Heritage Operational Fleet

La Flota d'Aeronaus Clàssiques de la FPAC 2011-2014

Història, Operacions, Inversió i Despeses Operatives per Aeronau

 

La Flota de Aeronaves Clásicas de la FPAC 2011-2014

Historia, Operaciones, Inversión y Costes Operativos por Aeronave

 

The 2011-2014 Flying Heritage Fleet

History, Operations, Investment & Operating Costs by Aircraft

 


7/9/2014 PAC·OBERT  © JOAQUIM RODRÍGUEZ - FPAC 

 

Estratègia de Manteniment i Operació de la Flota Volable


Un objectiu estratègic de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya és recuperar la major quantitat de patrimoni històric aeronàutic possible mantenint en estat de vol el material que ho permeti. 

Pel que fa a la conservació i operació de la flota històrica amb potencial de vol, el criteri fonamental es mantindre i mostrar les aeronaus al públic tal com van ser originalment dissenyades però limitant els marges operacionals a fi d'extendre la seva vida operativa lo màxim possible.

Si pots col·laborar en la restauració i/o manteniment en vol de les aeronaus que formen la col·lecció històrica de la FPAC, ingressa el teu donatiu a un compte bancari de la Fundació:
IBAN  ES71-2100-1069-2202-0006-4501 / BIC CAIXESBBxxx
 IBAN  ES34-0081-5126-1500-0100-3105 / BIC BSABESBBxxx
i/o comunica el temps que pots dedicar a la seva restauració i/o manteniment escrivint a
PACVOLUNTARI@GMAIL.COM
 

16/06/2013 PAC·OBERT © JOAQUIM RODRÍGUEZ - FPAC

Estrategia de Mantenimiento y Operación de la Flota Volable


Un objetivo estratégico de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya es recuperar la mayor cantidad de patrimonio histórico aeronáutico posible manteniendo en estado de vuelo el material cuya condición inicial lo permita. 

En cuanto a la conservación y operación de la flota histórica con potencial de vuelo, el criterio fundamental es mantener y mostrar las aeronaves al público tal y como fueron originalmente diseñadas pero limitando sus márgenes operativos a fin de extender su vida operativa lo máximo posible. 

Si puedes colaborar en la restauración y/o mantenimiento en vuelo de la colección de aeronaves históricas de la FPAC, ingresa tu donativo en una cuenta bancaria de la Fundación
IBAN  ES71-2100-1069-2202-0006-4501 / BIC CAIXESBBxxx
 IBAN  ES34-0081-5126-1500-0100-3105 / BIC BSABESBBxxx
y/o comunica el tiempo que puedes dedicar a su restauración y/o mantenimiento escribiendo a
 PACVOLUNTARI@GMAIL.COM


4-2-2013 © Quim Roser Fotògraf  ( www.quimroser.com )


Flying Fleet Maintenance & Operation Strategy


An strategic objective of the Fundació Parc Aeronautic de Catalunya is to recover the aeronautical heritage as much as possible while maintaining its airworthiness when its condition permits. 

Regarding the conservation and operation of the heritage fleet, it's key to preserve and exhibit the aircraft as they were originally designed, however limiting the operational boundaries in order to extend their airworthiness as long as possible.

Should you be able and wish to support the restoration and/or flight maintenance of the FPAC Heritage Aircraft Collection, please enter a cash donation in a bank account of the Foundation
IBAN  ES71-2100-1069-2202-0006-4501 / BIC CAIXESBBxxx
 IBAN  ES34-0081-5126-1500-0100-3105 / BIC BSABESBBxxx
and/or communicate us the time and schedule you can spend col·laborating in restoration and/or maintenance works to: 
PACVOLUNTARI@GMAIL.COM


© FPAC

Històric d'Inversions dedicades a la Flota Bücker

EC-DAU
2006-2011 Overhaul estructura, tela i motor. Nous cables, politges, ràdio, antenes.  Transponder, Instruments. 2012 -2014 Revisió Anual i Manteniment de Línia. 2014 Canvi de Cablejat Elèctric. 
EC-FUU 
2005-2009 Overhaul estructura, tela i motor. Nous cables i politges. 2010-2014 Revisió Anual i Manteniment de Línia.
EC-FTZ
2012 Overhaul Motor. 2008-2014 Revisió Anual segons Programa de Manteniment i Manteniment de Línia

EC-DAU Overhaul de la Estructura © FPAC 2009

 

Histórico de Inversiones dedicadas a la Flota Bücker

EC-DAU
2006-2011 Overhaul estructura, tela y motor. Nuevos cables, poleas, radio, antenas, Transponder,  Instrumentos.  2012 -2014  Revisión Anual y  Mantenimiento de Línea. 2014 Cambio de Cableado Eléctrico

EC-FUU
2005-2009 Overhaul estructura, tela y motor. Nuevos cables y poleas. 2010-2014 Revisión  Anual y Mantenimiento de Línea.
EC-FTZ
2012 Overhaul Motor. 2008-2014 Revisión Anual según Programa de Mantenimiento y Mantenimiento de Línea. 


