EC-DAU - FTZ - FUU "Bückers"

EC-DAU 16-06-2013 © Joaquim Rodríguez - FPAC

 

Origen


La FPAC opera tres Avions d'Entrenament Bücker-1131E fabricats a Espanya per Construcciones Aeronáuticas, S.A. adaptant el projecte original Alemany de Carl Bücker Bü-131 "Jungmann" del que el primer prototip va volar el 27 d'abril de 1934, al motor Tigre IV fabricat per l'empresa Elizalde a Barcelona, nacionalitzada ENMASA en la dècada de 1950.


La EC-FUU (a l'Exèrcit de l'Aire la E3B554 i a CASA la núm 2167) que necessitava un llarg procés de restauració, va ser destinada directament a la FPAC, mentre que les L'EC-DAU, (a l'Exèrcit de l'Aire i a CASA la núm 2103) i l'EC-FTZ, (a l'Exèrcit de l'Aire E3B i a CASA la núm 2170) van estar molts anys operant a l'Aeroclub Barcelona-Sabadell, on juntament amb altres Bücker han estat formant pilots acrobàtics i mantenint viva una forma molt especial de volar.

Un objectiu estratègic de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya és recuperar la major quantitat de patrimoni històric aeronàutic possible mantenint en estat de vol el material que ho permeti. Pel que fa a la conservació i operació de la flota històrica amb potencial de vol, el criteri fonamental es mantindre i mostrar les aeronaus al públic tal com van ser originalment dissenyades però limitant els marges operacionals a fi d'extendre la seva vida operativa lo màxim possible.


EC-FUU 6-09-2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

Origen


La FPAC opera tres Aviones de Entrenamiento Bücker -1131E fabricados en España por Construcciones Aeronáuticas S.A. adaptando el proyecto original Alemán de Carl Bücker
Bü-131 “Jungmann” cuyo primer prototipo voló el 27 de Abril de 1934 al motor Tigre IV fabricado por la empresa Elizalde en Barcelona, nacionalizada ENMASA en la década de 1950.

La EC-FUU, (en el Ejército del Aire la E3B554 y en CASA la nº 2167) que necesitaba un largo proceso de restauración, fue destinada directamente a la FPAC, mientras que las La EC-DAU, (en el Ejército del Aire  y en CASA la nº 2103) y la EC-FTZ, (en el Ejército del Aire  y en CASA la nº 2170) estuvieron muchos años operando en el Aeroclub Barcelona-Sabadell, donde junto con otras Bücker, han estado formando pilotos acrobáticos, y han mantenido viva una forma muy especial de la aviación.

Un objetivo estratégico de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya es recuperar la mayor cantidad de patrimonio histórico aeronáutico posible manteniendo en estado de vuelo el material cuya condición inicial lo permita. En cuanto a la conservación y operación de la flota histórica con potencial de vuelo, el criterio fundamental es mantener y mostrar las aeronaves al público tal y como fueron originalmente diseñadas pero limitando sus márgenes operativos a fin de extender su vida operativa lo máximo posible.


EC-FTZ 9-09-2014 © Joaquim Rodríguez

Origin


The FPAC operates three Bücker-1131E Training Aircraft manufactured in Spain by Construcciones Aeronáuticas, S.A. adapting Carl Bücker's original BU-131 "Jungmann" German project, which first prototype flew on 27 April 1934, to the “Tigre IV” engine manufactured by the Elizalde company, nationalized ENMASA in the 1950s.

The EC-FUU (in the Air Force the E3B554 and the No. 2167 in CASA) that needed a long restoration process was transferred directly to the FPAC, while the EC-DAU (in the Spanish Air Force the E3B???, and in CASA the No. 2103) and the FTZ (in the Spanish Air Force the E3B???, and in CASA the No. 2170)  were many years operated by the Aeroclub Barcelona-Sabadell, where together with other Bücker, have been used to training aerobatic pilots and have maintained alive a very special style of aviation

An strategic objective of the Fundació Parc Aeronautic de Catalunya is to recover the aeronautical heritage as much as possible while maintaining its airworthiness when its condition permits. Regarding the conservation and operation of the heritage fleet, it's key to preserve and exhibit the aircraft as they were originally designed, however limiting the operational boundaries in order to extend their airworthiness as long as possible.EC-FUU / EC-DAU / EC-FTZ  @ PAC·OBERT  9/09/2014 © Joaquim Rodríguez -FPACPerfil Històric


La Bücker Bü 131 Jungmann ( « home jove » en alemany ) va ser dissenyada l'any 1934 com un entrenador elemental. El fuselatge és de tub d'acer amb elements de fusta i capots metàl·lics. L'estructura de les ales és de fusta i igual que el fuselatge està recobert de tela . La primera versió alemanya anava equipada amb un motor Hirth de 80 CV .
Va aconseguir un gran èxit i es va arribar a construir sota llicència a quatre països, venent molts exemplars. Només al Japó es van arribar a fabricar 1.037 unitats.
Carl Clemens Bücker va ser un pilot de la Marina Imperial Alemanya durant la Primera Guerra Mundial. En finalitzar la contesa, i a causa de la prohibició de fabricar avions imposada a Alemanya pels vencedors, es va fundar a Suècia l'any 1921 la fàbrica d'avions Svenska Aero Aktiebolaget, coneguda principalment per el caça J.6 Jaktfalk usat per l'aviació escandinava .
L'any 1933 es va establir a Berlín on va crear la seva pròpia empresa, la Bücker Flugzeugbau GmbH i va començar a fabricar els avions que porten el seu nom, sent el primer la Bücker 131 " Jungmann " , dissenyada pel suec Anders J. Andersson i el mateix Bücker .
Les primeres Bückers van arribar a Espanya durant la Guerra Civil formant part de l'ajuda alemanya a l'exèrcit revoltat. Durant la Segona Guerra Mundial va ser l'entrenador estàndard de la Luftwaffe i de la Marina Japonesa.
A Espanya, Construcciones Aeronáuticas, S.A. ( CASA ) va construir sota llicència uns 500 exemplars entre 1941 i 1963, la majoria amb motor Tigre de 125 CV fabricats a Barcelona per la casa Elizalde (després ENMASA ).
Generacions de pilots han après a volar amb "la Bücker", com és coneguda col·loquialment entre els aviadors. Es tracta d'un biplà que a l'aire és molt dòcil i molt maniobrable, fàcil de volar i noble, que " avisa " als novells dels seus errors donant-los l' oportunitat de rectificar però que avui dia, rodant sobre pistes pavimentades, exigeix atenció i rapidesa de reflexes per evitar de fer cavallets o tocar terra amb el pla inferior de l'ala amb component de vent de costat.
Quan es va dissenyar la Bücker, el paviment dels camps d'aviació era d'herba i no hi havia “pistes” si no que la forma dels camps permetia en quasi qualsevol ocasió d'evitar el vent travesser enlairant-se i aterrant emproats al vent. Així doncs la poca distància entre el pla inferior de l'ala i el terra, i entre les rodes del tren d'aterratge no suposaven un problema.


EC-FUU / EC-DAU / EC-FTZ  @ PAC·OBERT  9/09/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

  

Perfil Histórico


La Bücker Bü 131 Jungmann («hombre joven» en alemán) fue diseñada en el año 1934 como un entrenador elemental. Su fuselaje es de tubo de acero con elementos de madera y capós metálicos. La estructura de las alas es de madera y al igual que el fuselaje está recubierto de tela. La primera versión alemana iba equipada con un motor Hirth de 80 CV.
Alcanzó un gran éxito y llegó a construirse bajo licencia en cuatro países, vendiéndose muchos ejemplares. Solamente en Japón se llegaron a fabricar 1.037 unidades.
Carl Clemens Bücker fue un piloto de la Marina Imperial Alemana durante la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la contienda, y debido a la prohibición de fabricar aviones impuesta por los vencedores a Alemania, se fundó en Suecia en el año 1921 la fábrica de aviones Svenska Aero Aktiebolaget, conocida principalmente por su caza J.6 Jaktfalk usado por la aviación escandinava.
En el año 1933 se estableció en Berlín donde creó su propia empresa, la Bücker Flugzeugbau GmbH y comenzó a fabricar las aeronaves que llevan su nombre, siendo la primera la Bücker 131 “Jungmann”, diseñada por el sueco Anders J. Andersson y el propio Bücker.
Las primeras Bückers llegaron a España durante la Guerra Civil formando parte de la ayuda alemana al ejército sublevado. Durante la Segunda Guerra Mundial fue el entrenador standard de la Luftwaffe y de la Marina Japonesa.
En España, Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA) construyó bajo licencia unos 500 ejemplares entre 1941 y 1963, la mayoría con motor Tigre de 125 CV fabricados en Barcelona por la casa Elizalde (después ENMASA).
Generaciones de pilotos han aprendido a volar con “la Bücker”,como es conocida coloquialmente entre los aviadores. Se trata de un biplano que en el aire es muy dócil y muy maniobrable, fácil de volar y noble, que "avisa" a los novatos de sus errores dándoles la oportunidad de rectificar pero que hoy en día, rodando sobre pistas pavimentadas, exige atención y rapidez de reflejos para evitar hacer caballitos o tocar el suelo con el plano inferior del ala cuando se tiene viento cruzado.

Cuando se diseñó la Bücker, el pavimento de los campos de aviación era de hierba y no había "pistas" si no que la forma del campo permitía despegar y aterrizar con el viento de cara. Así pues ni era un problema la poca distancia entre el plano inferior del ala y el suelo, ni la poca separación entre las ruedas principales del tren de aterrizaje.


EC-FTZ / EC-DAU  @ PAC·OBERT  9/09/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC

Historical Profile


The Bücker Jungmann Bü 131 ( "young man" in German ) was designed in 1934 as an elementary trainer. Its fuselage is of steel tube with wooden parts and metal covers. The wing structure is made of wood and like the fuselages is coated with cloth. The first German version was equipped with a 80 hp Hirth engine .
The plane achieved great sales success and came to be constructed under license in four countries. 1,037 units were manufactured in Japan, only.
Carl Clemens Bücker was a pilot of the German Imperial Navy during World War I. After the war, due to the ban to manufacture aircraft imposed to Germany by the winners, the Svenska Aero Aktiebolaget was founded in Sweden in 1921, mainly known for its J.6 Jaktfalk fighter used by the Scandinavian aviation.
In 1933 settled in Berlin, where he started his own company, the Bücker Flugzeugbau GmbH and began manufacturing aircraft bearing his name. The first being the Bücker-131 " Jungmann " , designed by Swedish Anders J. Andersson and Bücker himself.
The first Buckers reached Spain during the Civil War as part of the German aid to the revolted army. During the Second World War the BÜ-131 it was the standard trainer of the Luftwaffe and the Japanese Navy.
In Spain, Construcciones Aeronáuticas, S.A. ( CASA) built 500 units under license between 1941 and 1963, most with the 125 hp “Tigre” engine manufactured in Barcelona by the Elizalde house (after ENMASA ).
Generations of pilots have learned to fly with the " Bücker " as it is colloquially known among aviators. It's a very docile and very maneuverable biplane, easy to fly and noble in the air, which "alerts" when the newbies make a mistake by giving them the opportunity to rectify, however rolling it on current paved runways, requires attention and quick reflexes to avoid doing wheelies or touching the ground with the tip of bottom plane when having crosswind.
When the Bückers were designed the airfields were “paved” with grass and their footprint allowed pilots heading always the wind when taking off and landing. So neither the short distance between the bottom wing and the ground nor the small separation between the main wheels was an issue.

EC-FTZ / EC-FUU / EC-DAU  @ PAC·OBERT  9/09/2014 © Joaquim Rodríguez - FPAC
Característiques / Características Characteristics

EC-DAU /  EC-FUU /  EC-FTZ

MODELO  / MODEL
Bücker 131 “Jungman” / CASA 1131E
Tipo
Role
Basic trainer
País de Origen 
National Origin
Germany
Fabricante
Manufacturer

Bücker Flugzeugbau
Construcciones Aeronáuticas, S.A.
Aero Vodchody, Czeck Republic
Bücker Prado, Air Res Aviation, Poland
Diseñador 
Designer
Carl Clemens Bücker & Anders J. Andersson

Primer vuelo
First flight

27 April 1934 Bü-131A
1936 Bü-131B
14 de Marzo de 1941, Sevilla C 1.131
Introducido 
Introduction
1935 (Luftwaffe) 1936 (EdA)
Situación Operativa 
Operational Status
In civilian use
Retirado 
Retired
1968 (Spanish Air Force)
Usuario Principal
Primary user

Luftwaffe,

Spanish Air Force,
Imperial Japanese Army Air Service
Fabricado 
Produced

1934-1945 D, CZ, J / 1946-1949 CZ 
1941-1963 & 1994 E / 1994 >> PL
Unidades construidas 
Number built

? Germany, 1254 Japan, 315 Hungary

200+300 Spain, 94 Switzerland,
10+160 Czecoslovakia, ? Poland
Proviene de 
Developed from
Aero C-104

Seguido por
Developed into
Bü 133 Jungmeister
Coste unitario  
Unit cost
Variantes
Variants

Bü-131A / Bü-131B / Bü-131C

Kokusai Ki-86 / K9W1
Tatra T-131 (Cz)
Aero C-4 / C-104 (Cz)
CASA 1.131 (BP-131)
SSH T-131P (1994) / T-131PA (1995)
Designación del 
Ejército del Aire

E-3B 50/60u (30 Tr. Tigre) +
200 CASA Hirtz + 300 CASA Tigre
Características Generales / General Characteristics

Tripulación
Crew
Two (student and instructor)

Capacidad
Capacity:
*

Longitud
Length:
6.60 (6.62 m, 21 ft 8 in CASA EdA)

Envergadura
Wingspan:
7.40 m (24 ft 3 in)

Altura
Height:
2.35 m (7 ft 6 in)

Superficie alar
Wing area:
13.5 m² (145 ft²)

Peso vacío
Empty weight:
380 kg (840 lb) 390 kg (CASA EdA)

Peso bruto
Gross weight:
270kg (595.1 Ib)

Peso máximo al despegue
Max. takeoff weight:
670 kg (1,500 lb) 680 kg (EdA)

Loaded weight:
Peso Cargado:
670 kg (1,476.7 lb)

Capacidad de combustible
Fuel capacity:
Planta motriz
Powerplant:

A 1 x Hirth HM60R 60kW (80 hp)

B 1 × Hirth HM 504A-2 four-cylinder inverted inline engine, 70 kW (100 hp)
 Planta motriz
Powerplant:
1 x Elizalde-ENMASA Tigre G-IV A (125hp)

1 x Walter Minor 4-III 28 kW (105 hp)
1 x LOM M332AK 103 kW (138 hp)

Helices / Propellers:
1 x Bipala de paso fijo por motor
Prestaciones / Performance
Velocidad a nunca exceder 
Vne Never exceed speed

Velocidad máxima operativa
 Vmo Maximum speed:
183 km/h (99 kn, 115 mph)
Velocidad de crucero 
Cruise speed:

Velocidad de pérdida
Stall speed:
44mph

Autonomía / Range:

628 km (339 nm, 390 mi) 650 km (EdA)
400 km (216 nmi; 249 mi)
Techo de servicio 
Service ceiling:
4,050 m (13,300 ft)
Velocidad ascensional 
Rate of climb:
2.8 m/s (6,600 ft)
Carga alar / Wing loading:
46.3 kg/m² (9.49 lb/ft²)
Potencia/Peso 
Power/mass:
100 W/kg (0.064 hp/lb)

Més Informació - Más Información - More Information

Enlace directo
Enlace directo
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada