2013/07/29

Aprenents-alumnes de la EFAV

Aprendices-alumno de la EFAV - EFAV's pupil-apprentices


Durant la segona quinzena de juliol hem tingut la presència d'un primer grup d'alumnes-aprenents de la Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú.

Durante la segunda quincena de julio hemos tenido la presencia de un primer grupo de alumnos-aprendices de la Escuela de Formación Aeronáutica de Vilanova y la Geltrú.

During July's second fortnight we had with us the first group of Vilanova i La Geltrú Aeronautics Training School pupil-apprentices.

Son estudiants de la categoria B1.1 de Tècnics en Manteniment d'Aeronaus i la Fundació els hi proporciona la possibilitat de treballar les 80 hores obligatòries de pràctiques en entorn real.

Son estudiantes de la categoría B1.1 de Técnicos en Mantenimiento de Aeronaves y la Fundación les proporciona la posibilidad de trabajar las 80 horas obligatorias de práctica en entorno real.

They are students of the B1.1 Aircraft Mechanic syllabus. The Foundation provides them a platform where to perform the compulsory 08 hours of secondment practice. 


Un conveni signat entre l'IMET, ens municipal de qui depen la EFAV, i la FPAC, ha servit per iniciar una nova etapa en la relació entre ambdues entitats. (Veure Nota de Premsa)

Un convenio firmado entre el IMET, la entidad municipal de que depende la EFAV, y la FPAC ha servido para iniciar una nueva etapa en la relación entre ambas entidades.

An agreement signed between the IMET, the municipal entity that depends EFAV, and the FPAC has served to initiate a new phase in the relationship between the two entities.

La regidora d'Educació i Ocupació de l'Ajuntament de VNG, Sra. Ariadna Llorens i el President de la FPAC, Sr. Domingo Jaumandreu.  La concejal de Educación y Empleo del Ayuntamiento de VNG, Doña Ariadna Llorens y el Presidente de la FPAC, Don Domingo Jaumandreu. The Councillor for Education and Employment of the VNG City, Mrs. Ariadna Llorens and the FPAC President, Mr. Domingo Jaumandreu.
 
El dia a dia comença amb un brifing en el qual es comenten les tasques a fer a lo llarg del dia i s'omple un quadern amb les pràctiques efectuades el dia anterior.

Alumnes-aprenent de la EFAV reportant lo realitzat.
Aprendices alunmo de la EFAV reportando lo realizado
The EFAV pupil-apprentices reporting the performed tasks


El día a día comienza con un briefing en el que se comentan las tareas a realizar a lo largo del día y se llena un cuaderno con las prácticas efectuadas el día anterior.

The day starts with a briefing which discusses the tasks to perform throughout the day. Afterwards, the pupil-apprentices fill a notebook with the tasks performed the day before.


El contacte amb avions en vol proporciona una atenció especial en els alumnes aprenents, des de la neteja fins a inspeccions o restauracions.

Alumnes-aprenent de la EFAV netejant el SP-ALG
Aprendices alunmo de la EFAV limpiando el SP_ALG
The EFAV pupil-apprentices cleaning the SP-ALG
El contacto con aviones en vuelo proporciona una atención especial en los alumnos aprendices, desde la limpieza hasta inspecciones o restauraciones.

Getting in touch with operational aircraft sparks pupil-apprentices' interest across a variety of tasks. From cleansing to restoration passing through periodical airworthiness controls.

 
Les pràctiques es centren en els dos àmbits essencials de la fundació el manteniment i la restauració d'avions històrics en vol.

Alumnes-aprenent de la EFAV observant l'entelat d'un aleró
Aprendices alunmo de la EFAV observando el entelado de un alerón
The EFAV pupil-apprentices observing the clothing of an aileron
Las prácticas se centran en los dos ámbitos esenciales de la fundación el mantenimiento y la restauración de aviones históricos en vuelo.

The practices focus on the two key areas of the Foundation. Maintenance and restoration of flying heritage aircraft.. 


Tècniques artesanals d'entelat o l'aplicació de la Weekly Service Check List fan entrar als alumnes en contacte amb l'entorn real i adquireixen el sentit de la responsabilitat de treballar en avions en vol. 

Alumnes-aprenent de la EFAV realitzant la WSC a la EC_FTZ
Aprendices alunmo de la EFAV realizando la WSC sobre la EC-FTZ
The EFAV pupil-apprentices performing the WSC on the EC-FTZ
Técnicas artesanales de entelado o la aplicación de la Weekly Service Check List ponen en contacto a los alumnos con el entorno real y ayudan a adquirir el sentido de responsabilidad necesario para trabajar con aviones en vuelo.


Practicing scrim craftsmanship or a Weekly Service Check List implementation allow the pupil-apprentices to experience operational environments as well as to acquire the sense of responsibility required to work on a flying aircraft..

2013/07/28

The SP-ALG Antonov AN-2R @ LELL


Durant uns mesos l'Antonov AN-2R de la fundació ha estat aparcat a una zona de Romeo3 a on no es pot fer un adequat manteniment. Decidits a exhibir-lo de nou al PAC·OBERT de juliol, es va preparar per poder-lo posar en marxa.

El Antonov AN-2E matrícula SP-ALG en LELL

Durante unos meses el Antonov AN-2R de la fundación ha estado aparcado en una zona de Romeo3 en la que no se puede efectuar un adecuado mantenimiento. Decididos a exhibir de nuevo el avión en el PAC·OBERT de julio, se preparó para ponerlo en marcha.  
 

The Antonov AN-2E with register plate SP-ALG at LELL

For a few months, the foundation's Antonov AN-2R had been parked at Romeo3 where it's difficult to properly perform maintenance operations. In order to exhibit the plane in occasion of July's exhibition PAC·OBERT, it was prepared to get it going.


 
 
Els tècnics, voluntaris i el Cap d'Operacions de la Fundació, en Rafa Molina, varen fer les pertinents comprobacions, sumministre d'oli, càrrega de bateries, previ a la posta en marxa del motor.

Los técnicos, voluntarios y el Jefe de Operaciones de la Fundación, D. Rafa Molina, hicieron las pertinentes comprobaciones, suministro de aceite y carga de baterías, previo a la puesta en marcha del motor.

Prior to start the engine, the Foundation technicians, volunteers and Mr. Rafa Molina, the Foundation Operations Head, performed the relevant checks, charged the batteries and filled with lubricant oil the engine, prior to its start-up.


L'interior de cabina és realment espectacular i sorprèn a tothom qui el veu de prop.

El interior de la cabina resulta espectacular y sorprende a quien lo vea de cerca.

The cockpit interior is amazing and surprises any visitor allowed to stare at it closely.


 

En el moment que va estar tot a punt varem tenir una sorpresa: es va posar en marxa a la primera. Desprès de nou mesos no ens ho acabavem de creure.

En el momento que estuvo todo listo tuvimos una sorpresa: se puso en marcha a la primera. Después de nueve meses inactivo nos dejó maravillados.

Once everything was ready we were surprised realising that it was up and runnig right after the first attempt. We couldn't believe it after having been idle for nine months. Un cop cel.lebrat el PAC·OBERT, amb l'ajut dels alumnes aprenents de l'Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (EFAV), se li va fer una neteja exterior que bona falta li feia.

Una vez celebrado el PAC·OBERT y con la ayuda de los aprendices alumno de la Escuela de Formación Aeronáutica de Vilanova i la Geltrú, se efectuó una limpieza exterior del AN-2R, que buena falta le hacía.

After July 21st PAC·OBERT the AN-2R was submitted to a deep external cleansing by the pupil apprentices of the Vilanova i La Geltrú Aeronautics Training School. They're having with us the compulsory 80 hours of secondment practice. 
El Sr. Joaquim Alegre, Soci Benefactor de la Fundació, col·laborador i patrocinador de l'Antonov AN-2R ha finançat la compra, a Sèrbia, de les fundes protectores de cabina i motor que hem estrenat aquesta setmana.

Don Joaquím Alegre, Socio Benefactor de la Fundación, colaborador y patrocinador del Antonov AN-2R  ha financiado la compra, en Serbia, de las fundas protectoras de la cabina y del motor que hemos estrenado esta semana.

Mr. Joaquim Alegre, Benefactor Member of the Foundation who actively collaborates and sponsors the Antonov AN-2R operation, financed the buying in Serbia of the cockpit and engine protective covers. It's the first time we can use them.
 
A punt doncs per les vacances, esperem tindre per la tardor un pla d'actuació que ens permeti millorar l'aspecte d'aquest enorme avió, així com endegar les tasques de manteniment necessàries per veure'l de nou en vol.

A punto pues de empezar las vacaciones, en otoño esperamos tener un plan de actuación que nos permita mejorar el aspecto de este enorme avión así como empezar los trabajos de mantenimiento requeridos para verlo de nuevo en vuelo.

Just ready to start the summer holidays, we hope to finalize by the autumn a plan to improve the look of this huge aircraft and begin the maintenance work required to see her flying again.
 


2013/07/08

EC-GZN SuperSaeta's flight in LERS


El passat 26 de juny, els professors i aprenents-alumne del taller-escola varem gaudir del vol del nostre SuperSaeta EC-GZN a l'Aeroport de Reus. Esperem poder seguir veient-lo volar malgrat la difícil situació econòmica que ens envolta. 
L'avió està mantingut en perfecte estat operatiu per els tècnics dels tallers de Rosique Aircraft, i hangarat per gentilesa de l'Aero Club de Reus al l'edifici històric dels dies de la Guerra Civil Espanyola, una reliquia arquitectònica avui perfectament restaurada i conservada.

El pasado 26 de Junio, los profesores y aprendices-alumno del taller-escuela disfrutamos del vuelo de nuestro SuperSaeta EC-GZN en el Aeropuerto de Reus. Esperamos seguir viendolo en vuelo, a pesar de la difícil situación económica que nos rodea. El avión está mantenido en perfecto estado operativo por los técnicos de los talleres de  Rosique Aircraft  y hangarado por gentileza del Aero Club de Reus en el edificio histórico construido durante la Guerra Civi Española, una reliquia arquitectónica hoy perfectamente restaurada y conservada.

On June 26, the teachers and apprentice-students of the workshop-school enjoyed the flight of our EC-GZN Super-Saeta at Reus Airport (LERS) We look forward to seeing it in flight, despite the difficult economy situation in Spain. 
The aircraft is maintained by Rosique Aircraft workshop technicians on fully operational condition. It is kindly roofed in the historical hangar of the Reus Airport. A fully restored and preserved building, dated from  the Spanish civil war time.
Els aprenents-alumne en pràctiques varen efectuar l'assistència a terra amb l'ajut de la unitat de potencia a terra (GPU) amablement deixada per la companyia IBERIA.

Los aprendices-alumno en prácticas pudieron efectuar la asistencia en tierra a un birreactor, utilizando la unidad de potencia de tierra (GPU) amablemente prestada por la compañía IBERIA.

The student-apprentices had the oppportunity to practice a ground handling service operation to a twin-jet aircraft using a ground power unit (GPU) kindly lend by IBERIA.Una vista original que mostra el bon estat en que es troba l'aeronau.
Una original vista que muestra el buen estado en que se encuentra la aeronave
An original view showing the good condition of the aircraft skin
Els pilots voluntaris de la FPAC, senyors Tomàs Sànchez i Josep Mª Armengol varen efectuar un vol de 30 minuts cadascún al comandament.
En total, una hora de vol de l'avió i 851 litres de consum de querosè.

Los pilotos voluntarios de la FPAC, señores Don Tomás Sánchez y Don Josep Mª Armengol, efectuaron un vuelo de 30 minutos cada uno al mando.
En total una hora de vuelo del avión y 851 litros de consumo de queroseno.

The FPAC volunteer pilots Messieurs Tomás Sánchez and Josep-Maria Armengol made a 30 minutes commanding flight each.
All in all, one hour of aircraft flight consuming 225 gallon of querosene.En la fotografia el pilot voluntari i patró de la fundació, Senyor Tomàs Sànchez Garcés acompanyat d'en Jordi Pons, membre també del patronat i responsable de formació al taller-escola, posant devant de l'hangar històric.

En la fotografía el piloto voluntario y patrono de la fundación, Don Tomas Sanchez Garcés acompañado de Jordi Pons miembro también del Patronato y responsable de formación en el taller-escuela. posando sobre el avión frente el hangar histórico.

In photography the volunteer pilot and patron of the foundation, Mr. Tomas Sanchez-Garcés accompanied by Mr. Jordi Ponsmember of the foundation board and in charge of the workshop-school training activities standing on the aircraft in front of the historical hangar.

A former image of the FPAC Super-Saeta EC-GZn with Mr. Armengol and Mr. Sánchez on board

LELL Work in Progress. Weeks 24-25.

Añadir leyenda
1. Procès d'entelat AISA I-115.
Abans d'entelar hem fet les darreres reparacions en l'estructura de fusta en algunes de les superficies mòbils de l'aeronau.

1. Proceso de entelado AISA I-115
Antes de entelar, hemos efectuado la últimas reparaciones estructurales en la madera de algunas de las superficies móviles de la Garrapata.

1. AISA I-115 scrim process 
We have made ​​the last structural repairs of the mobile surfaces wooden part before proceeding to scrim them.
 
El primer pas ha estat el d'enganxar la roba al timó de direcció, que ha estat la primera de les superficies a entelar.
Hem efectuat el procès d'entelat complet d'una superfície per tal que els alumnes veiessin tots els passos abans de finalitzar el periode obligatori de pràctiques.

El primer paso ha sido el pegado de la tela a la superficie móvil, en este caso el timón de dirección. Hemos efectuado el entelado completo de solamente una superficie para que los alumnos pudieran ver todo el proceso de entelado antes de finalizar el periodo obligatorio de prácticas.

In order to demonstrate to the apprentice-pupils the whole process of restoring a fabric covered wooden structure before they finalize the compulsory internship, we focused on completing a mobile surface. For that purpose we have selected the rudder.


Un cop enganxada la roba, comença el pre-tensat i el cosit amb nusos a les costelles,seguint la normativa d'aeronavegavilitat.

Una vez pegada la tela, procedemos con el pre-tensado y posterior cosido y anudado a las costillas, siguiendo la normativa de aeronavegabilidad.

Once the fabric has been glued we proceed to pre tensioning and knot-stitching it to the ribs, in accordance with the airworthiness regulations. 

 
La instal.lació de cinta picada protegeix les costures i els hi dona un acabat agradable.

El encolado de una cinta de borde serrado protege las costuras y les proporciona un acabado superficial agradable.

Gluing a serrated border finishing tape on the knot-stitched areas protects them and provides a nice surface finishing.
Finalment, un cop donades les capes de vernís tensor, li hem donat una ma d'imprimació per protegir la roba del raig UVA i per preparar-la per l'acabat final, que es farà amb la totalitat de la resta de l'avió, al seu dia.  

Finalmente, una vez aplicadas las capas de tensora, se le ha aplicado la imprimación para proteger a la tela de los rayos UVA y para prepararla para el acabado final. 

Finally, once given the layers of tension varnishwe have applied primer to protect the fabric from the ultraviolet radiation and prepare it for its final cosmetic finishing.2. Revisió annual de la EC-BPT.

Aquestes setmana al taller s'ha fet la revisió annual de la Vespa. L'avió es troba en vol de nou. Els alumnes aprenents amb l'ajut de l'Alejandro es faran càrrec d'una sèrie de retocs que s'han anotat després de la revisió.

2. Revisión anual de la EC-BPT.

Esta semana en el taller hemos efectuado la revisión anual de la Vespa. El avión está de nuevo en vuelo.
Con la ayuda de Alejandro, los aprendices-alumno se encargaran de realizar  pequeños retoques que se han anotado como pendientes en el proceso de revisión.


2. The EC-BPT annual visit.

This week have worked out ​​the annual review of the AISA I-11B  "Vespa". The plane is flying again.
With the help of the new Line Maintenance mechanic, Alejandro, the apprentice-student-s will be in charfe of making the minor tweaks that have been noted as pending findings thru the review process.Alejandro i Samuel en els retocs finals
 Alejandro y Samuel dando los retoques finales
Alejandro and Samuel proceeding with the final tweaks.