2014/07/25

L'Aeroteca amb els alumnes de A2

 

Els alumnes que s'estan formant com Tècnic de Manteniment d'Aeronaus i preparant-se per passar l'exàmen de certificació EASA  subcategoria A2, curs organitzat conjuntament per l'EFAV i la FPAC, van anar a l'Aeroteca per rebre una conferència divulgativa, acompanyats per en Francesc Val, Soci Benefactor i Voluntari, col.laborador habitual de la Fundació en tasques de restauració i també en la formació d'aquest grup d'alumnes.


La conferència va tindre llóc a la planta baixa de l'establiment. Just després d´una petita introducció del  Sr. Ricard Miguel Vidal de la seva trajectòria professional, i tot just abans de que comencés la conferència, es va va convidar als alumnes a que puguessin seure a les cadires d´observació del simulador de B-737NG que tot just estava iniciant un cicle operatiu. Els alumnes van poder observar les tasques de preflight, pusback, rodatge, enlairament  i  ascens.

Les activitats i temes  que es van plantejar a la conferència van ser els seguents:


 • Projecció d'un film en 16 mm de la FAA sobre el manteniment aeronàutic on es mostren les sortides professionals, aplicacions i les escoles d´aeronàutica.


 • Projecció  dinàmica sobre l´arquitectura, components principals, vistes seccionades i funcionament d´un motor radial. Concretament el motor Continental R670 com el que porta la Boeing Stearman abanderada a la FPAC.


 • Explicació sobre l´equilibrat i disseny geomètric de blocs i cigonyals en base a nº de cilindres i la seva disposició.
   
 • Magnetos i encesa: Manteniment, control equilibrat de desgast dels ruptors en algúns casos, permutació de bugies i el seu perqué.


 • Control de mescla: Controls d´accionament, la manera d´emprar el control en funció de l´alçada i fase del vol , interpretació de la EGT versus mescla. Controls automàtics de mescla.


 • Fabricació i història sobre els motors d´aviació dissenyats i  fabricants a Catalunya i la seva repercussió mundial. (Hispano Suiza, Elizalde, ENMASA)


 • Aspectes humans i de comportament del TMA en el àmbit laboral. Motivació i actitut a la feina. Dificultats en les que es poden trobar.

En paraules d'en Francesc Val, alguns d´aquests plantejaments no són als temaris existents i considera han esdevingut  un plus afegit a la formació d´aquests joves i per animar-los a continuar en aquesta activitat.

Un cop més agrair l´ajut desinteressat del Sr. Ricard Miguel Vidal, Soci Benefactor de la Fundació per acollir-nos i per el temps que ens dedicà per millorar la formació dels estudiants de la FPAC.
 

 La Aeroteca con los Alumnos de A2


Los alumnos que se estan formando como Técnico de Mantenimiento de Aeronaves y preparándose para pasar el exámen de certificación EASA, subcategoría A2, curso organizado conjuntamente por la EFAV y la FPAC, visitaron La Aeroteca para recibir una conferencia divulgativa, acompañados por Francisco Val, Socio benefactor y Voluntario colaborador habitual de la Fundación en labores de restauración y también en la formación de este grupo de alumnos.

La conferencia tuvo lugar en la planta baja del establecimiento. Justo después de una pequeña introducción del Sr. Ricard Miguel Vidal sobre su trayectoria profesional y justo antes de que empezara la conferencia, se invitó a los alumnos a sentarse en las sillas de observación del simulador de B-737NG que apenas empezaba un ciclo operativo. Los alumnos pudieron observar las tareas de preflight, pusback, rodaje, despegue y ascenso.

Las actividades y temas que se plantearon fueron los siguientes


 • Proyección de un film en 16 mm de la FAA sobre el mantenimiento aeronáutico. En él se muestran sus salidas profesionales, aplicaciónes y las escuelas de aeronáutica.


 • Proyección dinámica sobre la arquitectura, componentes principales, vistas seccionadas y funcionamiento de un motor radial. Concretamente, del motor Continental R670 como el que lleva la Boeing Stearman abanderada a la FPAC


 • Explicación sobre el equilibrado y diseño geométrico de bloques y cigüeñales en base a n º de cilindros y su diposición.


 • Magnetos y encendido: Mantenimiento, control equilibrado de desgaste de los interruptores en algunos casos, permutación de bujías y su porqué


 • Control de mezcla: Controles de accionamiento, la manera de emplear el control en función de la altura y fase del vuelo, interpretación de la EGT versus mezcla. Controles automáticos de mezcla.

 • Fabricación e historia sobre los motores de aviación diseñados y fabricantes en Cataluña y su repercusión mundial. (Hispano Suiza, Elizalde, ENMASA


 • Aspectos humanos y de comportamiento del TMA en el ámbito laboral. Motivación y actitud en el trabajo. Dificultades en las que se puede encontrar.

En palabras de Francisco Val, algunos de estos temas y planteamientos no se estan tratados en los temarios existentes y considera que la visita y conferencia han sido un plus en la formación de estos jóvenes. Una experiencia que esperamos les anime a continuar en esta actividad.

Una vez más agradecemos la ayuda desinteresada del Sr. Ricard Miguel Vidal, Socio Benefactor de la Fundación por acogernos y por el tiempo que nos dedicó para mejorar la formación de los estudiantes de la FPAC.The Aeroteca with the A2 Students


Students that are being trained as Aircraft Maintenance Technician and prepare to pass the EASA certification exam, subcategory A2,following the program jointly organized by the FPAC and the EFAV visited "La Aeroteca", a well known aeronautical book and memorabila store.

The purpose of the visit  was to attend an informative conference, accompanied by Francisco Val, an FPAC Benefactor Member, Volunteer and regular contributor in restoration works and also in the training of this group of students.

The conference took place on the ground floor of the bookstore. Just after a brief introduction by Mr. Ricard Miguel Vidal on his career, and just before the conference started, students were invited to sit in the chairs of a B-737NG simulator just when beginning an operating cycle. Students could observe preflight tasks, pusback, taxi, takeoff and climb.

The activities and issues raised were:

 
 • Screening of a film in 16 mm FAA on aircraft maintenance. In it their career opportunities, Application and aeronautical schools is.


 • Dynamic Projection on the architecture, main components, and operation section views of a radial engine. Specifically, Continental R670. An engine that equips the Boeing Stearman carrying the bearer to FPAC.


 • Explanation of the balanced and geometric design of blocks and crankshafts based on the number of cylinders and its placement.

 • Magnets and Power: Maintaining balanced wear control switches in some cases, swapping plugs and why.


 • Mixture Control: Controls drive, how to use the control function of height and phase of flight, interpretation versus EGT mixture. Automatic mixture controls.


 • Manufacture and history of aviation engines designed and manufacturers in Catalonia and its global impact. (Hispano Suiza, Elizalde, ENMASA)


 • Human factors and the Aircraft Maintenance Technician behavior in the workplace.  Motivation and attitude at work. Difficulties that may arise.

In words of Francesc Val, some of these issues and approaches are not covered in most of TMA training syllabus. He believes that both, the visit and the conference, have been a plus in the formation of these young people. An experience that we hope will encourage them to continue on this activity.

Once again we thank the generous support of Mr. Ricard Miguel Vidal, Benefactor of the Foundation for hosting us and for the time he dedicated toimprove the training of the FPAC students.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada