2013/02/28

LELL Restoration Work, Feb 28th. 2013


1.- RESTAURACIÓ DE LA MACCHI MB-308 EC-AGM

La FPAC a la seva col.lecció aquest avió de turisme competitiu, senzill i econòmic d'origen italià construït per la firma italiana MacchiLa EC-AGM va arribar a Espanya l'any 1950 amb la matrícula I-MACC i tnigué una arribada espectacular doncs, tot i disposar només d'un motor Continental de 65 cv, va guanyar la Volta Aèria d'aquell any. El 1952 va rebre la matrícula actual i va anar canviant de propietaris fins a l'actualitat. L'any 1960 va patir un accident però es va reconstruir i va estar volant fins l'any 1971.

La FPAC tiene en su colección este avión de turismo competitivo, sencillo y económico construido por la firma italiana Macchi. El EC-AGM llegó a España en el año 1950 con la matrícula I-MACC. Tuvo una llegada espectacular ya que, aun disponiendo sólo de un motor Continental de 65 cv ganó la Vuelta Aérea de aquel año. En 1952 recibió la matrícula actual y ha ido cambiando de propietarios hasta la actualidad. En el año 1960 sufrió un accidente pero se reconstruyó y estuvo volando hasta 1971.

FPAC has in its collection this competitive tourist aeroplane, simple, affordable and built by the Italian manufacturer Macchi. The EC-AGM came to Spain in 1950 with registration I-MACC. He had a spectacular arrival. Despite only having a 65-hp Continental engine, it won the Round that year. In 1952 he received its current registration, however ownership has changed many times until today. In 1960 he had an accident but was rebuilt and kept flying until 1971.

Construït totalment de fusta, va tot cobert de contraxapat, llevat l'extrados de l'ala que està entelada des de l'únic travesser que forma la seva estructura, fins a la vora de sortida. Va proveït de flaps mecànics i el seu tren fix porta amortidors oleomecànics i frens hidràulics.  

Construido enteramente de madera, va todo cubierto de contrachapado, salvo en la parte superior del plano, que está entelada desde el único larguero que forma su estructura, hasta el borde de salida. Va provisto de flaps mecánicos y su tren fijo lleva amortiguadores oleomecánicos y frenos hidráulicos.

Build entirely of wood, plywood covers all main structures except the upper side of the wing, which is covered with fabric from the single wingspar forming the wing structure, until the trailing edge. It is equipped with mechanical flaps, fixed gear with oil dampers and hydraulic brakes

(c) Image from FPAC website (http://www.fpac.org/aviones/macchi_MB_308.php?lang=cat)

Continuant una llarga tasca de restauració duta a terme per Esteve Montoliu, i la revisió i posada a zero hores del motor, ara estem iniciant els treballs d'inspecció i restauració de l'estructura i sistemes.  Aquests dies hem acabat la revisió i restauració de la bancada del motorS'ha decapatcomprovat amb un assaig de líquids penetrants  l'absència de microfisures, després s'ha pintat de color blanc.
 
Continuando una larga labor de restauración llevada a cabo por Esteve Montoliu, y la revisión y puesta a cero horas del motor, ahora estamos iniciando los trabajos de inspección y restauración de la estructura y sistemas. Estos días hemos terminado con la bancada del motor que se ha decapado, comprobado ausencia de grietas con ensayo de líquidos penetrantes y pintado en color blanco.

Further to the long work of restoration carried out by Mr. Esteve Montoliu, and the engine overhaul, we have now commenced the inspection work and restoration of the structure and systems. The engine mount is finished, it has been stripped, checked for cracks with dye penetrant testing and painted white.


També hem desmuntat i sanejat tots els mecanismes i l'estructura de la porta esquerra.
También hemos desmontado y saneado todos los mecanismos y la estructura de la puerta izquierda.
We have also taken apart and cleaned all the mechanisms and structure of the left door.


I netejat l'interior del fuselatge per inspeccionar-lo estructuralment.
Y limpiado el interior del fuselaje para proceder a su inspección estructural. And cleaned the inside of the fuselage to carry out structural inspection
 .


En aquesta imatge veiem com en "QUEROL" està netejant i sanejant l'estructura interior del fuselatge.
Aquí vemos cómo "QUEROL" está en plena faena de limpieza y saneamiento de la estructura interior del fuselaje.
The image shows how "QUEROL" is cleaning and tidying up the internal structure of the fuselage.

 

2.- REVISIÓ ANUAL I SANEJAMENT DE LA DORNIER 27 EC-CHQ

 

Les Dornier de la FPAC estan fabricades a Friedrichshafen, al sud d'Alemanya, i formaven part d'un lot de 26 unitats que van ser adquirides per l'Exèrcit de l'Aire, i amb els anys cedides a Aviació Civil que les va emprar com remolcadors per les escoles de vol a vela. En els llibres de la CHQ hi ha consignades moltes hores d'activitat de remolc a l'aeròdrom de Monflorite (Osca).

Las Dornier de la FPAC están fabricadas en Friedrichshafen, al sur de Alemania, y formaban parte de un lote de 26 unidades que fueron adquiridas por el Ejército del Aire, y con los años cedidas a Aviación Civil que las empleó como remolcadores para las escuelas de vuelo a vela. En los libros de la CHQ hay consignadas muchas horas de estas actividades en Monflorite (Huesca).

The FPAC Dorniers are manufactured in Friedrichshafen, southern Germany, and were part of a batch of 26 units that were acquired by the Spanish Air Force. Over the years they were assigned to the Civil Aviation as tugs used for gliding schools. The CHQ logbook records show many hours of these activities in Monflorite (Huesca

 (c) Image taken by José Fernández García (www.aerotendencias.com)


Les imatges superior i inferiors mostren que l'allotjament de la bateria s'ha de sanejar i aplicar-hi un tractament anti corrosiu...
En las imágenes superior e inferiores vemos que el alojamiento de la batería necesita un buen saneamiento y tratamiento anti corrosión...
The above and below images show that the battery housing requires cleaning and thorough anti corrosion treatment ... 
... i un que cop estigui sanejat i imprimat, s'haurà de pintar de nou l'allotjament de la bateria i l'exterior.
...y que una vez saneado e imprimado habrá que repintar el alojamiento de la batería y el exterior .
... and once is cleaned and primed, both the battery housing and body external surface will require repainting.

Encara que en "FABIO" i en "BRIAN" s'empren a fons amb la xapa, sempre queda una estona per ajudar a "PACO" el "Mestre" TMA Certificador que està en plena revisió de motor.
Aunque "FABIO" y "BRIAN" se emplean a fondo con la chapa, siempre queda un rato para ayudar a "PACO" el "Maestro" TMA Certificador que está en plena revisión de motor.
Although "FABIO" and "Brian" spend their time on body work, there is always a time to help "PACO" the Certifier Master in servicing the engine.

Totes les imatges, excepte les indicades, han estat preses per en Jordi Pons amb una càmara OLYMPUS.
Todas las imágenes, excepto indicadas, tomadas por Jordi Pons con una cámara digital OLYMPUS.  
All images, excep the indicated ones, have been taken by Jordi Pons with an OLYMPUS digital camera.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada