2014/07/17

Alumnes de la EFAV efectuen pràctiques a la Fundació

Alumnos de la EFAV realizan sus prácticas en la Fundación

 

EFAV students have a curriculum internship at the Foundation


Alumnes de la EFAV efectuant pràctiques de pintat

 Alumnes de primer curs de la subcategoria B1.1 efectuen des del mes de juny pràctiques a les instal·lacions de la Fundació.

Alumnos de primer curso de la subcategoría B1.1 efectúan desde el mes de junio prácticas en las instalaciones de la Fundación.
 
Since mid june the First Year B1.1 sub-category students are developing their compulsory internship practice period at the Foundation premises.


 

LELL


Com en altres ocasions, un grup d'alumnes han estat acollits a les instalacions de Sabadell on principalment participen en el manteniment de línia i en restauracions d'avions de la flota. En aquest periode de pràctiques estan restaurant diferents parts dels avions AISA I-115 "Garrapata", Macchi 308 i també d'una Auster, aquesta per exposicició estàtica. 

També han assistit a les operacions dels TMA de Rosique Aircraft que han preparat la Dornier 27 per ser traslladada a la base de Reus on es completarà la revisió annual.

Preparant la revisió annual a la EC-CHQ
Como en otras ocasiones, un grupo de alumnos han sido acogidos en las instalaciones de Sabadell donde principalmente participan en el mantenimiento en línea y restauración de aviones de la flota. En este periodo de prácticas están restaurando diferentes partes de los aviones AISA I-115 "Garrapata", Macchi 308 y también de una Auster, ésta para exposición estática.

A su vez, han estado asisitiendo a las operaciones de los TMA de Rosique Aircraft que han preparado la Dornier 27 para su traslado a la base de Reus donde completaran la revisión anual.


Like in previous ocasions a bunch  of students have been hosted in Sabadell premises where they get acknowledged with and practice on aircraftt line maintenance and restoration operations. The period of practice is currently focused on the restoration of several parts of the AISA I-115 "Garrapata", the Macchi 308 and of an Auster. The late for static exhibition.

Coincidently they have been abe to attend the operations of Rosique Aircraft Mechanicians that have been preparing the Dornier 27 for a ferry flight to Reus base where the annual inspection will be finalized.

Coincidint amb el trasllat de peces i aeronaus que la FPAC tenia a Viladecans, els alumnes han fet una gran tasca de classificació i endreçada de recanvis de Saeta. Aquesta tasca, com totes les d'emmagatzematge, es un tant farragosa però dona un bagatge important de coneixement i habilitats doncs la utilització de manuals i la capacitat d'identificació d'items forma part de la formació bàsica d'un mecànic d'aviació.

Coincidiendo con el traslado de piezas y aeronaves que la FPAC tenía en Viladecans, los alumnos han realizado una gran labor de clasificación y ordenación de repuestos de Saeta. Esta tarea, como todas las de almacenaje, es algo farragosa pero crea un bagaje importante de conocimiento y habilidades ya que la utilización de manuales y la identificación de items forma parte de la formación básica de un mecánico de aviación.

Coinciding with moving aircraft amd parts that FPAC had in Viladecans, the students have done a great job of classification and proper storage of Saeta parts and spares. These tasks are somewhat cumbersome, like all of classification and storage, nevertheless create an important background of knowledge and skills since the use of manuals and the identification of items is part of the basic training of an aviation mechanic.
 

VNG


Aquest any hem iniciat la col.laboració amb l'EFAV, impartint la meitat de les pràctiques formatives en entorn real a l'antic Centre Aeri de Vilanova, delegació de la fundació.

Este año hemos iniciado la colaboración con el EFAV, impartiendo la mitad de las prácticas formativas en entorno real en el antiguo Centro Aéreo de Vilanova, delegación de la fundación.

This year cooperation with the EFAV has been initiated in the old Centre Aeri de Vilanova, a delegation of the FPAC where the students have spent half of their compulsory period of practice in real environment. 
 

El fet que molts alumnes de l'EFAV viuen a Vilanova i La Geltrú o en son residents mentre estudien el B1.1 ha facilitat aquest acord, juntament amb la coincidència de que professors de la Fundació es trobaven a Vilanova donant classes teòriques  als alumnes de la categoria A2.

Alumnes al Centre Aeri de Vilanova

El hecho de que muchos alumnos de la EFAV viven o residen en Vilanova i La Geltrú mientras estudian el B1.1 ha facilitado este acuerdo, junto con la coincidencia de que profesores de la Fundación se encontraban en Vilanova dando clases teóricas a los alumnos de la categoría A2.

The fact that many of the EFAV students live or reside in Vilanova i La Getru while studying the B1.1 has facilitated this agreement, together with the coincidence that the Foundation teachers were in Vilanova giving lectures to the category A2 students.Volem destacar també la col.laboracio del Soci Benefactor Sr. Ignacio Colomo, Professor d'Institut  i Tècnic Certificador de Manteniment de Planadors, ja que al trobar-se restaurant el Bergfalke de la Fundació al Centre Aeri, aprofità per donar un cop de ma en les pràctiques de manera que els alumnes han pogut treballar també en el veler que es troba ja en fase prèvia a l'entelat.

Ignacio Colomo comentant com restaurar la deriva del Bergfalke
Queremos destacar también la colaboracion del Socio Benefactor D. Ignacio Colomo, Profesor de Instituto y Técnico certificador de Mantenimiento de Planeadores, ya que al encontrarse restaurando el Bergfalke de la Fundación en el Centre Aeri, aprovechó para ofrecer ayuda en las prácticas de manera que los alumnos han podido trabajar también en el velero que se encuentra ya en fase previa a la de entelado.

We also highlight the collaboration of the FPAC Benefactor Member Mr. Ignacio Colomo, Secondary School Professor and Gliders Maintenance Certifying Technician. Since he is currently restoring a Foundation Bergfalke at the Centre Aeri,  offer practical help so that students had been able to also work on the aircraft which is already on a pre-scrimming stage.Com es reportava a una entrada anterior, al Centre Aeri també estem treballant en l'avaluació d'una Stinson 108 provinent dels antics magatzems d'AENA a Viladecans.

Valoració de la Stinson i identificació d'ítems

Como vimos en una entrada anterior, en el Centre Aeri también estamos trabajando en la evaluación de una Stinson 108 proveniente de los antiguos almacenes de AENA en Viladecans.
 

As we reported in a previous post, at the Centre Aeri we are also working on the evaluation of a Stinson 108 that had been brought from the old AENA warehouses in Viladecans.

Part dels alumnes estan també efectuant tasques de muntatge de frens i amortidors en el Tipsy Nipper i preparant-lo pel seu trasllat a Sabadell.

Enllestint detalls al Tipsy Nipper
Parte de los alumnos están también efectuando tareas de montaje de frenos y amortiguadores en el Tipsy Nipper y preparándolo para su traslado a Sabadell.

 
The students are also performing assembly tasks on the brake and shock absorber systems of the Tipsy Nipper and preparing for transfering it to Sabadell.

Durant el mesos de juliol i setembre els alumnes de la EFAV completaran les 80 hores requerides en el seu itinerari curricular, treballant tan a Vilanova com a Sabadell.

Durante los meses de Julio y Septiembre los alumnos de la EFAV completarán las 80 horas requeridas en  su itinerario curricular, trabajando tanto en Vilanova como en Sabadell.

During the months of July and September the EFAV students will complete the 80 hours required by their curriculum schedule, working both in Vilanova and Sabadell.


Alumnes de l'EFAV amb la Stinson Voyager
Una tasca dura entre varis alumnes. Instal.lant els amortidors en el Tipsy Nipper

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada