EC-CGL "Flamingo"


PAC·OBERT 7/9/2014 © FPAC – Joaquim Rodríguez

OrigenLa FPAC opera l'avió d'entrenament bàsic, esport i turisme , apte per al vol semi-acrobàtic, SIAT-223A1 " Flamingo " fabricat per La Hispano Aviació S.A, al 1971 amb la denominació de Model MBB-223 Flamingo Sèrie A1 Tipus FZFT i numero de sèrie 058. Va pertànyer a l'Aeroclub Barcelona - Sabadell.
PAC·OBERT 16/11/2014 © FPAC – Joaquim Rodríguez


Origen

La FPAC opera el avión de entrenamiento básico, deporte y turismo, apto para el vuelo semi-acrobático, SIAT-223A1 “Flamingo” fabricado por La Hispano Aviación, S.A. en 1971 con la denominación de Modelo MBB-223 Flamingo Serie A1 Tipo FZFT y número de serie 058. Perteneció al Aeroclub Barcelona-Sabadell.


PAC·OBERT 14/12/2014 © FPAC – Joaquim Rodríguez

Origin


The FPAC operates the aircraft basic training, sports and tourism, suitable for semi - aerobatic, SIAT-223A1 "Flamingo" manufactured by La Hispano Aviación S.A, in 1971 as the Model MBB -223 Flamingo Serie A1 FZFT type and serial number 058. She previously belonged to the Aeroclub Barcelona-Sabadell.


PAC·OBERT 16/11/2014 © FPAC – Conrad Miquel Antic


Perfil Històric

Els SIAT - 223, va ser un dels avions originalment desenvolupats en els anys 60, per a un concurs d'entrenadors bàsics per a aeroclubs dut a terme la companyia alemanya SIAT , successora al seu torn de Klemm , empresa de renom en la construcció d'avions lleugers en el període d'entreguerres .

A l’any 1955 es va permetre a Alemanya tornar a dissenyar i construir avions, SIAT dissenyà un monoplà esportiu i de turisme denominat SIAT - 222 . Amb l'experiència obtinguda amb aquest aparell SIAT dissenyà un segon avió , el SIAT - 223 Flamingo , el qual va guanyar el concurs del govern alemany per a un avió d'entrenament i acrobàcia. El primer prototip va volar al març de 1967, un biplaça, però també es va suggerir un quadriplaça anomenat 223N d'envergadura ampliada .

Després de diversos canvis en les especificacions originals es van fabricar dos models definitius, el 223 - A1 , un model utilitari " dos més dos " i el monoplaça d'acrobàcia aèria 223 - K1.

A l'any 1970 SIAT es va convertir en part del grup industrial Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, i va produir amb el nom de MBB-223 aquest avió fins a 1972, construint 50 exemplars, 10 dels quals es van vendre a l'Escola de Trànsit Aeri de la companyia Swissair, i 20 a les Forces Aèries Turques per a la formació dels seus pilots i també amb un equip especial per fumigació i polvorització en missions agrícoles.

Al maig de 1970 es va iniciar el procés de fabricació del MBB-223 a la Hispano Aviación S.A, de Sevilla, començant la seva comercialització internacional al gener de 1971.
L'any 1972, la Hispano Aviación va ser absorbida per Construcciones Aeronáuticas SA, any en el qual el primer Flamingo de construcció espanyola va efectuar el seu vol inicial el 14 de febrer.

CASA fabricà una segona sèrie de 50 exemplars, 30 dels quals es van exportar a Síria, per servir en les seves forces aèries. L'Exèrcit de l'Aire espanyol només va adquirir tres unitats per a ús utilitari.

De construcció totalment metàl·lica, la unitat de la FPAC, correspon al tipus FZFT de la sèrie A1, per aeronavegabilitat normal i semiacrobàtica (utility) segons normes FAR 23 i esmenes 23.1 i 23.2. Pot portar 3 tripulants en vol normal i 2 en utility.PAC·OBERT 2011 © FPAC 


Perfil Histórico

Los SIAT-223, fueron aviones originalmente desarrollados, en los años 60, para un concurso de entrenadores básicos para aeroclubs por la compañía alemana SIAT, sucesora a su vez de Klemm, empresa de renombre en la construcción de aviones ligeros en el periodo de entreguerras.

En 1955 se permitió a Alemania volver a diseñar y construir aviones, SIAT diseñó un monoplano deportivo y de turismo denominado SIAT-222. Con la experiencia obtenida con este aparato, SIAT diseñó un segundo avión, el SIAT-223 Flamingo, que ganó el concurso del gobierno alemán para un avión de entrenamiento y acrobacia. El primer prototipo voló en marzo de 1967, un biplaza, pero también se sugirió un cuadriplaza denominado 223N de envergadura ampliada.

Después de diversos cambios en las especificaciones originales se fabricaron dos modelos definitivos, el 223-A1, un modelo utilitario “dos más dos” y el monoplaza de acrobacia aérea 223-K1.

En 1970 SIAT se convirtió en parte del grupo industrial Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, y produjo con el nombre de MBB-223 este avión hasta 1972. Se construyeron 50 ejemplares, 10 de los cuales se vendieron a la Escuela de Tráfico Aéreo de la compañía Swissair, y 20 a las Fuerzas Aéreas Turcas para la formación de sus pilotos y también con un equipo especial para fumigación y pulverización en misiones agrícolas.

En Mayo de 1970 se inició el proceso de fabricación del MBB-223 en La Hispano Aviación, S.A. de Sevilla, empezando su comercialización internacional en Enero de 1971. En 1972, la Hispano Aviación fue absorbida por Construcciones Aeronáuticas S.A, y el primer Flamingo de construcción española efectuó su vuelo inicial el 14 de febrero.

CASA fabricó una segunda serie de 50 ejemplares, 30 de los cuales se exportaron a Siria, para servir en sus fuerzas aéreas. El Ejército del Aire español sólo adquirió tres unidades para uso utilitario.

De construcción totalmente metálica, la unidad de la FPAC, corresponde al Tipo FZFT de la serie A1, para aeronavegabilidad normal y semiacrobática (utility) según normas FAR 23 y enmiendas 23.1 y 23.2. Puede llevar hasta 3 tripulantes en vuelo normal y 2 en utility. Taller Escola FPAC 2009 © FPAC


Historical Profile

The SIAT-223 aircraft was originally developed over 60s, for a contest of basic trainers to flying clubs by the German company SIAT, successor to turn Klemm, reputable company in the construction of light aircraft during interwar period.

In 1955 Germany was allowed to re-designing and building aircraft, designed SIAT sports and touring monoplane called SIAT-222. With the experience gained with this device, SIAT designed a second plane, the SIAT-223 Flamingo, which won  the German government competition for training aircraft and acrobatics. 

The first prototype flew in March 1967, a two-seater, even though a four-seats called 223N with larger wingspan was also suggested. After several changes to the original specification two permanent models, the 223-A1, a utility model "two plus two" and the car aerobatic 223-K1 were manufactured. In 1970 SIAT became part of the Messerschmitt-Bolkow-Blohm GmbH industrial group, and produced under the name MBB-223 this aircraft until 1972, building 50 units, 10 of which were sold to the School of Air Traffic Company Swissair, and 20 to the Turkish Air Force in order to train its pilots and also provided with special equipment for agricultural spraying and spraying missions. 

In May 1970, the manufacturing process of the MBB -223 began in La Hispano Aviación SA, Sevilla, starting its international marketing on January 1971. In 1972, Hispano Aviación was absorbed by Construcciones Aeronauticas SA. Definitelythe first Spanish Flamingo builded up, performed ​​its initial flight on 14 February.

CASA produced a second series of 50 pieces, 30 of which were exported to Syria, to serve in their air forces. Besides, the Spanish Air Force acquired three units only for utilitarian use. All metal construction, FPAC unit corresponds to FZFT Type A1 series for normal and semiacrobatics airworthiness (utility) according to FAR 23 standards and amendments 23.1 and 23.2. It may take 3 crew during normal flight and 2 in utility setting.
PAC·OBERT 8/9/2013 © FPAC

Característiques / Características / Characteristics
 EC-CGL
MODELO  / MODEL
MBB-223
“Flamingo”
Tipo 
Role
Monomotor ligero cuatriplaza de tren fijo

País de Origen 
National Origin
West Germany
Fabricante 
Manufacturer
MBB

Diseñador 
Designer
SIAT

Primer vuelo 
First flight
1967

Introducido 
Introduction
1968

Fabricado 
Produced
05/1970

Unidades construidas 
Number built
Ejercito del aire 3

Proviene de 
Developed from
SIAT 223 Flamingo
Variantes 
Variants
SIAT 223 A 1, 223 K 1
Características Generales / General Characteristics

Tripulación 
Crew
Two, pilot and instructor

Capacidad 
Capacity:
2 passangers

Longitud 
Length:
7,43m (24ft 4 in)

Envergadura
Wingspan:
8,28m (27ft 2in)

Altura 
Height:
2.70m (8ft 10 in)

Superficie alar 
Wing area:
11.5m^2 (124ft^2)

Peso vacío 
Empty weight:
685kg (1510lb)

Peso bruto 
Gross weight:
1.050kg (2315 lb)

Peso máximo al despegue 
Max. takeoff weight:
1050 kg

Capacidad de combustible 
Fuel capacity:
170l
Planta motriz 
Powerplant:
1 x Avco Lycoming IO-360-C1b,149 kW (200 hp)

Helices / Propellers:
Hartzell HC-2YK-1B
Prestaciones / Performance
Velocidad a nunca exceder 
Vne Never exceed speed
306km/h (165knots), 190 mph

Velocidad máxima operativa
 Vmo Maximum speed:
243km/h (152mph)

Velocidad de crucero 
Cruise speed:

209 - 216 km/h
Autonomía
Range:
1150km (717 miles)
Techo de servicio 
Service ceiling:
3750m (12300 ft)
Velocidad ascensional 
Rate of climb:
846 ft/min
Potencia/Peso 
Power/mass:Més Informació - Más Información - More Information

                
                   Enlace directo
                Direct Link
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada