2013/03/02

February's outstanding restoration work at LELL

1. INSPECCIÓ I RESTAURACIÓ A LELL DE L'AISA I-115 "GARRAPATA" 

Durant el mes de febrer hem començat els treballs d'inspecció de l'AISA I-115, amb matrícula EC-CRI. Es tracta d'un entrenador militar dissenyat a Madrid l'any 1948 per Iberavia, S.A. empresa després absorbida per Aeronàutica Industrial S.A. (AISA). L'objectiu dels tècnics encapçalats per l'enginyer Juan del Campo Aguilera era substituir les veteranes Bückers en el paper d'entrenadors elementals de l'Exèrcit de l'Aire.

Durante el mes de Febrero hemos empezado los trabajos de inspección de la AISA I-115, con matrícula EC-CRI. Se trata de un entrenador militar diseñado en Madrid en el año 1948 por Iberavia, S.A. firma después absorbida por Aeronáutica Industrial S. A. (AISA). El objetivo de los técnicos encabezados por el ingeniero Juan del Campo Aguilera era el sustituir a las veteranas Bückers en el papel de entrenadores elementales del Ejército del Aire. 

In February we started the inspection work of the AISA I-115, registration EC-CRI. This is a military trainer designed in Madrid in 1948 by Iberavia,S.A. later absorbed by Aeronautica Industrial. (AISA). The goal of the technicians headed by engineer Juan del Campo Aguilera was to replace the Bücker 131 of the Spanish Air Force. 


La I-115 mai va rebre un nom oficial. El sobrenom de "Garrapata" es creu que li va ser donat pels cadets de l'Acadèmia General de l'Aire, a causa de la tendència que tenia d'agafar-se al terra, com una veritable paparra, durant la maniobra de l'enlairament. Van ser donades de baixa l'any 1976 sent moltes d'elles cedides als aeroclubs. En el de Menorca encara vola un exemplar, que juntament amb el de la FIO, son els únics encara en vol. A Sabadell en van arribar tres, però després de dos accidents van deixar d'utilitzar-se.La FPAC disposa de tres exemplars, un estàtic perfectament restaurat pels alumnes del Taller-Escola i pintat per socis voluntaris, un altre, el EC-CQO (matrícula militar 79-64) rescatada pels Amics de l'Aeronàutica d'un drapaire, i un tercer, el EC-CRI, que pertanyia a l'Aeroclub de Barcelona-Sabadell i que ara podem veure al nostre Taller-Escola de LELL.

La I-115 nunca recibió un nombre oficial. El apelativo de “Garrapata” se cree que le fue aplicado por los cadetes de la Academia General del Aire, debido a la tendencia que tenía de agarrarse al suelo, como una verdadera garrapata, durante la maniobra del despegue.Fueron dadas de baja en el año 1976 siendo muchas de ellas cedidas a los aeroclubs. En el de Menorca todavía vuela un ejemplar, que junto con el de la FIO, deben ser los únicos todavía en vuelo. a Sabadell llegaron tres, pero después de dos accidentes dejaron de utilizarse. La FPAC dispone de tres ejemplares, uno estático perfectamente restaurado por los alumnos del Taller-Escuela y pintado por socios voluntarios; otro con matrícula EC-CQO (matrícula militar 79-64) rescatado por los Amics de l’Aeronàutica de un chatarrero y un tercero, con matrícula EC-CRI, que pertenecía al Aeroclub de Barcelona-Sabadell y que actualmente se puede ver en nuestro  Taller-Escuela de LELL.


The I-115 never received an official name. The "Garrapata" (Tick) nickname is believed to have been given by the cadets of the Spanish Airforce General Academy, because it´s tendency to cling to the ground, like a real tick during takeoff. They were written off in 1976 and many of them assigned to flying clubs. Only two I-115 are kept on flying condition, one based in Minorca, the second belonging to the Fundación Infante de Orleans. Three unist were based at Sabadell, however were put out of service after two accidents. 
The FPAC has three I-115. One for static display, perfectly restored by apprentices of its workshop-school and further painted by volunteering FPAC members. Another wearing , the CD-CQO mark (military plates 79-64) was rescued from a junkyard by the "Associació d'Amics de la Aeronàutica". The third, the EC-CRI, belonged to the "Aeroclub de Bercelona-Sabadell" and is currently located at our LELL Workshop-School.


DESMUNTATGE I INSPECCIÓ.Estem preparant l'avió per a una exhaustiva inspecció, especialment per poder observar l'estat de la fusta i del seu encolat. L'opinió de la Direcció Tècnica, TMA i directius de la fundació serà determinant per dictaminar si la EC-CRI serà un avió volable o simplement es restaurarà per exposició estàtica i exhibició en rodatge.
Estamos preparando el avión para una exhaustiva inspección, en especial para poder observar el estado de la madera y de su encolado. La opinión de la Dirección Técnica, TMA y directivos de la fundación será determinante para dictaminar si la EC-CRI será un avión volable o simplemente se restaurará para exposición estática y exhibición en rodadura.

We are preparing the plane for a thorough inspection, especially to observe the condition of the wood and glued jointsThe opinion of the Technical Department, TMA and directors of the foundation will determine if EC-CRI will be an airworthy aircraft or just restored for static display and taxiing exhibition.

 

 Aquí veiem al "RUBÉN" en ple treball de poliment de la pintura.

Aquí vemos a "RUBÉN" en plena faena de lijado de la pintura.

"RUBÉN" in action, completing sanding works.

El motor s'ha baixat de la bancada per fer-li un overhaul. Independentment que l'avió pugui o no volar, es procedirà a una revisió general per tal que pugui rodar pel seu propi peu i incorporar-se a l'exposició i exhibició d'avions de la fundació

El motor se ha bajado de la bancada para un proceso de overhaul. Independientemente de que el avión pueda o no volar, se procederá a una revisión general para que pueda rodar por su propio pie e incorporarse a la exposición de aviones de la fundación. 


The engine
has been removed for a major overhaul. Regardless of the structure airworthiness condition after the restoration, the engine will be refitted to allow the plane either to fly or to taxi and so take part in the FPAC aircraft exhibition days.

L'interior de l'avió s'ha netejat en profunditat i demana amb força que pugui volar un altre cop.


El interior del avión, que se ha limpiado a fondo, pide a gritos que el avión pueda volar de nuevo.

We've just cleaned the cockpit so thoroughly that it saying... "fly me again, please".


I aquí tenim una de les parts a inspeccionar; l'estat de les juntes encolades determinarà el final d'aquest aeroplà.

Y aquí tenemos una de las partes a inspeccionar; el estado de las encoladuras determinará el final de este aeroplano.

Here we are an item to be inspected. The condition of the glued junctions will determine the fate of this airplane. Delamination of glued joints can be an issue with older aircraft.


Imatges-Imágenes-Images (1, 2) FPAC Historical Archives (3 to 6) Jordi Pons with an OLYMPUS camera.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada