2016/03/07

2015 FLEET ACTIVITY / ACTIVITAT DE LA FLOTA EN 2015 / ACTIVIDAD DE LA FLOTA EN 2015

Estadístiques d'activitat de la Col·lecció Operativa.

Estadísticas de actividad de la Colección Operativa.

Statistics of the Operational Collection activity. Vuelos / Duración // Rodajes / Duración
Flights / Time // Ground Taxiing / Time


Vuelos / Duración / Tiempo Medio de Vuelo
Flights / Flight Time / Average Flight TimeAirworhy Fleet / Aircraft Quantity / On Flight Quantity / Basic Fleet Quantity
Number of Flights / Total Time

Piston Engine Fleet / Number of Flights / Total Time
Number of Flights / Total Time

Basic Fleet / / Number of Flights / Total Time
Number of Flights / Total Time

Total Airworthy Fleet / / Number of Flights / Total Time
Number of Flights / Total Time 

 

 

 FCT. Formació al Centre de Treball d'alumnes de CGM d'Illa de Banyols (I)

Des de meitats d'octubre, un grup de set alumnes de Grau Mig de l'IES Illa de Banyols han iniciat les pràctiques del mòdul de Formació al Centre de Treball als tallers de la fundació.
Altres dos alumnes ho faran en breu al taller del CCA d'El Prat de Llobregat.
Com en anteriors ocasions els alumnes efectuaran pràctiques de restauració i de manteniment en línia en els avions de la flota.

Els set alumnes amb Israel Moreira

Desde mitades de octubre, un grupo de siete alumnos de Grado Medio del IES Illa de Banyols han iniciado las prácticas del módulo de Formación en Centro de Trabajo en los talleres de la fundación.
Otros dos alumnos lo harán en breve en el taller del CCA de El Prat de Llobregat.
Como en anteriores ocasiones los alumnos efectuarán prácticas de restauración y de mantenimiento en linea en los aviones de la flota.


l'Andreu i el Jesús Alberto traient llustre a la EC-FUU

Com a novetat, enguany els alumnes podran assistir també els dissabtes al matí, això permetrà conjuminar amb els pilots els entrenaments previs al PAC·OBERT i l'assistència tècnica en avions i hangars.

Como novedad, este año los alumnos podrán asistir también los sábados por la mañana, esto permitirá aunar con los pilotos los entrenamientos previos al PAC·OBERT y la asistencia técnica en aviones y hangares.
Esperem que al PAC·OBERT dels propers novembre i desembre ja els podeu veure col·laborant amb la FPAC en la preparació dels avions.

Esperamos que en el PAC·OBERT de los próximos noviembre y diciembre ya esten colaborando con la FPAC en la preparación de los aviones.