EC-DAU Overhaul de la Estructura © FPAC 2008

 

Investment dedicated to the Bücker Heritage Fleet

EC-DAU
2006-2011 Overhaul structure, fabric and motor. New cables, pulleys, radio, antennas, Transponder, Instruments. 2012-2014 Annual Review and Line Maintenance. 2014 New electrical wiring.
EC-FUU
2005-2009 Overhaul structure, fabric and motor. New cables and pulleys. 2010-2014 Annual Review and Line Maintenance
EC-FTZ
2012 Engine Overhaul. 2008-2014 Annual Review and Line Maintenance.

4-2-2013 © Quim Roser Fotògraf  ( www.quimroser.com )


Inversió en Compra de Materials, Ma d'Obra Externa i Ma d'Obra Interna a Preus de Mercat, IVA inclós
Inversión en Compra de Materiales, Mano de Obra Externa y Mano de Obra Interna a Precios de Mercado, IVA incluido
Investment in Materials, Internal Manpower and External Manpower at Market Prices, VAT included

 
4-2-2013 © Quim Roser Fotògraf  ( www.quimroser.com )
 

Situació, Activitat i Cost Operatiu de la Flota 2011-2014

Els costs operatius que es presenten a continuació son els costs directament incorreguts en les activitats de manteniment, rodatge i vol de les aeronaus, IVA inclós. 

Per tractar-se d'aeronaus històriques amb limitació voluntària d'hores de vol, el cost de la sustitució d'equipaments o parts per raó funcional o d'obsolescència es comptabilitza com despesa directa i no com inversió amortitzable.

Els costs relacionats no inclouen doncs ni despeses generals com administració, neteja, seguretat i manteniment d'instal·lacions ni els d'altres activitats i obligacions com formació, comunicació, promoció, atenció als voluntaris, conferències, arxius, legals, fiscals, etc.

El cost fix inclou:
 • La preceptiva revisió anual i renovació del certificat d'aeronavegabilitat
 • Les reparacions, substitució de parts i peces per calendari o esgotament de vida útil
 • El manteniment de línia per el tipus d'operació de cada aeronau
 • L'assegurança de responsabilitat civil i de danys a tercers. 

El cost variable inclou el consum de combustible, de lubricants i les taxes de navegació aèria i d'operacions aeroportuàries. Situación, Actividad y Coste Operativo de la Flota 2011-2014

Los costes operativos que se presentan a continuación son los costes directamente incurridos en las actividades de mantenimiento, rodaje y vuelo de las aeronaves, IVA incluido.

Por tratarse de aeronaves históricas con limitación voluntaria de horas de vuelo, el coste de sustitución de equipamientos o partes por razón funcional o de obsolescencia se contabiliza en cada ejercicio como gasto directo y no como inversión amortizable.

Asi pues, los costes relacionados no incluyen ni gastos generales como administración, limpieza, seguridad y mantenimiento de instalaciones ni los costes de otras actividades y obligaciones como formación, comunicación, promoción, atención a los voluntarios, conferencias, archivos, legales, fiscales, etc. .El coste fijo incluye
 • La preceptiva revisión anual y renovación del certificado de aeronavegabilidad
 • Las reparaciones, sustitución de partes y piezas por calendario o fin de vida útil
 • El mantenimiento de línea para el tipo de operación de cada aeronave
 • El seguro de responsabilidad civil y de daños a terceros. 


El coste variable incluye el consumo de combustible, de lubricantes y las tasas de navegación aérea y operaciones aeroportuarias.Status, Activity and Operating Cost of the Fleet 2011-2014

The operating costs presented below are costs directly incurred in maintenance, ground and flight exhibition and pilots training of the FPAC heritage aircraft, VAT included.

Being historical aircraft with limited voluntary flight hours, the cost of equipment and parts replacement because functional obsolescence is recognized as direct expenditure and not as redeemable investment.

Therefore neither include costs related to overheads like administration, cleaning, security, insurance and facilities maintenance nor other activities and obligations as training, communication, promotion, volunteers insurance, conferences, archives, legal, tax, etc. .


The fixed cost includes
 • The cost of mandatory annual review and airworthiness certificate renewal
 • The cost of repairs, spares and end of life / calendar obsolescence parts replacement.
 • The line maintenance for the type of operation of each aircraft
 • The civil and third parties liability insurance.
 The variable cost includes the fuel, lubricants and en-route and airport flight charges.

 EC-GZN   "Super Saeta" 


15/12/2013 PAC·OBERT © JORDI RULL - FPACEC-JKM    "MENTOR"

 
16/6/2013 PAC·OBERT © JOAQUIM RODRÍGUEZ - FPAC 

EC-BDS   "AKROBAT"

 
16/06/2013 PAC·OBERT © JOAQUIM RODRÍGUEZ - FPAC


 

EC-DAU  "BÜCKER"


16/06/2013 PAC·OBERT © JOAQUIM RODRÍGUEZ - FPAC EC-FTZ   "BÜCKER"


16/06/2013 PAC·OBERT © JOAQUIM RODRÍGUEZ - FPAC


 

EC-FUU   "BÜCKER"


16/06/2013 PAC·OBERT © JOAQUIM RODRÍGUEZ - FPAC  

EC-BBJ   "CESSNA" 


Després de quasi cinquanta anys de servei, la Bravo Bravo Juliet es va incorporar a la flota de la FPAC a principis de 2013. A la tardor de 2014 es va entrar en obligada inspecció general que s'espera acabi durant el primer trimestre de 2015.
 
16/06/2013 PAC·OBERT © JOAQUIM RODRÍGUEZ - FPAC

Después de casi cincuenta años de servicio, la Bravo Bravo Juliet se incorporó a la flota de la FPAC a principios de 2013. En otoño de 2014 entró en obligada inspección general que se espera termine en el primer trimestre de 2015.After almost fifty years of service, the Bravo Bravo Juliet joined the FPAC fleet by early 2013. In the fall of 2014 it came into a due general inspection that is expected to be completed in the first quarter of 2015.

 

EC-DRZ    "CESSNA"


Després de quasi cinquanta anys de servei, la Delota Romeo Zulú es va incorporar a la flota de la FPAC a mitjans de 2014. A la tardor de 2014 es va entrar en obligada inspecció general que s'espera acabi durant el primer trimestre de 2015.

NOVIEMBRE 2014  © ALEJANDRO DE DIEGO - FPAC
 
Después de casi cincuenta años de servicio, la Delta Romeo Zulú se incorporó a la flota de la FPAC a mitades de 2014. En otoño de 2014 entró en obligada inspección general que se espera termine en el primer trimestre de 2015.


After almost fifty years of service, the Delta Romeo Zulu joined the FPAC fleet by mid 2014. In the fall of 2014 it came into a due general inspection that is expected to be completed in the first quarter of 2015.
 

EC-BPT   "VESPA"


La Vespa va estar sense volar des de 1984 fins que s'acabà una exhaustiva restauració i posta en vol a primers d'agost de 2012. Els vols realitzats en 2012 i 2013 van manifestar que calia fer-hi mes ajustaments, reparar el sistema de combustible i substituir les parts de cautxu del sistema de frens. Parts que calgué fabricar a mida. En febrer de 2015 s'ha certificat com totalment operativa.
 
EC-BPT 9/09/2014 PAC·OBERT © JOAQUIM RODRÍGUEZ - FPAC


La Vespa estuvo sin volar desde 1984 hasta primeros de Agosto de 2012 cuando terminó su exhaustiva restauración y puesta en vuelo. Los vuelos realizados desde entonces pusieron de manifiesto que había que hacer más ajustes, reparar el sistema de combustible y sustituir las partes de caucho del sistema de frenos. Partes que hubo que fabricar ex-profeso. En febrero de 2015 se ha certificado como totalmente operativa.


The Vespa was kept idle since its last 1984 flight  until early August 2012 when an extensive restoration was completed. Flights operated since revealed the necessity of further adjustments, a repair of the fuel system and the replacement of some brake system rubber parts that had to be manufactured ex-novo. In February 2015 has been certified as fully operational.

 

EC-CGL     "FLAMINGO"


Després d'una parada total en 2012, la Flamingo es manté operativa per exhibició i rodatge a terra fins disposar de pressupost per fer-li la revisió general d'hèlixi i renovar el certificat d'aeronavegabilitat.

EC-CGL 9/09/2014 PAC·OBERT © JOAQUIM RODRÍGUEZ - FPAC
 
Después de una parada total en 2012, la Flamingo se mantiene operativa para exhibición y rodaje en tierra hasta disponer de presupuesto para hacer la revisión general de hélice y renovar su certificado de aeronavegabilidad.


After a full stop in 2012, the Flamingo is being kept operative for ground display and taxiing. She waits for a budget allocation to undertake the propeller overhaul and renewal of her airwotrthiness certificate.EC-CHQ    "DORNIER" 


La Dornier 27 va fel l'últim vol en 2010. Va estar operativa per exhibició i rodatge a terra fins la primavera de 2013 en que es va iniciar una revisió general de motor, sanejament superficial i substitució dels dorsals transparents. Es preveu que torni a estar en vol a finals del segon trimestre de 2015.

EC-CHQ 24/3/2015 © FPAC

La Dornier 27 hizo el último vuelo en 2010. Estuvo operativa para exhibición y rodaje en tierra hasta primavera de 2013 en que se inició una revisión general de motor, saneamiento superficial y sustitución de los dorsales transparentes. Se espera que esté de nuevo en vuelo a finales del segundo trimestre de 2015.

The Dornier 27 made its last flight in 2010. She was operative for ground display and taxiing until spring 2013 that an engine overhaul, surface sanitation and replacing the transparent dorsal began. It's expected to be back in flight late in the second quarter of 2015.

 

EC-AXA    "TRENER MASTER"


La Zlin "Trener Master" va fer el seu darrer vol en 2010. Des de llavors ha estat a l'espera de pressupost per fer-li una important reparació d'hèlix. La reparació s'ha edegat el gener de 2015 i li seguirà la revisió general i renovació del certificat d'aeronavegabilitat. Està planejat posar-la en vol a l'últim trimestre de 2015.EC-AXA 2013 © DJR-FPAC

La Zlin "Trener Master" hizo su último vuelo en 2010. Desde entonces ha estado a la espera de disponer de presupuesto para una importante reparación de hélice. Se ha iniciado en enero de 2015 y le seguirá la revisión general y renovación del certificado de aeronavegabilidad. Está planeado ponerla en vuelo en el último trimestre de 2015.
 The Zlin "Trener Master" made its last flight in 2010. Since then she has been waiting for a budget allocation to undertake a major repair of the propeller. It that has been commanded in January 2015 and will be followed by the general review and renovation of the airworthiness certificate. It is planned to be back on flight by the last quarter of 2015.


EC-AGM   "MACCHI" 

 

L'any 2014 es va formalitzar la donació de la Macchi a la FPAC. L'aeronau havia estat hangarada a les instal·lacions de la FPAC des de que els seus propietaris la van abandonar a l'Aeroport de Sabadell. 
En 2013, coincidint amb l'inici del procés de donació per part dels hereus de l'últim propietari, el Taller-Escola va endegar un programa de restauració per posar-la en vol. El progrés es lent doncs està subjecte a la disponibilitat de temps dels TMA de la FPAC i d'altres TMA Voluntaris.


En 2014 se formalizó la donación de la Macchi a la FPAC.  La aeronave había estado hangarada en las instalaciones de la FPAC desde que sus propietarios la abandonaron en el Aeropuerto de Sabadell. 
En 2013, coincidiendo con el proceso de donación por parte de los herederos del último propietario, el Taller-Escuela inició un programa de restauración para su puesta en vuelo. El progreso es lento ya que està sujeto a la disponibilidad de tiempo de los TMA de la FPAC y de otros TMA Voluntarios.


In 2014 the donation of the FPAC Macchi was formalized. The aircraft had been hangared in the FPAC facilities since their owners abandoned it at the Sabadell Airport.
In 2013, coinciding with the activation of a donation process by the heirs of the last owner, the Workshop-School started a restoration program to put the plane back in flight. Progress is slow since it is subject to the FPAC and Volunteer AMTs availability of time. 

SP-ALG    "ANTONOV"


Des de 2012 el Antonov AN-2 es manté operatiu per exhibició i rodatge a terra, a l'espera de poder fer l'overhaul d'hèlix. Es preveu fer una restauració de pintura durant el curs 2015 - 2016


SP-ALG 2010 © XAVIER LARROSA - FPAC
Desde 2012 el Antonov AN-2 se mantiene operativo para exhibición y rodaje en tierra. Se ha previsto realizar una restauración de pintura durante el curso 2015 - 2016. Since 2012 the Antonov AN-2 is kept operational for ground display and taxiing
The restoration of paint and marks is planned for the 2015 - 2016 Training-School term.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada