2013/03/20

LELL Work in Progress. Week 12, 2013.


Setmana de pluja a Sabadell, convida a estar recollits a l'hangar de manteniment i fer una xerrada tècnica manual en ma.

Semana de lluvia en Sabadell, el tiempo invita a estar todo el grupo en el hangar efectuando una charla técnica, manual en mano.

A rainy week in Sabadell invited to gather the group in the workshop-hangar to learn about the service manuals use.

Aquest cop ens hem interessat per un motor familiar entre nosaltres, el "Tigre". Tant les Bückers com la "Garrapata" instalen aquest famós motor de fabricació espanyola, fet a la fàbrica Elizalde de Barcelona als anys 40.

(Nota: La entrada en català de wikipèdia diu que els motors tigre s'utilitzaren per la Bücker 133 Jungmeister quan el que principalment equiparen fou les Bücker 131 Jungmann fetes a Espanya per Construcciones Aeronáuticas, S.A. amb el nom de model CASA -1131)

The apprentice-students reading the "Tigre" Maintenace Manual
Esta vez nos hemos aplicado en conocer detalles de un motor muy familiar, el "Tigre". Las Bücker y la "Garrapata" llevan este famoso motor de fabricación española, hecho en a fábrica Elizalde de barcelona en los años 40.


This time we have been receiving instruction on engine mechanics by observing the details of the "Tiger" one.  
Both the CASA-Bücker 1131 Jungmann and the HA  I-115 "Garrapata" mount this popular 1940's Spanish-made engine 


Aquí podem veure la magneto i un dels esquemes que trobem en el manual de manteniment i que ens ajuden a comprendre el funcionament i ajust del motor i dels seus accessoris.

Aquí podemos ver la magneto, junto con uno de los esquemas que podemos encontrar en el manual de mantenimiento y que nos ayudan a comprender el funcionamiento y ajuste del motor y de sus accesorios.

Here we see both the magneto and its maintenance manual drawing.
T
he maintenance manual helps us to understand the operation and adjustments of both, the engine and its functional accessories.
En un mateix dia podem passar de rebre instrucció de mecànica, en motors alternatius, a saber com restaurar el timó de profunditat de contraxapat, fusta i roba de la I-115.

Jordi Pons showing repair techniques in wooden structures
Al cabo de unos minutos podemos pasar de recibir instrucción de mecànica en  motores alternativos a saber como restaurar el timón de profundidad de madera y tela de la AISA I-115. 

Within the day we can move from receiving instructions on engine mechanics to learn about how to  the repair the plywood surface of the AISA I-115 fabric covered plywood and wood elevator.

Un cop en el timó de profunditat obliga a efectuar un pedaç. En alguna de les cares s'efectua un ajust inclinat per tal d'augmentar la superficie d'encolat. 

Un golpe en el timón de profundidad obliga a efectuar un parche. En algunas de sus caras realizamos un despunte para aumentar la superficie de encolado.

To repair a blow damage on the elevator surface requires making a patch.
Scarfing the joint edges is recommendable to increase the bonding surface.


Al mateix temps, preparem la tapa del pedaç. Haurà d'encaixar perfectament amb la part del timó, ajustant-les entre si. Les properes setmanes mostrarem com progressa el tema, fins a veure'n el seu encolat.
Rubio and Amurrio working on a scarf patch
Paralelamente, preparamos el parche. Deberá encajar perfectamente con la parte del timón de profundidad, ajustando los despuntes entre si. Proximamente mostraremos como avanza el proceso hasta su encolado.

Meanwhile, we prepare the patch. It has to perfectly fit to the cleared part of the elevator. Scarfing each border to adjust it to the opposite is the way. In a further entry we'll show the development of the process that leads to the final gluing.


 Totes les fotografies han estat fetes amb càmeres OLYMPUS
Todas las imágenes han sido tomadas con cámaras OLYMPUS
All images had been taken with OLYMPUS cameras


2013/03/14

The Weekly Service Check (2)

Aquesta setmana hem completat la primera WSC (Weekly Service Check), en els avions en vol de la flota.

La consulta de manuals de manteniment, la familiarització amb cadascun dels avions i l'adquisició d'hàbits i coneixements han fet de la implementació d'aquesta pràctica un èxit notable.

Properament publicarem detalls de la WSC específics per a cada tipus d'avió.

Querol consulting the Bü31 maintenance manual
Esta semana hemos completado la primera WSC (Weekly Service Check), en los aviones en vuelo de la flota.

La consulta de manuales de mantenimiento, la familiarización con cada uno de los aviones y la adquisición de hábitos y conocimientos han hecho de la implementación de esta práctica un éxito notable.

Próximamente publicaremos detalles de la WSC específicos para cada tipo de avión.
This week we've just completed the first WSC (Weekly Service Check) on our flying fleet. 

The consultation of the maintenance manual, the familiarization with each airplane and the acquisition of habits, skills and knowledge have made remarkably successful the implementation of this practice.
We will publish detailed reports of the WSC process implementation on each aircraft type.

 
 
Querol and Bryan checking EC-FUU oil level
Després d'haver consultat el manual es procedeix en aquest cas a la comprovació del nivell de l'oli.
 
Después de haber consultado el manual se procede en este caso a la comprobación del nivel del aceite.

After consulting the manual, pupils proceed to check the oil level.Ebert, Albert and Bryan preparing the EC-FTZ for oil provision
Per al subministre d'oli resulta molt útil el contenidor-dispensador que es veu a la fotografia i que a més ens indica la quantitat subministrada.

Para el suministro de aceite resulta muy útil el contenedor-dispensador que se ve en la fotografía y que además nos indica la cantidad de aceite incorporada.

Oil supply
is easy with an oil-dispensing container like the one seen in the picture. It also indicates the quantity of supplied oil.

 

Paco and Victor at the AISA I11B, EC-BPT
El Cap de Taller dona les instruccions tècniques per fer la comprovació, lectura i sumministre d'oli.


El Jefe de Taller da las instrucciones técnicas para hacer la comprobación, lectura y suministro de aceite.

The workshop head giving technical instructions for checking, reading and oil supply.


Un altre aspecte important és la comprovació de la pressió dels pneumàtics. Als hangars on no hi ha disponibilitat de nitrògen o d'aire, fem servir un contenidor portàtil. 

Otro aspecto importante es la comprobación de la presión de los neumáticos. En hangares donde no hay disponibilidad de nitrógeno o de aire, usamos un contenedor portátil.

Another important point to check is tire pressure. In hangars where nitrogen or air aren't available, we use a portable container.


L'acumulació d'alumnes no permet veure al Paco, però es troba a l'interior del Mentor, donant explicacions tècniques als alumnes, prèvies a la posada en marxa del motor.

El rodatge periòdic dels motors ajuda al bon funcionament dels mateixos. D'un en un, cada setmana els alumnes gaudeixen d'estar a l'interior de l'avió durant el rodatge-escalf, observant detalladament les indicacions de l'operació del motor.

Pupils group on Mentor
La acumulación de alumnos no permite ver a Paco, pero se encuentra en el interior del Mentor, dando explicaciones técnicas, previas a la puesta en marcha del motor.

El rodaje periódico de los motores ayuda al buen funcionamiento de los mismos. De uno en uno, cada semana los alumnos disfrutan de estar en el interior del avión durante el rodaje-calentamiento, observando detalladamente las indicaciones de la operación del motor.

The cumulation of pupils hides the workshop master. He is inside the Mentor explaining about the indicators prior to the engine start up.

Regular engine warming is necessary to avoid in flight malfunction. Each week the apprentice-students enjoy seating inside the plane to observe the engine indicators during the warm-up.


Bryan, Esteban and Ruben
La revisió de la fulla de servei complimentada correctament és la tasca que dona per acabada la WSC.
La revisión de la hoja de servicio cumplimentada correctamente es la tarea que da por terminada la WSC.
Once all tasks are comleted and signed-off,  the review of the service check list is the last job to do, to complete the WSC pocess.


All images had been taken with OLYMPUS cameas2013/03/10

LELL Work in Progress. Week 10, 2013.


Macchi MB-308

Seguim efectuant tasques de neteja interior, inspeccionant que tot estigui correctament. Malgrat que l'avió ha estat aturat molts anys, la restauració que es va fer fa temps a l'antic "Hangar blau" de l'enyorat Manuel Sánchez Damians, manté en bon estat gran part de l'avió.
Aquí podem veure l'interior de cabina i l'auster instrumental.

Seguimos efectuando tareas de limpieza interior, inspeccionando que todo esté correctamente. A pesar de que el avión ha sido hangarado muchos años, la restauración que se hizo hace tiempo en el antiguo "Hangar azul", del añorado Manuel Sánchez Damians, mantiene en buen estado gran parte del avión.
Aquí podemos ver el interior de cabina y su austero instrumental. 
We continue cleaning and inspecting the aircraft interior. Although the plane has been idle for many years, the partial restoration made by the beloved Manuel Sánchez Damians, long time ago in his "Blue Shed" kept much of the plane in good condition. The image shows the austere cabin interior and instrumental. 
 
Alguns detalls, com aquest cuir del tren d'aterratge principal, requeriran un recanvi.
En aquest cas això significa fabricar-ne un parell de nous.

Algunos detalles
, como este cuero del tren de aterrizaje principal, requerirán un recambio. En este caso esto significa fabricar un par de piezas nuevas.

Some minor parts, like the leather protection of the main landing gear, must be replaced. The one in the picture will have to be custom made.

"EBERT" i "ALBERT"
Els alumnes-aprenents, en ocasions també han de fer tasques a l'oficina tècnica. La localització d'informació, la familiarització amb la documentació de l'avió o la digitalització de manuals en son un exemple.

Los alumnos-aprendices, en ocasiones también deben realizar tareas en la oficina técnica. La localización de información, la familiarización con la documentación del avión o la digitalización de manuales son un ejemplo de ello.

The apprentice-students also deal with technical office tasks . Finding information, getting used to the aircraft documents, logbooks and repair handbook, including its digitisation, are good examples. 


AISA I-115 "Garrapata"

Els alumnes-aptrenents ja han començat a trobar utilitat a les càmeres fotogràfiques digitals, gentilesa d'OLYMPUS, per documentar l'estat de l'avio abans, durant i després de cada tasca de restauració.

Los alumnos ya han empezado a encontrar la utilidad de las cámaras fotográficas digitales, gentileza de OLYMPUS, para documentar el estado del avión, antes, durante y después de cada tarea de restauración.

The apprentice-students have already begun to find the usefulness of the digital still cameras, kindly offered by OLYMPUS, to document the state of the aircraft, before, during and after each restoration job.


"ISRAEL" i "ESTEBAN"

La fotografia dels rètols que duia l'avió ens serà útil per efectuar la retolació final. D'aquesta manera mantenim un arxiu del text, de la seva mida i de la seva ubicació.

La fotografía de los rótulos que llevaba el avión nos será útil para efectuar la decoración final. De esta manera mantenemos un archivo del texto, su tamaño y de su ubicación.

Imaging the signs carried by the aircraft will be useful to make its final decoration. In this way we keep documented all texts with its size and location.

De l'anterior n'ha sortit aquesta
 Una de la serie que tomaron "ISRAEL y "ESTEBAN"
 One of the series taken by "ISRAEL and "ESTEBAN"


Les puntes de l'empenatge s'han decapat i s'imprimaran preparant-les per al seu pintat final.

Las puntas del empenaje se han decapado y se imprimarán preparándolas para su pintado final.

 The tips of the tail have been scrapped and will be primed for final painting.

"CRISTÓBAL"

En alguns casos és necessari efectuar reparacions. Després d'una classe teòrica sobre fusta i una consulta al llibre de la FAA "43.13-1B - Acceptable Methods, Techniques, and Practices - Aircraft Inspection and Repair", ja podem treballar amb total seguretat de fer-ho amb garanties d'aeronavegabilitat.

En algunos casos es necesario efectuar reparaciones. Después de una clase teórica sobre madera y una consulta al libro de la FAA "43.13-1B - Acceptable Methods, Techniques, and Practices - Aircraft Inspection and Repair", ya podemos trabajar con total seguridad de hacerlo con garantías de aeronavegabilidad.

In some cases repairs are necessary. After a lecture on wood and consultation of the FAA "43.13-1B - Acceptable Methods, Techniques, and Practices - Aircraft Inspection and Repair" handbook, we can do the job fulfilling the airworthiness requirements.


"RUBEN"Dornier 27

Les zones que presentaven corrosió, ja han estat sanejades i imprimades amb "wash primer" per protegir la superfície, en espera del repintat final.

 Las zonas que presentaban corrosión, ya han sido saneadas e imprimadas con "wash primer" para su protección, en espera de su repintado final.

Areas showing corrosion have already been sanitized and primed with "wash primer" for protection until the final repainting.

"BRYAN"


North American T6 "Texan"

S'han fet alguns retocs en el Texan estàtic. L'antena havia patit algun desperfecte en el transport a una exposició. S'ha restaurat i pintat la coberta de protecció

Hemos realizado algunos retoques en el Texan estático. La antena havía sufrido algún desperfecto en el transporte a una exposición. Se ha restaurado y pintado la cubierta de protección

We have made some tweaks to the static Texan. The antenna suffered some damages in transport to an exhibition. Its dome has been restored and painted.

"VICTOR" i "DIDAC"


S'ha fabricat una "tow bar" adequada per al tractor que gentilment ens va cedir IBERIA i que hem mantingut amb els seus colors originals.

Hemos fabricado una "tow bar" ideada para el tractor cedido gentilmente por IBERIA y que se ha mantenido en sus colores originales.

We have manufactured a tow bar designed to fit to the tow tractor kindly donated by IBERIA.
It has been restored and preserved with
its original colors.

Totels les imatges anteriors han estat preses amb càmeres OLYMPUS per els alumnes-aprenents
Todas las imágenes anteriores han sido tomadas con cámaras OLYMPUS  por los alumnos-aprendices
All above images have been taken with OLYMPUS cameras by the apprentice-students


2013/03/06

The Weekly Service Check Implementation


La Weekly Service Check és un procediment de treball documentat que s'ha implementat per el control de la situació i nivell de servei de la Flota d'Aeronaus de la FPAC. 

 

Antecedents:

L'experiencia professional de socis benefactors obtinguda en la operació d'una flota diversificada d'avions tipus jet corporatiu, cadascún amb diferent pla de manteniment, es que el control del servei periódic de les aeronaus resulta un tant caòtic. A diferència de les flotes d'avions comercials que com a mínim requereixen una comprovació controlada, en una flota complexa s´ha d'establir i estandaritzar una planificació d'activitat regular.

Si bé el manteniment de cada aeronau està ben definit, el control de la execució de les operacions en base als períodes establerts (mensual, cada 100 o 150 hores de vól, etc.) per un conjunt complexe d'aeronaus es difícil de controlar sobre el terreny i en algúns casos el tenir items de poca importància inoperatius obliga a deixar l´avió fora de servei i cancel-lar vols al últim moment, especialment quan l'aeronau està fora de base.


Per aixó i aplicant un cert sentit comú, s'ha decidit que val la pena d'utilitzar els punts típics d´una daily check dels avions comercials a la nostra flota, establint per els alumnes-aprenents una rutina setmanal de comprovació de servei (WSC) que esdevingui un hàbit i estil de treball “de qualitat” sense que aquestes operacions formin part o substitueixin les del pla de manteniment de cada aeronau.
  

Descripció de l'Activitat:

Setmanalment es comprovaran tots els avions de la Flota de la FPAC seguint la llista WSC de tasques a fer cada setmana, a cada aeronau. La persona a qui s'encomana cada tasca té l'obligació d'omplir el camp de la llista WSC corresponent, signant la finalització de la feina.

Al tractar-se de tasques bàsiques, son feines es poden encomanar als alumnes-aprenents que hagin demostrat aprofitament en el corresponent entrenament general.En tot cas, el rodatge de motors i la comprovació de bateries requerirà d'un entrenament i qualificació específics.
En el cas d'aeronaus en exposició estàtica, les comprovacions i operacions de conservació s'han planificat amb periodicitat mensual.
La Weekly Service Check es un procedimiento de trabajo documentado que se ha implementado para controlar la situación y el nivel de servicio de la Flota de Aeronaves de la FPAC

 

Antecedentes 

La experiencia profesional de varios socios benefactores obtenida en la operación de una flota diversificada de aviones tipo jet corporativo, cada uno con diferente plan de mantenimiento, es que el control del servicio periódico de las aeronaves resulta un tanto caótico. A diferencia de las flotas de aviones comerciales que como mínimo requieren una comprobación controlada diaria, en una flota compleja cabe establecer y estandarizar una planificación de actividad regular .


Si bien el mantenimiento de cada aeronave está bien definido, el control de la ejecución de las operaciones en base a los períodos establecidos (mensual, cada 100 o 150 horas de vuelo, etc.) para un conjunto complejo de aeronaves es difícil de controlar sobre el terreno y en algunos casos el tener items de poca importancia inoperativos obliga a dejar el avión fuera de servicio y cancelar vuelos en el último momento, especialmente cuando la aeronave está fuera de base.

Por eso y aplicando un cierto sentido común, se ha decidido que vale la pena utilizar los puntos típicos de una "daily check" de los aviones comerciales a nuestra flota, estableciendo para los alumnos-aprendices una rutina semanal de comprobación de servicio (WSC) que se convierta en un hábito y estilo de trabajo "de calidad" sin que estas operaciones formen parte o sustituyan las del plan de mantenimiento de cada aeronave.


Descripción de la Actividad

Semanalmente se comprobarán todos los aviones de la Flota de la FPAC siguiendo la lista WSC de tareas a realizar, cada semana, para cada aeronave. La persona a quien se encomiende cada tarea tiene la obligación de cumplimentar el correspondiente campo de la lista WSC, firmando la finalización del trabajo.

Al tratarse de tareas básicas, son trabajos se pueden encargar a los alumnos-aprendices que hayan demostrado aprovechamiento en el entrenamiento general correspondiente. En todo caso, el rodaje de motores y la comprobación de baterías requiere de entrenamiento y calificación específicos.

En el caso de aeronaves en exposición estática, las comprobaciones serán mensuales.

 

The Weekly Service Check is a documented work procedure that has been implemented to control the FPAC Aircraft Fleet service level.

 

Background 

The professional experience of benefactor members in the operation of a diversified fleet of corporate jet type of aircrafts, each having its own and different maintenance plan, is that the control of the regular servicing of the fleet is somewhat chaotic unless a set of standardized daily activities is planned and established. This is in contrast to commercial aircrafts that at least require a daily inspection (DI).

Whilst regular maintenance of each aircraft is well defined, the control and execution on the field of periodically requested tasks (monthly, every 100 or 150 flight hours, etc.) for a complex set of aircrafts becomes difficult.  

In some cases having minor items inoperative has resulted in aircraft being out of service and grounded at the last minute, especially when aircraft are off base.

Therefore a common sense application of the commercial aircraft daily inspection (DI) principles to the fleet, allowed us to establish a weekly service check (WSC) routine. Follwing it, the student-apprentices may acquire a habit of "quality of work" inspection style. 

The WSC tasks are in addition to the ones required in the maintenance plan of each aircraft.

Activity Description

Each aircraft in the fleet will be checked weekly by following the WSC list of tasks set for each type of aircraft and registration sign. The person who is assigned each task is required to fill in the corresponding field in the WSC, signing the job upon completion.

Since the tasks are of basic level, the job can be assigned to student-apprentices who have demonstrated achievement in the corresponding general training. Engine running and battery tests will require specific training and qualification.

The aircraft on static display will be checked monthly. 
El president de la fundació parlant amb els alumnes-aprenents al col·loqui següent a la presentació del procediment WSC realitzada per el patró responsable de formació.

El presidente de la fundación comentando con los alumnos-aprendices el funcionamiento de la WSC después de la presentación realizada por el patrono responsable de formación 
 
The FPAC president chatting with apprentices after the WSC presentation given ​​by the member of the board of trustees in charge of training.

 

Alumnes-aprenents efectuant tasques de neteja i comprovació de servei.

Alumnos-aprendices efectuando tareas de limpieza y comprobación de servicio.

Apprentice-students cleaning and checking the service condition.  


Aquí veiem al "Azofra" deixant la "Vespa" impecable.

Aquí vemos a "Azofra" dejando impecable la "Vespa".

Here we see "Azofra" shining the "Vespa" (I-11B)

En els avions amb superficies entelades la neteja ha de ser delicada i alhora ens ajuda a detectar possibles desperfectes. 

La limpieza de superficies enteladas debe ser delicada y nos sirve como ayuda para localizar pequeños desperfectos.

The cleaning of clothed surfaces has to be careful and helps us to find minor defects
 Un cop la feina es dona per bona s'ha de deixar constància escrita. La signatura personal de l'aprenent l'ajuda a adquirir el sentit de la responsabilitat, valor essencial en l'aviació.

Una vez realizada la tarea, hay que reportar y dejar constancia de ello. La práctica de anotación y firma, ayuda al aprendiz-alumno a adquirir y manifestar la responsabilidad como valor esencial en la aviación.

Once the task is done it has to be reported and signed off. This helps the apprentice-students to developing sens of responsibility, a key value in aeronautics.
 
 Al finalitzar la feina sempre ens queda algun moment per disfrutar. Aquí veiem en "Samuel" i el "Rubio" satisfets per la feina ben feta, a bord del "seu" avió.

Al finalizar el trabajo siempre queda un momento para disfutar. Aquí vemos a "Samuel" y a "Rubio" satisfechos por el trabajo bien hecho a bordo de "su" avión.

Once the tasks are completed there's always a moment to enjoy. Here we see SAMUEL and RUBIO showing their "well done" job satisfaction aboard of "their" plane.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Totes les fotografies han estat fetes amb càmeres OLYMPUS per Jordi Pons.

Todas las fotografias han sido realizadas por Jordi Pons con cámaras OLYMPUS.

All pictures taken by Jordi Pons with OLYMPUS cameras.