2015/02/25

2014-2015 Hangar Taller-Escola


 

9 de desembre de 2014 - Un intens i sostingut vent travesser va
desplaçar i girar l'Antonov fins que l'extrem de l'ala quedà trabada
amb la façana de l'Hangar del Taller-Escola
© DJR - FPAC


Manteniment de l'Hangar del Taller Escola
2014 va ser un any de fortes ventades que, a mes de desplaçar aeronaus ben calçades, han afectat el sostre i les portes de l'hangar del Taller-Escola. Al febrer de 2014 es tingué que realitzar una important substitució de plaques del sostre, arrancades pel vent el 29 de gener.
Un any mes tard es va despenjar una de les portes i ha calgut llogar una plataforma telescòpica per poder penjar-la de nou i comprovar les fixacions de la resta. Totes les portes tenien fluixes les femelles dels cargols de fixació a les guies.
Acabada la reparació s'ha aprofitat per netejar totes les parts altes de l'hangar, les estructures d'ales i els fuselatges que hi ha penjats i sanejar i pintar el pòrtic d'enfront de la façana.
A l'estiu es protegiran amb emprimació antifúngica els llarguers de fusta als que estan fixades les plaques que formen el sostre i les parets de l'hangar.


12-2-2015 Retirant obstacles per facilitar la neteja © DJR - FPAC
 

Mantenimiento del Hangar del Taller-Escuela2014 fue un año de fuertes vientos que, además de desplazar aeronaves bien calzadas, han afectado el techo y las puertas del hangar del Taller-Escuela. En febrero de 2014 hubo que realizar una importante sustitución de placas del techo, arrancadas por las ventoleras del 29 de enero.
Un año mas tarde se descolgó una de las puertas y ha sido necesario alquilar una plataforma telescópica para colgarla y poder comprobar el estado de las fijaciones del resto. Todas las puertas tenían flojas las tuercas de los tornillos que las fijan a las guías.
Terminada la reparación se ha procedido a limpiar todas las partes altas del hangar, las estructuras de alas y fuselajes que hay colgadas y sanear y pintar el pórtico situado frente la fachada.
En verano se protegerán con imprimación anti fúngica los largueros de madera a los que están fijadas las placas que forman el techo y las paredes del hangar.

12-2-2015 - El pòrtic abans de sanejar i pintar © DJR - FPAC

Maintenance of the Workshop-School Hangar2014 was a year of strong winds, besides moving aircraft securely stowed frequent bursts hit the roof and doors of the Workshop-School Hangar. In February 2014 we had to make an important replacement of ceiling plates, torn by the January 29th gusts.
A year later, a door swung down and it has been necessary to rent a telescopic platform to hang it and check the status of the fixations of the rest. All doors had screws that attach to the guides with loose nuts.
After the repair, we have proceeded to clean all the upper parts of the hangar, the wings and fuselage structures that hang as well as to scrub, clean and paint the beams and pillars of the front porch.
Next summer it's planned to protect the roof and walls wooden stringers with anti fungal primer.  

23-2-2014 El pòrtic després de sanejar i pintar © DJR - FPAC2015/02/20

Overhaul de la Dornier 27

Després de quatre anys sense volar i d'una operació de sanejament superficial, revisió de motor i de sistemes al Taller-Escola, la Do27 EC-CHQ ha emprés el vol cap a l'aeroport de Reus on el  taller JAR 145  on el "Rosique Classics Aircraft" completarà la restauració i revisió general per renovar el corresponent certificat d'aeronavegabilitat.


Después de cuatro años sin volar y de una operación de saneamiento superficial, revisión de motor y de sistemas en el Taller-Escuela, la Do27 EC-CHQ ha emprendido el vuelo al aeropuerto de Reus donde el Taller JAR145 "Rosique Classics Aircraft" completará su revisión general y restauración superficial, para renovar el preceptivo certificado de aeronavegabilidad.


After four years on ground, once finished a first review of the engine and systems as well as the  sanitization of her skin at the Foundation Workshop-School, the Do-27 EC-CHQ has been ferried to Reus Airport. There, Rosique Aircraft Classics, a JAR 45 workshop, will complete the restoration process to renew the airworthiness certificate.Per poder volar l'aeronau de LELL a LERS ha calgut substituir els deteriorats policarbonats dorsals del fuselatge per rèpliques provisionals en duraluminiPara poder volar la aeronave de LELL a LERS ha habido que sustituir los deteriorados dorsales de  poliocarbonato por réplicas provisionales en duraluminio


To ferry the aircraft from LELL to LERS the deteriorated polycarbonate dorsals have been replaced by temporary duraluminium replicas.Esperem veure volar de nou la Dornier als PAC·OBERT d'abans de l'estiu


Esperamos que la Dornier pueda volar de nuevo en los PAC·OBERT, antes del verano. We look forward to enjoy the Dornier flights at late spring PAC·OBERT airshows