2013/04/15

Esperit de Montjuic 12-14 Abril 2013

(Espíritu de Montjuic Press Service)

Com comentavem a l'anterior entrada al blog, la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya ha participat a l'event "Esperit de Montjuic"amb dos avions en exposició estàtica, el North American T6 "Texan" i el Let L13 Blanik, aquest últim cedit per el Club de Vol a Vela d'Igualada-Òdena.

Per transportar el Texan calen dos trailers equipats amb grua de braç articulat. El Blanik es pot transportar, amb les ales desmuntades, en un remolc fet a mida. 

Domingo Jaumandreu
Como comentábamos en la entrada anterior, la Fundación parc Aeronàutic de Catalunya ha participado en el evento "Esperit de Montjuic" con dos aviones en expposición estàtica, el North American T6 "Texan" y el Let L13 "Blanik", éste último cedido por el Club de Vol a vela de Igualada-Òdena.

Transportar el Texan requiere de dos camiones-plataforma equipados con brazo articulado. El Blanik se puede transportar, con las alas desmontadas, en un remolque específico.
Domingo Jaumandreu
 
As we mentioned in the previous post, the Foundation has  participated in the event "Spirit of Montjuic" exhibition with two static aircraft, the North American T6 "Texan" and Let L13 "Blanik".

Two trailers equipped with boom cranes are required to transport the Texan.

The Blanik can be transported with wings disassembled in a custom-made trailer.

A la fotografia podem veure el Texan i el Blanik, el dia del muntatge, en el recinte cedit a la FPAC per l'organització.

En la fotografía podemos ver el Texan y el Blanik, el dia de montaje, recien situados en el recinto cedido a la PAC por la organización.

This image, taken on the set-up day, shows both the Texan and Blanik, in an enclosure kindly allocated to the FPAC by the event organization.

Jordi PonsJordi Pons
L'organitzador, Sr. Jesús del Pozo, davant dels mitjans de comunicació amb el T6 al fons. 
El organizador, Sr. Jesús del Pozo, ante los medios de comunicación con el T6 al fondo.  
The event organizer, Mr. Jesús del Pozo attending the media with the T6 in the background.
  


El divendres dia 12, primer dia obert al públic, van passar per el stand de la FPAC nombrosos escolars que havien vingut al Circuit de Catalunya.
Jordi Pons

El viernes día 12, primer día abierto al público, pasaron por el stand de la FPAC  numerosos escolares que habían venido a visitar el Circuit de Catalunya.

On Friday 12, the first day open to the public, numerous school pupils visited the Circuit de Catalunya and the FPAC enclosure.
Participants d'altres stands anaven  vestits d'època. Varem gaudir de la presència d'alguns figurants que rememoraren aquells calendaris d'antuvi i els famosos nose-art de la segona guerra mundial.

Participantes de otros stands iban vestidos de época. Disfrutamos de la presencia de algunos figurantes que rememoraron aquellos calendarios de antaño y los famosos "nose-art" de la segunda guerra mundial.

Participants from other stands were in costume. We enjoyed the presence of some extras that reminisced us of the old calendars and the famous nose-art of the second world war.

Jordi Pons

 
(Espíritu de Montjuic Press Service)


Els alumnes de l'IES, Illa dels Banyols, que efectuen les pràctiques en entorn real al Taller-Escola de la FPAC, varen col.laborar en el muntatge i assistència al públic visitant. Agraïm des d'aquí el patrocini d'AIR BP en el vestuari d'alumnes i voluntaris.
Jordi Pons

Los alumnos del IES, Illa dels Banyols, que efectúan las prácticas en entorno real en el Taller-Escuela de la FPAC, han colaborado en el montaje y asistencia al público visitante. 

Agradecemos desde aquí el patrocinio de AIR BP en el vestuario de alumnos y voluntarios.Students of the Illa dels Banyols Technical Institute who are involved in  real practices in the FPAC Worksop-School  have collaborated in assembling the planes, setting up the display and providing  assistance to the  visitors. Here we acknowledge the Air BP sponsorship of the Volunteers and Pupils  by wearing the uniform of polo and jacket.

Joaquim Rodríguez

Joaquim Rodríguez

Mikel Prieto (Espíritu de Montjuic Press Service)
Amb la colaboració de la Federació Aèria Catalana, la FPAC va realitzar vols d'exhibició a l'evcent. La ZLIN "Akrobat" EC-BDS de la FPAC pilotada per Daniel Ventura González Alonso va animar l'espectacle del Diumenge amb una bona sèrie de passades i salutacions

Joaquim Rodríguez
Con la colaboración de la Federación Aérea Catalana la FPAC realizó vuelos de exhibición en el evento. La Zlín "Akrobat" EC-BDS de la FPAC pilotada por Daniel Ventura González Alonso animó el espectáculo del Domingo con una buena serie de pases y saludos.

With the support of the Catalan Aerial Federation the FPAC made exhibition flights in the event. On Sunday, the FPAC Zlin "Akrobat" EC-BDS piloted by Daniel Ventura Gonzalez Alonso cheered the show with a good series of passes and greetings. 

Joaquim Rodríguez

La animació del Dissabte fou a càrrec del pilot de la FPAC, Ignacio Duch que realitzá una demostració de força i habilitat pilotant el seu propi T6-Texan. La organització la qualificà d'impressionant.

El divendres es tingué que suspendre el vol de les Bücker per vent creuat a Sabadell.

La animación del sábado fue a cargo del piloto de la FPAC Ignacio Duch que realizó una demostración de fuerza y habilidad pilotando su propio T6-Texan. 

La organización calificó la demostración como "impresionante".


El viernes se tuvo que suspender el vuelo de las Bücker por viento cruzado en Sabadell.

 Saturday's flight animation was in charge of the FPAC pilot Mr. Ignacio Duch.  Aboard of his own T6-Texan he performed a demonstration of strength and skill that was qualified by the event organization as "impressive"
Friday's Bückers flight had to be suspended for crosswind in Sabadell.

The F-AZDU (FPAC archive)
 
Patrocinador de les imatges del Blog
Patrocinador de las imágenes del Blog
Sponsor of the Blog images
2013/04/07

Week 14, 2013 "Espíritu de Montjuic" (1)

Preparant la presència de la FPAC
Preparando la participación de la FPAC

Preparing the FPAC exhibition

Aquesta setmana l'hem dedicada a la preparació dels dos avions amb els quals la FPAC participarà en l'event "Espíritu de Montjuic" que es cel.lebrarà al circuit de Montmeló el cap de setmana del 12 al 14 d'abril.
Esta semana la hemos dedicado a la preparación de los dos aviones con los que la FPAC participará en el evento "Espíritu de Montjuic" que se celebrará en el circuito de Montmeló el fin de semana del 12 al 14 de abril.
This week we have dedicated to the preparation of the planes with which the FPAC will participate in the event "Montjuic Spirit" that will be held at the Montmeló Racing Circuit on the weekend of April 12 to 14.

La fundació hi participarà amb la exposició estàtica del ja conegut North American T-6 "Texan", d'un un avió convidat i amb la exhibició en vol d'altres aeronaus de la col.lecció.
La fundación participará con la exposición estática del conocido North American T-6 "Texan" , con la de un avión invitado y con la exhibición en vuelo de otros aviones de la colección.
The foundation will participate with the static exhibition of the well known North American T-6 "Texan"  of a guest plane and with the flying show of other FPAC collection aircraft.

El desmuntatge, reparació d'alguns petits desperfectes i l'embalatge de subconjunts han estat laboriosos.
El desmontaje, la reparación de algunos pequeños desperfectos y el embalaje de subconjuntos han sido laboriosos.
Disassembly, repair of some minor damage and packing the subsets have been laborious.

L'avió convidat, es un veler Let Kunovice L-13 "Blanik" del Club de Vol a Vela d'Igualada-Òdena, que gentilment han cedit per a l'ocasió. La FPAC té dos exemplars d'aquest veler a la col.lecció però encara no están en disposició de ser degudament exhibits.
El avión invitado es un velero Let Kunovice L-13 "Blanik" del Aero Club de Vuelo a Vela de Igualada, que gentilmente han cedido para la ocasión. La FPAC tiene en dos ejemplares de este velero pero todavía no están en condiciones de exposición.
The guest aircraft is the Kunovice Let L-13 "Blanik" sailplane of the Igualada-Òdena Gliding Club, who have kindly loaned it for the occasion. The FPAC has two "Blanik" however not yet ready for exhibition.
Ignacio Colomo, Soci Benefactor i Voluntari de la FPAC, al hangar de LEIG
La preparació del remolc és necessària per arribar a Sabadell, on el planejador serà netejat i preparat per a la segona etapa del viatge, la exhibició a Montmeló.
La preparación del remolque es necesaria para llegar a Sabadell, donde el planeador será limpiado y preparado para la segunda etapa del viaje, la exposición en Montmeló.
The preparation is required to get the trailer in Sabadell, where the glider will be cleaned and conditioned for the second leg of the trip, the exhibition at Montmeló.
Israel i Ilich preparant el remolc
De pas, hem efectuat una visita a les instal.lacions d'Igualada on hem observat amb deteniment un dels velers de la col.lecció de la fundació, el Swallow 45. Un cop resolta la paperassa, només li caldrà treure la pols per volar-lo de nou. Està emmagatzemat i mantingut en perfecte estat.
De paso, hemos efectuado una visita a las instalaciones de Igualada donde hemos observado con detenimiento uno de los veleros de la colección de la fundación, el Swallow 45. Una vez resuelto el papeleo documental, sólo habrá que quitar el polvo para que pueda volar de nuevo. Está almacenado y mantenido en perfecto estado.
Incidentally, we made a visit to the site where we closely observed one of the FPAC collection gliders, the Swallow 45. Once the paperwork is done, you just need to blow the dust off to fly it again. It's stored and kept on perfect condition.
The 1970 Slingsby "Swallow 45" Ser.No, 1488 EC-BCN


2013/04/02

LELL Work in Progress. Week 14, 2013

1. AISA  I-115
Reparació del timó de profunditat
Reparación del timón de profundidad
Elevator repair process.


Per ordre cronològic, en les fotografies mostrem el procés seguit per reparar el forat que ens varem trobar en el timó de profunditat. Seguint les pautes de reparacions estructurals recomenades per la FAA s'ha ajustat el pedaç al timó amb la tècnica del despuntatge. En la primera fotografia es pot veure com es neteja l'interior abans d'encolar el pedaç. 

Por orden cronológico, en las fotografías mostramos el proceso seguido para reparar el agujero que nos encontramos en el timón de profundidad. Siguiendo las pautas de reparaciones estructurales recomendadas por la FAA se ha ajustado el parche al timón con la técnica del despunte. En la primera fotografía se puede ver cómo se limpia el interior antes de encolar el parche.

The pictures show, by chronological order,  the process used to repair the hole that we found in the elevator. Following the FAA structural repair recommended practices, the patch is set to the helm by tipping technique. The first image shows how the inside is vacuum-cleaned before gluing the patch.

Podeu obtenir els manuals al link de la FAA seguent / Puede obtener los manuales en el link de la FAA siguiente / You can download the FAA manuals from the following link
http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/
En aquesta imatge, extreta d'un manual de la FAA, podem veure el criteri seguit en la reparació.
En esta imagen, extraída de un manual de la FAA, podemos ver el criterio seguido en la reparación.
The image, from the FAA manual, shows the rationale used in the repair job.Per encolar el pedaç de fusta contraplacada de bedoll hem utilitzat una cola fenòlica d'Aerodux, seguint les instruccions del fabricant per fer adequadament la barreja de cola i catalitzador.

Para encolar el parche de madera contrachapada de abedul hemos utilizado un pegamento fenólico llamado Aerodux, siguiendo las instrucciones del fabricante para mezclar las proporciones adecuadas de cola y catalizador.

To glue the birch plywood patch we used a phenolic glue called Aerodux. We followed the  manufacturer's instructions for mixing appropriate proportions of glue and catalyzer.

El procés d'encolat ha de respectar els consells del fabricant: temps de vida de la barreja, pressió d'encolat, temperatura, humitat...

El proceso de encolado debe respetar los consejos del fabricante: tiempo de vida de la mezcla, presión de encolado, temperatura, humedad...

The gluing process
must respect the manufacturer's advice: lifetime of the mixture, bonding pressure, temperature, humidity...

En el nostre cas hem triat una banda de fusta amb grapes per mantenir la pressió d'encolat, d'aquesta manera evitem l'us de claus que poden malmetre la fusta posteriorment.En nuestro caso hemos elegido una banda de madera con grapas para mantener la presión de encolado, de esta manera evitamos el uso de clavos que pueden dañar la madera posteriormente.

In our case we chose a band of wood with staples to keep the gluing pressure, so we avoid the use of nails that can damage the wood when removed.

Un cop s'ha assecat la cola, treiem la banda grapada i procedim a un acabat final amb paper de vidre. Faltarà ajustar de nou l'angle de sortida metàlic i ja estrà a punt per l'entelat posterior.

Una vez se ha secado el pegamento, sacamos la banda grapada y procedemos a un acabado final con papel de lija. Faltará ajustar de nuevo el ángulo de salida metálico y ya estará listo para el entelado posterior.

Once the glue is dried, we remove the stapled band and finish the joint with sandpaper.
The final operation is to
readjust and fix the metallic trailing edge. The elevator is now ready for scrim.

2. Macchi MB-308

Segueixen els treballs per col.locar el motor a l'avió. Cal reubicar algún comandament del motor per millorar el seu accionament.

Siguen los trabajos para colocar el motor en el avión. Cabe reubicar algún mando del motor para mejorar su accionamiento.

Working to place the engine on the plane. Some commands have to be relocated to smooth its operation.

3. Inventari de manuals
 Inventario de manuales
 
Manuals inventory

En Marc Querol ha començat a fer una bona endreçada a tots els Manuals de Manteniment i a fer-ne un inventari. Amb l'objectiu de digitalitzar tot l'arxiu de manuals, la feina durarà un temps però haurà valgut la pena.

Marc Querol ha empezado a ordenar los Manuales de Mantenimiento y hacer un inventario de todo el material disponible.
Con el objetivo de digitalizar todo el archivo de manuales, el trabajo durará un tiempo pero habrá valido la pena.

Marc Querol has started to sort and inventory the archive of Maintenance Manuals.
In order to digitize the entire file, the job will take its time, however it will be worthwhile.

Esponsor de les imatges del Taller-escola
Esponsor de las imágenes del Taller-escuela
Workshop-school imaging sponsor


 


AISA I-11B "VESPA"

L'últim avió que la fundació PAC ha posat en vol ha estat la AISA I-11B més coneguda com la "Vespa". Restaurada fa ja bastants anys per Manuel Sanchez Damians, havia estat hangarada per la fundació en espera d'un overhaul de motor. Un cop rebut el motor i després de passar una exhaustiva revisió ja es troba operativa.

 El último avión que la fundación PAC ha puesto en vuelo ha sido la AISA I-11B más conocida como la "Vespa". Restaurada hace ya bastantes años por Manuel Sanchez Damians, había estado hangarada por la fundación en espera de un overhaul de motor. Una vez recibido el motor y tras pasar una exhaustiva revisión ya se encuentra operativa. 


The  AISA I-11B known as the "Vespa" is the last aircraft to be flown by the PAC Foundation.
Restored several years ago by Manuel Sanchez Damians, it had been hangared by the Foundation awaiting for the overhaul of its engine. After receiving the engine and passing a thorough inspection, the aircraft is now operational


Després dels vols fets a finals d'any, els aprenents-alumne han anat efectuant les tasques bàsiques de manteniment.

Israel, Victor and Esteban performing the WSC

Después de los vuelos realizados a finales de año, los aprendices-alumno han ido efectuando las tareas básicas de mantenimiento.

After some end-of-last-year flights, the apprentice-students have been performing basic maintenance tasks.Per als més curiosos, aquí podem observar detalls de la instal·lació del motor, un Continental C-90.

Para los más curiosos, aquí podemos observar detalles de la instalación del motor, un Continental C-90.

For the curious. Here we can see details of the Continental C-90
engine installation. 


La xapa tallafocs encara manté el logotip de la marca AISA.
Podem observar també la manca de motor d'arrencada. Quin sistema fa servir? ... En el vídeo posterior podem veure-ho.


La chapa que recubre el tabique cortafuegos todavía mantiene el logotipo de la marca AISA.
Podemos observar también la falta de motor de arranque. Que sistema emplea?...en el video posterior podemos verlo.

The firewall plate still holds the AISA brand logo.
We can also observe the absence of a starter motor. What system does it use? ... We can see later in the video.

L'interior de cabina és senzill, però suficient.

El interior de cabina es austero pero suficiente.

The cabin interior is austere but adequate.Els últimes dies han servit per efectuar els ajustos de motor necessaris per a un funcionament perfecte. En aquestes dues fotografies veiem a Paco i a Victor efectuant la comprovació de la pressió de combustible i l'ajust del ralentí.

Los últimas días han servido para efectuar los ajustes de motor necesarios para un funcionamiento perfecto. En estas dos fotografías vemos a Paco y a Victor efectuando la comprobación de la presión de combustible y el ajuste del ralentí.I-11B front view, ready for the engine start up


The last few days have been spent adjusting the engine for a flawless operation. The two images show Paco and Victor checking the fuel pressure and the idle trim.
  
Al vídeo es mostra l'arrencada i comprovació dels paràmetres de motor. En Paco amb la col.laboració d'en Jordi ha donat el vistiplau final perquè Rafa Molina faci el següent vol de prova i es deixi llest l'avió per al pròxim PAC Obert, el Diumenge 21 d'Abril.

En el video se muestra el arranque y comprobación de los parámetros de motor. Paco con la colaboración de Jordi ha dado el visto bueno final para que Rafa Molina haga el siguiente vuelo de prueba y se deje listo el avión para el próximo PACOB, el Domingo 21 de Abril.

The video shows the airplane start-up and engine parameters check. With Jordi's collaboration, Paco has signed off the review, allowing Rafa Molina to do a further test flight. The plane is planned to be ready for a flying exhibition at next PAC Open Day on April 21st


Esperem que la meteo del mes d'abril sigui millor, per veure'l volar de nou.
Esperamos que en Abril la meteo sea mejor y la podamos ver de nuevo en vuelo.
For April's PACOB we hope to have better weather conditions than the last one in March and be able to see the I-11B flying again.

March PACOBA rainy and too overcasted day for flying

PACOB de Marzo. Un dia demasiado cubierto y lluvioso para volar
Esponsor de les imatges del Taller-escola
Esponsor de las imágenes del Taller-escuela
Workshop-school imaging sponsor