2017/06/25

De la FPAC a l'INSIB i de l'INSIB a la FPAC

EC-BMI camí de l'INSIB (C) FPAC

INTERCANVI I PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ

Dins del marc del conveni entre la FPAC i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es realitzen intercanvis de material aeronàutic amb l'Institut Superior Illa de Banyols, d'El Prat de Llobregat, per ser restaurat amb finalitats pedagògiques i culturals.
Els estudiants de TMA de l'INSIB també realitzen pràctiques curriculars i voluntàries als Tallers de la FPAC. Tant al del Centre Cultural Aeronàutic de l'Aeroport de Barcelona-el Prat com al de l'Aeroport de Sabadell on, ademés de treballs de preservació i restauració, participen en els de manteniment de línia de vol i en les operacions de les aeronaus de la Fundació.
El passat dia 21 es va realitzar l'intercanvi d'una pota frontal de tren d'aterratge de Boeing 727, per restaurar i exposar al CCA, i d'una vitrina octogonal i de les restes, prou complertes, del veler Spatz de matrícula EC-BMI, que va pertànyer al Club de Vol a Vela d'Igualada, per exposar-se al INSIB.
Així, a l'assignatura de tecnologia, els alumnes de grau elemental realitzaran les pràctiques de fusta i tela sobre una aeronau real. Un cop restaurat i en actitud de vol, el veler lluirà sota la coberta del pati central del INSIB.

B-727 Front Landing Gear Leg (C) FPAC

INTERCAMBIO Y PRÁCTICAS DE RESTAURACIÓN

Dentro del marco del convenio entre la FPAC y el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya se realizan intercambios de material aeronáutico con el Instituto Superior Isla de Banyols, de El Prat de Llobregat, para su restauración con fines pedagógicos y culturales.
Los estudiantes de TMA del INSIB también realizan prácticas curriculares y voluntarias en los Talleres de la FPAC. Tanto en el del Centro Cultural Aeronáutico del Aeropuerto de Barcelona-El Prat como en el del Aeropuerto de Sabadell, donde además de trabajos de preservación y restauración, participan en los de mantenimiento de línea de vuelo y en los de operaciones de las aeronaves de la Fundación.
El pasado día 21 se realizó el intercambio de una pata delantera de tren de aterrizaje de Boeing 727 para restaurar y exponer en el CCA, y una vitrina octogonal y los restos, bastante completos, del velero Spatz de matrícula EC-BMI, que perteneció al Club de Vuelo a Vela de Igualada, para exponer en el INSIB.
Así, en la asignatura de tecnología, los alumnos de grado elemental realizarán las prácticas de madera y tela sobre una aeronave real. Una vez restaurado, el velero lucirá, expuesto en actitud de vuelo, bajo la cubierta del patio central del INSIB.

EC-BMI Spatz on its way to the INSIB (C) FPAC

RESTORATION PRACTICES AND EXCHANGE

Within the framework of the agreement between the FPAC and the Department of Education of the Generalitat de Catalunya, there are exchanges of aeronautical material with the Institut Illa de Banyols, El Prat de Llobregat, for its restoration for educational and cultural purposes.
The TMA students of the INSIB also conduct curricular and volunteer practices in the FPAC Workshops. Both in the Aeronautical Cultural Center of the Barcelona-El Prat Airport and in the Airport of Sabadell where, in addition to preservation and restoration work, they participate in the flight line maintenance and operations of the foundation's heritage aircraft.
On June 21st, we exchanged a Boeing 727 front landing gear leg, to restore and display in the CCA, and an octagonal showcase and the rather complete remains of the EC-BMI "Spatz" glider, which belonged to the Igualada Sailing Club, to be exhibited in the INSIB.
Thus, in the subject of technology, students of elementary grade will perform the wood and lining practices on a real aircraft. Once restored, the sailplane will look, hung in flight attitude, under the cover of the central courtyard of the INSIB.

Enric Pallarés, sailing pilot and volunteer lining trainer, restoring the top-right wing of the I-15 "Chato" 3/4 replica
INSIB student showing parts of the B727 front landing gear, before its restoration


2017/05/13

Reforma de l'entrada al Taller-Escola


 
12/05/2017

Millora l'Entrada al Taller-Escola

Per evitar ensopegades i facilitar l'entrada i sortida en hores de foscor s'ha reformat el nivell dels graons i de la plataforma d'entrada a l'Hangar Taller-Escola, també s'hi ha instal·lat un llum amb interruptor manual i programable.
Un grup de voluntaris de diverses especialitats i aficions han desbrossat el terreny que circumda l'hangar, reformat la barana metàl·lica, realitzat la instal·lació elèctrica i enjardinaran el talús que hi ha entre l'aparcament i la façana.

11/05/2017

Mejora la Entrada al Taller-Escuela

Para evitar tropezones y facilitar la entrada y salida en horas de oscuridad se ha reformado el nivel de los escalones y de la plataforma de entrada al Hangar Taller-Escuela, también se ha instalado una luz de LED con interruptor manual y programable.
Un grupo de voluntarios de diversas especialidades y aficiones han desbrozado el terreno que circunda el hangar, reformado la barandilla metálica, realizado la instalación eléctrica y ajardinarán el talud que hay entre aparcamiento y fachada.

11/05/2017

Improved the entrance to the Workshop-School

To avoid tripping and to facilitate entry and exit in dark hours, the level of the steps and the entrance platform to the Workshop-School Hangar has been reformed. An LED light with manual and programmable switch has also been installed.
A group of volunteers of various specialties and hobbies have cleared the terrain surrounding the hangar, refurbished the metallic railing, made the electrical installation and will landscap the slope ground between the car parking and the facade.

12/05/20172017/03/29

Desmuntant i Muntant el Texan

Seqüència gràfica del desmuntatge a l'Aeroport de Sabadell i muntatge a la Carpa del saló del Còmic del North American T-6 "Texan" per part de l'ajudant de TMA de la FPAC - Israel Moreira - acompanyat de Voluntaris de la FPAC i d'Estudiants de TMA de l'Institut Superior Illa de Banyols d'El Prat de Llobregat que col·laboran com Voluntaris amb la FPAC.

DESMONTANDO Y MONTANDO EL TEXAN

Secuencia gráfica del desmontaje en el Aeropuerto de Sabadell y montaje en la Carpa del Salón del Cómic, del North American T-6 "Texan" por parte de Israel Moreiraayudante de TMA de la FPAC, acompañado de Voluntarios de la FPAC y de Estudiantes de TMA del Instituto Superior Illa de Banyols de El Prat de Llobregat que colaboran como voluntarios en la FPAC.

DISASSEMBLING AND MOUNTING THE TEXAN

 Graphic sequence of the disassembly at the Airport of Sabadell and assembly in the Tent of the International Comic Salon of the North American T-6 "Texan" by Israel Moreira, assistant of AMT of the FPAC, accompanied by Volunteers of the FPAC and of Students of AMT of the Higher Institute Illa de Banyols of El Prat de Llobregat who collaborate as volunteers in the FPAC.

25/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

25/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

28/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

28/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

28/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

28/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

27/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

28/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

28/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

28/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

28/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

28/3/2017 © FPAC - Israel Moreira

2017/03/27

Aprenentatge Professional a la FPAC


2017/03/14 Restaurar la cabina del F-104, tot un repte © FPAC


  • Muntar el Saeta a la Sala d'exposició del CCA
  • Continuar restaurant el Sabre al taller del CCA
  • Participar en l'assemblatge, neteja i inici de restauració del Starfighter a Sabadell
  • Desmuntar el Texan a Sabadell i muntar-lo a la Fira de Barcelona per participar al Saló del Còmic
  • I col·laborar en el manteniment en línia de la flota operativa, a Sabadell, 
Han estat les activitats d'aprenentatge professional realitzat per estudiants de Tècnic de Manteniment d'Aeronaus de l'Institut Illa de Banyols d'El Prat de Llobregat durant el primer trimestre d'enguany. 
Aquí en teniu una petita mostra gràfica com agraïment per l'ajuda continuada amb que ens distingeixen.


2017/03/05 L'abans i el després d'una bona ensabonada © FPAC - DJR
2017/03/14 Restaurar la marca de matrícula a l'estil clàssic... © FPAC - Israel Moreira

... és una bona pràctica d'habilitat i paciència © FPAC - Israel Moreira


2017/03/25 Montar y desmontar un avión clásico. Pocas veces se tiene esta oportunidad © FPAC - Aitor Romero


APRENDIZAJE PROFESIONAL EN LA FPAC


El montaje del Saeta en la Sala de Exposiciones del CCA, continuar restaurando el Sabre en el taller del CCA, el montaje, limpieza e inicio de restauración del Starfighter en Sabadell, el desmontaje del Texan en Sabadell, y posterior montaje en la Feria de Barcelona para participar en el Salón del Cómic, junto con el habitual mantenimiento en línea de la flota operativa, en Sabadell, han sido las principales actividades de aprendizaje profesional que han realizado los estudiantes de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves del Instituto Illa de Banyols del Prat de Llobregat durante el primer trimestre de este año.

Presentamos una muestra en imágenes como agradecimiento a la ayuda continuada con la que nos distinguen.

2017/03/27 El Texan camí del Saló del Còmic © FPAC - Israel Moreira

2017/03/04 Francesc Val, Patrono de la FPAC y profesor del INSIB instruyendo a dos alumnos © FPAC - Àlvar Arina
2017/03/04 Preparing the lubrication of the Starfighter wheels © FPAC - Àlvar Arina
2017/03/04 Showing to the pupils how to grease the wheel bearings © FPAC - DJR


PROFESSIONAL APPRENTICESHIP AT THE FPAC


The assembly of the Saeta in the Exhibition Hall of the CCA, the continuation of the restoration of the Sabre in the workshop of the CCA, the assembly, cleaning and beginning of restoration of the Starfighter in Sabadell, the dissassembly of the Texan in Sabadell and her subsequent assembly in the Barcelona Fairgrounds, for exhibition in the Comic Book Saloon, along with the usual line maintenance of the operational fleet in Sabadell, have been the main professional apprenticeship activities carried out by students of Aircraft Maintenance Technician of the Institute "Illa de Banyols" of El Prat Llobregat, during the first quarter of this year.

Here we leave a small graphical evidence as a recognition for the continued support with which they distinguish us.

2017/03/04 Fixing the port wing © FPAC - Àlvar Arina
2017/03/04 Mounting tne starboard wheel © FPAC - Àlvar Arina
A good operation desserves a good lunch... © FPAC - Àlvar Arina
...prepared by volunteering cooks 2017/03/04 © FPAC - Àlvar Arina