2014/12/29

FORMACIÓ TMA - A2L’Institut Illa de Banyols i la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya posem en marxa un curs de formació orientada a la obtenció de la Llicència EASA de Tècnic de Manteniment d’Aeronaus en la categoria A2, oferint addicionalment els coneixements sobre Aeronaus Ultralleugeres que facilitin la posterior ocupació laboral dels alumnes.

El dimarts dia 13 de gener a les 18.00h, a l’Institut Illa de Banyols d’El Prat de Llobregat (C. Lo Gaiter de Llobregat, 121).tindrà lloc una presentació-xerrada informativa en la que es donaran mes detalls del curs

Tot i ser un curs que gràcies a l’iniciativa privada i la col·laboració de voluntaris de la Fundació es pot oferir a un cost reduït de 400 Euros d’Inscripció més 10 qüotes mensuals de 200 Euros, a la Fundació entenem que ningú s’ha de quedar sense formació per manca de recursos, i menys en temps de crisi i de manca d’oferta de llocs de treball. Per això el curs s’acompanya amb un Programa de Beques–Finançament i de Beques–Intercanvi d’Hores de Voluntariat.

Podeu demanar mes información i efectuar la pre-inscripció, al link:
o be enviant les vostres dades al correu electrònic:

L’inici del curs està previst per dilluns dia 26 de gener, en horari de tarda, un cop finalitzades les inscripcions i entrevistes personals.
 

El Institut Illa dels Banyols y la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya ponemos en marcha un curso de formación orientada a la obtención de la Licencia EASA de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves en la categoría A2, ofreciendo conocimientos adicionales sobre Aeronaves Ultraligeras que faciliten la posterior ocupación laboral de los alumnos.

El martes día 13 de enero a las 18.00h, en el Instituto “Illa dels Banyols” de El Prat de Llobregat (C. Lo Gaiter de Llobregat, 121).efectuaremos una presentación-charla informativa en la que se darán más detalles del curso

Aunque se trata de un curso que, gracias a la iniciativa privada y la ayuda de voluntarios de la Fundación se podrá ofrecer a un coste reducido de
400€ de Inscripción y 10 cuotas mensuales de 200€, en la Fundación entendemos que nadie debe quedar sin acceso a la formación por falta de recursos, y menos en tiempo de crisis y de falta de ofertas de trabajo. Por ello el curso se ofrece acompañado de un Programa de Becas–Financiación  y de Becas–Intercambio de Horas de Voluntariado.

Puede solicitar más información y efectuar la pre-inscripción en el link: http://goo.gl/forms/c9SQYwAFlq
o bien enviando sus datos al correo electrónico:
El inicio del curso está previsto para el lunes día 26 de enero, en horario de tardes, una vez finalizadas las inscripciones y entrevistas personales.2014/12/28

Restaurant la Garrapata (II)
© FPAC - Alejandro de Diego
Durant la tardor de l'any que acaba, Estudiants en Pràctiques de Tècnic de Manteniment d'Aeronaus, de Gestió Aeronàutica i d'Enginyeria Aeronàutica així com nous Socis Benefactors Voluntaris, sota la supervisió de l'Alejandro de Diego, TMA de la  Fundació, han continuat amb les feines de restauració de la Aisa I-115 (Garrapata) EC-CRI per posar-la en condicións d'exposició i rodatge autònom.

© FPAC - Alejandro de Diego
S'ha desmuntat i comprovat estructuralment amb líquids penetrants, per verificar que no hi hagués esquerdes, la pota de la Macchi MB-308 junt amb la bancada del motor i les peces metal·liques de comandament de la Garrapata.

També s'han decapat i pintat totes les parts metál·liques del fuselatge i de l'equipament interior de la Garrapata.

© FPAC - Alejandro de Diego
S'han muntat, un cop restaurades i pintades, les superficies mòbils de les ales i de la cua i s'està treballant en l'afinat manual de les capes d'imprimació de l'ala, un treball molt laboriós i previ per que la pintura final llueixi com cal.


© FPAC - Alejandro de Diego
També s'ha desmuntat, sanejat i remuntat el motor de l'aeronau, un Enmasa Tigre G-IVB de 150 CV, deixant-lo a punt de prova funcional. Una feina que interessava molt als estudiants d'enginyeria doncs ens diuen que no tenen moltes ocasions de treballar sobre motors.


© FPAC - Alejandro de Diego


 

Restaurando la Garrapata (II)

 
Durante el otoño del año que termina, Estudiantes en Prácticas de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves, de Gestión Aeronáutica y de Ingeniería Aeronáutica así como nuevos Socios Benefactores Voluntarios, bajo la supervisión de Alejandro de Diego, TMA de la Fundación, han continuado con los trabajos de restauración de la Aisa I-115 (Garrapata) EC-CRI para ponerla en condiciones de exposición y rodaje autónomo.

© FPAC - Alejandro de Diego
Se ha desmontado y comprobado estructuralmente, con líquidos penetrantes para comprobar que ho había grietas, la pata delantera del tren de aterrizaje de la Macchi MB-308 junto con la bancada del motor y las piezas metálicas de mando de la Garrapata.

También se han decapado y pintado todas las partes metálicas del fuselaje y del equipamiento interior de la Garrapata.

© FPAC - Alejandro de Diego
Se han montado, una vez restauradas y pintadas, las superficies móviles de las alas y de la cola y se está trabajando en el afinado manual de las capas de imprimación del ala, un trabajo muy laborioso y previo para que la pintura final luzca como es debido.

© FPAC - Alejandro de Diego
También se ha desmontado, saneado y remontado el motor de la aeronave, un Enmasa Tigre G-IVB de 150 CV, dejándolo a punto de prueba funcional. Un trabajo que interesaba mucho a los estudiantes de ingeniería que manifiestan no tener muchas ocasiones de trabajar sobre motores.

© FPAC - Alejandro de Diego

 

Restoring the Garrapata (II)


During the autumn of the year ending, trainees from Aircraft Maintenance Technician, Aeronautics Management, and Aerospace Engineering schools as well as new Volunteer Benefactor Members, under the supervision of Alejandro de Diego, the Foundation Aircraft Maintenance Technician, have continued the work of restoration of the Aisa I-115 (Garrapata) EC-CRI to exhibition and autonomous taxiing condition.

© FPAC - Alejandro de Diego
The Macchi front gear leg together with the Garrapata's engine bed and commanding bars were dismounted and checked the absence of structural micro cracks with penetrating liquids. All metallic parts and equipment of its fuselage had been also etched and painted.

© FPAC - Alejandro de Diego
The restored and painted mobile surfaces of the wings and tail had been mounted and volunteers are currently working on the manual thin grain sanding of the wings primer layers. It's a mandatory and very laborious work prior to a well looking final painting of the aircraft.

© FPAC - Alejandro de Diego
The 150HP Garrapata engine, an Enmasa Tigre G-IVB has also been dismantled, cleaned, restored and reassembled. It's now ready for functional testing once mounted on its bed. It has been work of great interest to students of engineering because they say they do not have many occasions to have a hands-on work on aircraft engines.

© FPAC - Alejandro de Diego