EC-BPT "Vespa"

PAC·OBERT 16/11/2014 © FPAC – Joaquim Rodríguez

Origen

La FPAC vola l' AISA - 11B de sèrie número 214 amb número de matrícula EC - BPT , ex Força Aèria L8C -129 assignada al Reial AeroClub d'Espanya i va ser adquirida l'any 2004 per la FPAC .


PAC·OBERT 16/3/2014 © FPAC – Israel Moreira

Origen

La FPAC opera la AISA I-11B número de serie 214 con matrícula EC-BPT, ex Ejército del Aire L8C-129 cedida al Real Aero Club de España y fué adquirida en 2004 por la FPAC.Taller-Escola FPAC  5/3/2013 © FPAC 

Origin

The FPAC operates the AISA I- 11B serial number 214 registration EC - BPT, former Air Force L8C -129 assigned to the Royal Aero Club of Spain and later acquired in 2004 by the FPAC


PAC·OBERT 8/9/2013 © FPAC – Joaquim RodríguezPerfil Històric

L'any 1948 es va fundar a Madrid l'oficina tècnica aeronàutica Iberavia. Després de dissenyar un planador i l'avioneta d'entrenament I-11, Iberavia va ser absorbida per AISA, passant a ser la seva oficina de projectes. La I-11, de la qual s'havien ja construïts dos prototips, va fer el seu primer vol el 16 juliol 1951.

Per solucionar una sèrie de problemes es va projectar una nova versió anomenada I-11B, batejada com "Peque", nom que no va quallar, sent més coneguda amb el de més adequat "Vespa" ja que va resultar tan útil i còmoda d'usar com el conegut scooter.
Construïda totalment de fusta, diferia de l'original I-11 a la capota de plàstic de la cabina, més baixa i més aerodinàmica, patí de cua en comptes de roda de morro, flaps de dos posicions accionat manualment i en ser més lleugera de pes.

El 1954 es va iniciar la seva producció en sèrie, el seu  major usuari va ser l'Exèrcit de l'Aire espanyol sota la denominació de L8 amb 23 unitats adquirides al principi i després entre els anys 1955 i 1957, va realitzar noves comandes per un total de 160 unitats més, fins que la fàbrica arriba al model fabricat número 192, que seria l'últim.

En total es van fabricar 232 unitats, si bé 40 totalment acabades i llestes per al seu lliurament al Reial Aeroclub d'Espanya van resultar destruïdes en un incendi de la fàbrica AISA de Quatre Vents (Madrid).

Un dels primers exemplars de sèrie va anar a parar a la família Irigoyen de Lleida. El llavors jove Francisco, amb els anys propietari de l'escola Tadair, va guanyar la volta aèria a Espanya l'any 1957.

Tot i haver-se adquirits com a entrenador bàsic, van ser sent transferides entre els anys 1957 i 1958 a altres unitats, on van realitzar fins al final de la seva vida militar, missions d'enllaç, ja que es va considerar més interessant tornar a utilitzar per a entrenament als veterans biplans Bücker Jungman. En un intent de pal·liar les seves deficiències alguns models de sèrie van ser equipats amb el motor ENMASA "Fletxa" de 93HP projectat especialment per a aquest avió i que no va donar el resultat esperat.


Deu anys després, en 1966-1967 els aparells supervivents van ser cedits per l'Exèrcit de l'Aire al RACE qui les va transferir als aeroclubs on, després de 50 anys, encara volen alguns exemplars. Cal destacar que això representa una vida molt llarga per a un avió de fusta, la qual cosa demostra la bona feina feta per l'equip d'enginyers d'AISA presidit per Juan del Campo.


PAC·OBERT 15/2/2013 © FPAC


Perfil Histórico

En el año 1948 se fundó en Madrid la oficina técnica aeronáutica Iberavia. Después de diseñar un planeador y la avioneta de entrenamiento I-11, Iberavia fue absorbida por AISA, pasando a ser su oficina de proyectos. La I-11, de la que se habían ya construidos dos prototipos, hizo su primer vuelo el 16 de julio de 1951.
Para solucionar una serie de problemas se proyectó una nueva versión denominada I-11B, bautizada como “Peque” , nombre que no cuajó, siendo más conocida con el de más adecuado “Vespa” ya que resultó tan útil y cómoda de usar como el conocido scooter.
Construida enteramente de madera, difería de la original I-11 en la capota de plástico de la cabina, más baja y más aerodinámica, patín de cola en vez de rueda de morro, flaps de dos posiciones accionado manualmente y en ser más ligera de peso.
En 1954 se inició su producción en serie, su mayor usuario fue el Ejército del Aire español bajo la denominación de L8 con 23 unidades adquiridas en un principio y luego entre los años 1955 y 1957, realizó nuevos pedidos por un total de 160 unidades más, hasta que la fábrica alcanza el modelo fabricado nº 192, que sería el último.
En total se fabricaron 232 unidades, si bien 40 totalmente terminadas y listas para su entrega al Real Aeroclub de España resultaron destruidas en un incendio de la fábrica AISA de Cuatro Vientos (Madrid).
Uno de los primeros ejemplares de serie fue a parar a la familia Irigoyen de Lérida. El entonces joven Francisco, con los años propietario de la escuela Tadair, ganó la vuelta aérea a España en el año 1957.
A pesar de haberse adquiridos como entrenador básico, fueron siendo transferidas entre los años 1957 y 1958 a otras unidades, donde realizaron hasta el final de su vida militar, misiones de enlace, ya que se consideró más interesante volver a usar para entrenamiento a los veteranos biplanos Bücker Jungman. En un intento de paliar sus deficiencias algunos modelos de serie fueron equipados con el motor ENMASA “Flecha” de 93HP proyectado especialmente para este avión y que no dio el resultado esperado.

Diez años después, en 1966/67 los aparatos supervivientes fueron cedidos por el Ejército del Aire al RACE quien las transfirió a los aeroclubs donde, después de 50 años, todavía vuelan algunos ejemplares. Hay que destacar que esto representa una vida muy larga para un avión de madera, lo que demuestra el buen trabajo realizado por el equipo de ingenieros de AISA presidido por Juan del Campo.


PAC·OBERT 16/2/2014 © FPAC – Joaquim Rodríguez

Historical Profile

In 1948 was founded in Madrid Iberavia’s aeronautical engineering department. After designing a glider and training plane I-11, Iberavia was absorbed by AISA, becoming its project office. The I-11, which had already built two prototype made its first flight on July 16, 1951.

To solve a number of problems a new version called I-11B, dubbed "Peque", name that did not fit further, being known as the most suitable "Vespa" because it was so useful and convenient to use as well as the known screened scooter. Built entirely of wood, differed from the original I-11 in the plastic hood of the cab, lower and more aerodynamic tail skid instead of nose gear, flaps manually operated in two positions and being lighter in weight.

In 1954 series production began, the most user was the Spanish Air Force under the name L8 with 23 units acquired at first stage and later, between 1955 and 1957, requested new orders for a total of 160 more units, until the building-plant reaches the production model # 192, that would be the last one.
In total 232 units, while 40 fully finished and ready for delivery to the Royal Aero Club of Spain were built. Some of them were destroyed by a distress fire in the AISA factory at Cuatro Vientos (Madrid).

One of the first specimens of series was assigned to Lleida's Irigoyen family. Then the young Francisco, over the years, Tadair owner of the school, won the aerial tour of Spain in 1957.

Despite having acquired a basic trainer, were being transferred between 1957 and 1958 to other units where they performed, until the end of his military life, liaison missions because it was considered more interesting reused for training to veterans Jungman Bücker biplanes. In an attempt to offset their handicaps series models, were equipped with ENMASA "Arrow" from 93HP engine, which was designed especially for this aircraft, unfortunately  this did not achieve the expected throughput result.

Ten years later, in 1966/67 the surviving aircraft were assigned by the Air Force to RACE who transferred them to flying clubs where, after 50 years, still are flying some specimens. Notice that this represents a very long life for wooden plane, demonstrating the good work done by the team of AISA engineers led by Juan del Campo.


TALLER-ESCOLA FPAC 11/3/2013 © FPAC


Característiques / Características / Characteristics
EC-BPT
MODELO  / MODEL
AISA I-11B
“Vespa”
Tipo
Role
Two-seat general aviation aircraft
País de Origen
National Origin
España
Fabricante
Manufacturer
Iberavia / Aeronáutica Industrial SA
Diseñador
Designer
Juan del Campo Aguilera
Primer vuelo
First flight
 I-11 16 Julio 1951

I-11B 16 Octubre 1953
Introducido
Introduction
1954 Aeroclubs 1955 Ejército del Aire
Situación Operativa
Operational Status
En vuelo
Usuario Principal
Primary user
Ejército del Aire, RACE (1966)
Fabricado
Produced
1954-1959
Unidades construidas
Number built
192 + 40 (destruidas en un incendio)
Características Generales / General Characteristics
Capacidad
Capacity:
One pilot & One passenger
Longitud
Length:
6.47 m (21 ft 3 in)
Envergadura
Wingspan:
9.34 m (30 ft 7 in)
Altura
Height:
1.9 m (6 ft 3 in)
Superficie alar
Wing area:
13.40 m2 (144 ft2)
Peso vacío
Empty weight:
421 kg (926 lb)
Peso bruto
Gross weight:
670 kg (1,474 lb)
Peso máximo al despegue
Max. takeoff weight:
670 kg (en configuración semiacrobática)
Planta motriz
Powerplant:
1 × Continental C90-12F four-cylinder air-cooled horizontally opposed piston engine, 70 kW (90 hp)

Prototipo:  1 x Enmasa Flecha-F1 (93 hp)

Prestaciones / Performance
Velocidad máxima operativa
 Vmo Maximum speed:
200 km/h (125 mph)
Velocidad de Crucero
Cruise speed:
177 km/h (110 mph)
Velocidad Ascensional
Rate of climb:
3,3 m/s
Techo de Servicio
Service Ceiling
 4,700 m (15,400 ft)


Més Informació - Más Información - More Information

                
                   Enlace directo
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada