecans que han servit com a magatzem fins enguany. Hem iniciat el trallat de material cap al Centre Cultural Aeronàutic de El Prat i d'aqui a uns dies continuarem portant diferents avions i material pendent de restauració a Sabadell. Alumnes preparant un Blanik per al transport


El miércoles nos fuimos a las naves de Viladecans que han servido como almacén hasta este año.  
Hemos iniciado el traslado de material hacia el Centro Cultural Aeronáutico de El Prat y de aquí a unos días continuaremos llevando diferentes aviones y material pendiente de restauración a Sabadell.


Ala volant "Fauvel" i fuselatge del Motoveler "Scanliner"On Wednesday we were called to the Viladecans warehouses that have been granted to the foundation until this year.  
We have initiated the transfer of material to the El Prat Aeronautics Cultural Center and in a few days will continue bringing various planes and equipment pending of restorationto Sabadell.


Finalment hem seguit amb les provatures de l'AISA I-11B. Amb el canvi del tap del dipòsit el motor ha anat perfecte. Ara cal provar-lo en vol.

Finalmente hemos seguido con las pruebas del AISA I-11B. Con el cambio del tapón del depósito el motor ha ido perfecto. Ahora falta la prueba en vuelo

Finally we continued testing AISA I-11B fuel system. With the change of the reservoir cap, the engine has run perfect, now missing the flight testRafa Molina "Cap dels pilots"

La propera setmana efectuarem la prova en vol.

La próxima semana llevaremos a cabo la prueba en vuelo.

Next week we will do the flight test.

PACOB 2013 / 05


Al taller-escola el PAC Obert dels tercers diumenges comença uns dies abans. Habitualment es fa una neteja dels avions i es controlen els nivells de fluids: pressió de les rodes, oli... i també es carreguen les bateries de les Bücker i d'altres si és necessari.

En el taller-escuela el PAC Obert de los terceros domingos empieza unos días antes. Habitualmente se hace una limpieza de los aviones y se controlan los niveles de fluidos: presión de las ruedas, aceite ... y también se cargan las baterías de las Bucker y otros si es necesario.

In the workshop-school the third Sunday of the month event "PAC Obert" starts few days before. The usual procedure is to clean the aircraft, control the fluid levels, the tire pressure, oil ... and to charge Bücker and others' batteries when necessary.

En aquesta darrera edició del mes de maig els alumnes aprenents han col.laborat amb l'equip de voluntaris en el pintat de l'escala que han construit per poder facilitar l'accés al T6 als socis benefactors visitants.

En esta última edición del mes de mayo los alumnos aprendices han colaborado con el equipo de voluntarios en el pintado de la escalera que han construido para poder facilitar el acceso al T6  a los socios benefactores visitantes. 

For
May edition, the apprentice-pupils have worked with the team of volunteers in the painting of the stair-platform that have been built to facilitate access to the T6 benefactor member visitors.
  
Hem triat un color blau, que recorda molt al del Tipsy Nipper, per tal que es distingueixi be amb el groc del T6.   
Hemos elegido un color azul, que recuerda mucho al del Tipsy Nipper, para que se distinga bien con el amarillo del T6. 
To realise a strong contrast with the T6 yellow, we have chosen a blue that is reminiscent of the Tipsy Nipper one.
 

Una de les feines ocultes dels PACOB és la coordinació entre voluntaris d'operacions de terra, pilots, aprenents-alumnes i col.laboradors del taller. Entre Rafa Molina, Fidel Rodríguez i Jordi Pons fan que a primera hora del diumenge tothom sàpiga que ha de fer i on ha de col.laborar perque tot surti be.

Una de las tareas
ocultas de los PACOB es la coordinación entre voluntarios de operaciones de tierra, pilotos, aprendices-alumnos y colaboradores del taller. Entre Rafa Molina, Fidel Rodríguez y Jordi Pons hacen que a primera hora del domingo todo el mundo sepa que  es lo que tiene que hacer y dónde debe colaborar para que todo salga bien.

One of the PAC Obert hidden tasks is the coordination among ground ops volunteers, pilots, apprentice-students and workshop-collaborators. Rafa Molina, Fidel Rodriguez and Jordi Pons make that by early Sunday everyone knows what to do and where to collaborate so that everything goes well.

      
A les 8.45h acostuma a haver-hi la convocatòria. I a les 9.30h ja hi han avions a la plataforma de Romeo1.
És el moment de detectar alguna incidència de darrera hora. En aquesta fotografia s'observa a l'Alvaro i l'Israel, aprenents-alumnes, sumministrant pressió a les rodes del Mentor, mentre que l'Alejandro i en Paco Val, TMAs supervisors voluntaris, comenten la jugada.

A las 8.45h suele haber la convocatoria. Y a las 9.30h ya hay aviones en la plataforma de Romeo1. Es el momento de detectar alguna incidencia de última hora. En esta fotografía se observa a los aprendices-alumno Alvaro e Israel, suministrando presión a las ruedas del Mentor, mientras que los TMA supervisores voluntarios, Alejandro y Paco Val comentan la jugada

The usual call is for 08:45 a.m. and by 09.30am there are airplanes at Romeo1 platform.
It is time to detect any last minute incidence. This photograph shows the apprentice-students Alvaro and Israel supplying pressure to the Mentor wheels while the supervising Mechanics, Alejandro and Paco Val, discuss their play.
 

Finalment a partir de les 10:00h començen a venir els visitants. Tothom al seu lloc, fins hi tot els Seat 600 convidats.
Finalmente a partir de las 10:00h empiezan a llegar los visitantes. Todos en su sitio, incluso los Seat 600 invitados.
Finally, from 10:00 a.m. the visitors start to come. All is in place, including the Seat 600 guests.

Al Juny, tornem-hi. En Junio, vuelta a empezar. In June, back again.


2013/05/14

LELL Work in Progress. Week 19, 2013

AISA I-11B.

Ordre tècnica sobre baixada en la pressió de combustible.  

Orden técnica sobre caída de presión de combustible.

Technical Order on fuel pressure drop.Durant aquesta setmana hem comptat amb la presència del TMA Sr. Raul Naranjo, de l'empresa Rosique Aircraft, per efectuar una revisió a la "Vespa".  Després de detectar caigudes en la pressió de combustible s'ha revisat tot el sistema deixant l'avió llest per a la prova. La setmana vinent en tindrem la verificació final per part d'un pilot de proves voluntari de la fundació.


Durante esta semana hemos tenido la presencia del TMA D. Raul Naranjo, de la empresa Rosique Aircraft, para efectuar una revisión a la "Vespa". Tras detectar caídas en la presión de combustible se ha revisado todo el sistema dejando el avión listo para la prueba. La próxima semana se realizará la verificación final por parte de un piloto de pruebas voluntario de la fundación.
 

During this week we had the presence of Mr. Raul Naranjo, Mechanic of the Rosique  Aircraft company to conduct a review of the "Vespa". After having detected drops in the fuel pressure, the system has been completely checked, leaving the plane ready for testing.  Next week we will have the final check by a foundatioon volunteer test pilot.AISA I-115

Preparació dels alerons de la "Garrapata" per al seu entelat. Preparación de los alerones de la "Garrapata" para su entelado.
Preparation
of the "Garrapata" ailerons prior to its lining.


Com mostravem en anteriors entrades, les peces metàliques s'han de passar per la sorrejadora abans de pintar-les. En aquesta fotografia es pot observar l'abans i el després.Como mostrábamos en anteriores entradas, antes de pintar las piezas metálicas, hay que pasasarlas por el chorro de arena. En esta fotografía se puede observar el antes y el después.

As we showed in previous posts, before painting, metal parts have to be sandblasted. In this photo you can see the before and the after.


 

Un cop sorrejades s'han d'imprimar per a protegir-les de la corrosió.

Una vez pasadas por el chorro de arena se preparan para ser imprimadas y evitar su corrosión.

Once sandblasted, the parts have to be primed to avoid corrossion. 

 

 


La proporció de pintura / catalitzador i diluent és molt important. Cal seguir les instruccions del fabricant de les pintures.

La proporción de pintura / catalizador y diluyente es muy importante. Hay que seguir las instrucciones del fabricante de las pinturas.

The proportion of paint / catalyser and solvent is very important. Always follow the instructions of the paint manufacturer.


Formació pràctica 

Aprofitant la gentilesa de l'Aero Club Barcelona Sabadell que ens ha deixat el seu boròscop per a la revisió de la "Vespa", hem ofert una sessió pràctica als alumnes-aprenents sobre el seu funcionament, visionant l'interior de l'ala de la I-115.

Aprovechando la gentileza del Aero Club Barcelona Sabadell que nos ha dejado su boróscopo para la revisión de la "Vespa", hemos ofrecido a los alumnos-aprendices la oportunidad de prácticar su funcionamiento inspeccionando el interior del ala de la I-115.

Taking advantage of the Aero Club Barcelona Sabadell kind lending of their boroscope for the inspection of the AISA I-11B fuel system, we offered to the apprentice-students the opportunity to practice its use by checking the interior of the I-115 wing.

2013/05/13

Visita IES Joan Brossa

2013.05.07

La Preparació 


El passat dimarts 7 de Maig varem gaudir de la visita de l'IES Joan Brossa de Barcelona. Trenta-vuit estudiants acompanyats de tres professors varen visitar les instal.lacions de la fundació.
A l'Institut varen fer un treball de motivació previ amb objectiu final de construir un petit aeromodel per parelles.

El pasado martes 7 de Mayo disfrutamos de la visita del IES Joan Brossa de BarcelonaTreinta y ocho estudiantes acompañados de tres profesores visitaron las instalaciones de la fundación.
Antes de realizar la visita, en el Instituto
, los alumnos hicieron un trabajo de motivación cuyo objetivo final es construir, por parejas, un pequeño aeromodelo.
On Tuesday May 7th. we enjoyed the visit of IES Barcelona Joan Brossa.  Thirty-eight students accompanied by three teachers visited the foundation.
Prior to the visit, the School proposed a motivation activity to the pupils. To build a small model aircraft by groups of two.
 

La Visita


Al Taller-Escola i hangars de la fundació varen poder veure els diferents avions de la flota de la FPAC i també d'altres aeronaus que operen des de les instal.lacions de l'Aeroport de Sabadell. 

 
En el Taller-Escuela y hangares de la fundación pudieron ver los diferentes aviones que constituyen la flota de la FPAC y también otras aeronaves que operan en el Aeropuerto de Sabadell.


At the Workshop-School and other Foundation hangars they could see the FPAC fleet as well as other aircraft operating in Sabadell Airport.


Formació Complementària


Seguidament, en Jordi Pons, patró responsable de formació de la fundació, els hi va oferir una xerrada sobre aerodinàmica bàsica, de la que varen poder obtenir idees per a desenvolupar després, a l'Institut, el treball de construcció de l'aeromodel.Seguidamente, el patrono responsable de formación de la fundación, Jordi Pons, les ofreció una charla sobre aerodinámica en la que pudieron obtener ideas para desarrollar el trabajo de construcción del aeromodelo en su Instituto.
 

Further to the aircraft call, Mr. Jordi Pons, member of the foundation board of trustees in charge of training, gave a talk on basic aerodynamics from which they could get ideas to apply when building the model aircraft at the Institute.


Oferta Formativa 


La Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya ofereix a tots els IES i Escoles de Secundària,  la possibilitat de fer aquesta visita guiada, seguida d'una xerrada formativa sobre aerodinàmica bàsica o aeronaus clàssiques, tots els dimarts i dijous, reservant previament, durant el periode escolar.

La Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya ofrece a todos los IES y Escuelas de Secundaria, la posibilidad de realizar esta visita guiada, seguida de una charla formativa sobre aerodinàmica básica o aeronaves clásicas, todos los martes y jueves, con reserva previa, durante el periodo escolar.

The Parc Aeronautic de Catalunya Foundation offer to all Secondary Schools a guided visit to the classic aircraft collection, followed by a talk on basic aerodynamics or classic aircraft, upon appointment, every tuesday and thursday of the school year.

2013/05/02

LELL Work in Progress. Weeks 17 & 18, 2013

Aquestes dues darreres setmanes les hem dedicat a endreçar el taller-escola. Al re-ubicar les màquines eina a l'hangar i agrupar diferents armaris en la zona de magatzem, hem augmentat espai de treball.

 

Estas dos últimas semanas las hemos dedicado a ordenar el taller-escuela. Al reubicar las máquinas herramienta en el hangar y agrupar diferentes armarios en la zona de almacén, hemos aumentado espacio de trabajo.

 

Last twoo weeks have been dedicated to tide-up and order the workshop.  We have increased workspace by relocating the machinery placement within the hangar and moving different cabinets into the storage room.La sensació d'amplitut fa mes agradable la feina i esperem que en els propers PACOB, els socis i públic assistent puguin gaudir millor de la visita a les instal.lacions.La sensación de amplitud hace más agradable el trabajo y esperamos que en los próximos PACOB, los socios y público asistente puedan disfrutar mejor de la visita a las instalaciones. 


The spaciousness makes work more enjoyable. Moreover, on PACOB and scheduled days the FPAC members will better enjoy the site visit.

Samuel i Bryan ordenant el magatzem

Els alumnes aprenents han efectuat una gran tasca i esforç, tan en moure maquinària pesada com en l'inventari i la classificació al magatzem de recanvis i elements de ferreteria.

Los alumnos
 aprendices han efectuado una gran labor y esfuerzo, tanto en las operaciones de movimiento de maquinaria pesada como en la clasificación e inventario del almacén de repuestos y de elementos de ferretería.

The apprentice-pupils have made a great effort both to moving heavy machinery and to sorting and inventorying spare parts and ironmonger materials


Amb el taller en ordre hem tornat a les tasques de restauració.
En aquestes
fotografies podem veure als alumnes preparant les superfícies mòbils de l'AISA I-115 per a ser entelades.

 

Con el taller en orden hemos vuelto a las tareas de restauración. En estas fotografias podemos ver a los alumnos preparando las superficies móviles de la AISA I-115 para su entelado.

Once the workshop has been ordered, the restoration jobs continue. The photography show the apprentice-pupils preparing the AISA I-115 mobile surfaces for lining.
 

Al mateix temps que es saneja la fusta i s'eliminen restes d'anteriors productes d'entelat, es fa una exhaustiva inspecció visual per determinar si cal alguna reparació estructural.


Al mismo tiempo que se sanea la madera y se eliminan restos de anteriores productos de entelado, se hace una exhaustiva inspección visual para determinar si cabe hacer alguna reparación estructural.

While timber is being sanitized and debris of  previous scrim products are removed, a thorough visual inspection is made to determine if any structural repair is required.


Els elements metàlics es passen per la sorrejadora amb la finalitat de retirar la pintura vella i imprimar-los de nou. Alguns d'ells hem observat que no estaven frenats o be tenien indicis de corrosió. Un cop reinstal.lats ja tindrem les superficies preparades. En properes entrades del blog "aprendrem" a entelar-les.

Israel a la sorrejadora

Los elementos metálicos se pasan por la máquina de arenado con el fin de retirar la pintura vieja e imprimarlas de nuevo.  Se ha observado que algunos no estaban frenados o bien tenían indicios de corrosión. Una vez reinstalados, ya tendremos las superficies preparadas para ser enteledas.  En próximas entradas del blog "aprenderemos" a entelarlas.

All metallic parts are sanded to remove old painting before being primed. It has been observed that some were either not well fixed or showed corrossion. Once sanitized and re-installed, we'll have the surfaces ready. Through next posts we will "learn" how to cover them with fabric.