EC-AGM "Macchi"

Taller-Escola FPAC, Sabadell  10/01/2013 © FPAC

Origen 


A Sabadell han volat dos exemplars d'aquest avió de turisme competitiu, senzill i econòmic, de origen Italià construït per la firma italiana Macchi.

El de la FPAC arribà a Espanya l’any 1950 amb matrícula I-MACC i va fer una entrada espectacular en el mon de l'aviació esportiva doncs tot i que disposava només d’un motor Continental de 65 CV guanyà la Vuelta Aérea d’aquell mateix any. 

En 1952 va rebre la matrícula actual, EC-AGM, i des de llavors ha anat canviant de propietaris. A l’any 1960 fou protagonsita d'un accident, i durant la dècada dels 70
es va començar a reconstruir per poder-lo volar.
Tot i què experimentà un llarg període de tasques i feines de restauració dutes a termes per Esteve Montoliu, quan els hereus d l'últim propietari van dipositar l'aeronau als hangars de la FPAC encara hi havia un munt d'operacions pendents.

En Febrer de 2013 es va re-empendre el procés de restauració, un cop acordada la transmissió de propietat, completada a l'estiou de 2014.  El primer objectiu es de recuperar la operativitat de l'aeronau en rodatge a terra. Un cop s'hagi aconseguit i es disposi de pressupost, s'encomenaran les tasques de renovació del certificat d'aeronavegabilitat. 


Taller-Escola FPAC, Sabadell  14/11/2014 © FPAC

Origen 

En Sabadell han volado dos ejemplares de este avión de turismo competitivo, sencillo y económico, de origen italiano construido por la firma italiana Macchi.

El de la FPAC llegó a España en 1950 con matrícula I-MACC e hizo una entrada espectacular en el mundo de la aviación deportiva pues aunque disponía sólo de un motor Continental de 65 CV ganó la Vuelta Aérea de ese mismo año.


En 1952 recibió la matrícula actual, EC-AGM, y desde entonces ha ido cambiando de propietarios. En el año 1960 fue protagonsita de un accidente y durante la década de los 70 se empezó a reconstruir para ponerlo en vuelo.

 
Aunque experimentó un largo periodo de tareas y trabajos de restauración llevadas a cabo por Esteve Montoliu, cuando los herederos de su último propietario la depositaron en los hangares de la FPAC todavía estaba a falta de un buen número de operaciones. 

En Febrero de 2013 se reinició el proceso de restauración, una vez acordada la transmisión de propiedad, que se perfeccionó en el verano de 2014. El primer objetivo de la restauración es que la aeronave recupere su operatividad en rodaje autónomo. Una vez se haya conseguido y se disponga de presupuesto, se emprenderán las tareas necesarias para la renovación del certificado de aeronavegabilidad.


Taller-Escola FPAC, Sabadell  14/11/2013 © FPAC
 
Origin

Two units of this competitive touring aircraft, simple and economical, of Italian crigin have flown at Sabadell airport.


Built by the Italian company Macchi, the FPAC one came to Spain in 1950 with registration I-MACC Its entrance into the world of sport aviation was spectacular since it won that year's Spain Air Tour with just a 65 hp Continental engine.

In 1952 she received the current EC-AGM, and since then changed its ownership many times. Having had an accident in 1960, its airworthy rebuilding was undertaken during the 70s.


Despite experiencing a long period of restoration work and tasks carried by Mr. Esteve Montoliu, when the plane was deposited by its last owner heirs at the FPAC hangars, a lot of operations were still open or to-be initiated.


The continuation of the restoration process was undertaken by the FPAC in February 2013 once the transfer of ownership, completed in 2014, was ageed.  The first goal is to recover its on ground operational capability, once achieved and budget permitting, the second stage will be to recover its airworthiness.


 
Taller-Escola FPAC, Sabadell  14/11/2013 © FPAC

Perfil històric  

Un cop finalitzada la II Guerra Mundial la firma Macchi, constructora del MC 205 Veltro, sens dubte el millor avió de caça italià en la esmentada guerra, reinicià l’activitat aeronàutica amb l’estudi d’un avió de turisme competitiu, senzill i econòmic. El resultat d’aquest projecte fou el disseny, a càrrec de l’ingenier Ermanno Bazzochi, d’un monopla d’ala alta en voladís, tren tricicle y cabina tancada per a dos tripulants, encara que més tard es derivà un model triplaça i fins i tot un hidroavió equipat amb flotadors.
Tot i la seva limitada motorizació, les seves bones prestacions la convertirien en un èxit  de vendes. Guanyador de numbroses competicions esportives, obtingué el reconeixement de ”l’Aeronautica Militare Italiana” en la què va exercir el paper d’entrenador elemental. Amb els anys es fabricaren noves versions amb diferents motors, fins a totalitzar 183 unitats, sent construïda també a Argentina per Germán Bianco SA (1959).

Taller-Escola FPAC, Sabadell  27/02/2013 © FPAC

 
Perfil Historico  

Tras finalizar la II Guerra Mundial la firma Macchi, constructora del MC 205 Veltro, sin duda el mejor avión de caza italiano en la contienda, reinició su actividad aeronáutica con el estudio de un avión de turismo competitivo, sencillo y económico. El resultado de este proyecto fue el diseño, a cargo del ingeniero Ermanno Bazzochi, de un monoplano de ala alta en voladizo, tren triciclo y cabina cerrada para dos tripulantes, aunque más tarde se derivó un modelo triplaza e incluso un hidroavión equipado con flotadores.

A pesar de su limitada motorización, sus buenas prestaciones le convirtieron en un éxito de ventas. Ganador de numerosas competiciones deportivas, obtuvo el reconocimiento de la Aeronautica Militare Italiana en la que desempeñó el papel de entrenador elemental.
Con los años se fabricaron nuevas versiones con diferentes motores, hasta totalizar 183 unidades, siendo construida también en Argentina por Germán Bianco SA (1959).


Taller-Escola FPAC, Sabadell  28/02/2015 © FPAC


Historical Profile


Once World War II ended, Macchi firm, the MC 205 Veltro manufacturer, definitely the best Italian fighter aircraft in the war, resumed his aeronautical activity with the study of a competitive, simple and economic airplane for tourism. The result of this project was to design, in charge of the engineer Ermanno Bazzochi, a high-wing monoplane cantilever railway tricycle and enclosed cabin for two crew members, although later a three-seat model and even a hydro-plane equipped with floats was derived.

Despite its limited engine, its good performance made him a bestseller. Winner of numerous sports competitions won the recognition of the “Aeronautica Militare Italiana” in which he played the role of elemental trainer. Over the years new versions with different engines were manufactured, until a total of 183 units, also being built in Argentina by German Bianco SA (1959).Característiques / Características / Characteristics

EC-AGM
MODELO  / MODEL
Macchi MB-308
Tipo
Role
Avión utilitario
Utility aircraft

País de Origen
National Origin
Italia
Italy
Fabricante
Manufacturer
Macchi, German Bianco

Diseñador
Designer
Ermanno Bazzocchi

Primer vuelo
First flight
19 Enero 1947
19 January 1947

Situación Operativa
Operational Status
Aero clubs
Pilotos privados / Private pilot owners

Retirado
Retired
1954
Usuario Principal
Primary user
Italy, Egypt, Lebannon, Argentina

Fabricado
Produced
1947-1954

Unidades construidas
Number built
183
Variantes
Variants
MB 308 Idro
MB 308G
MB 308-100
Características Generales / General Characteristics

Tripulación
Crew
Dos
Two

Capacidad
Capacity:
484 lb

Longitud
Length:
6.53 m (21 ft 5 in)

Envergadura
Wingspan:
10.00 m (32 ft 10 in)

Altura
Height:
2.18 m (7 ft 2 in)

Superficie alar
Wing area:
13.72 m2 (147.7 sq ft)

Peso vacío
Empty weight:
410 kg (904 lb)

Peso bruto
Gross weight:
650 kg (1,433 lb)

Capacidad de combustible
Fuel capacity:
80 litres (21 US gal; 18 imp gal)
Planta motriz
Powerplant:
1 × Continental C85 air-cooled flat-four, 63 kW (85 hp)
Prestaciones / Performance

Velocidad máxima operativa
 Vmo Maximum speed:
197 km/h (122 mph; 106 kn)

Velocidad de crucero
Cruise speed:

164 km/h (102 mph; 89 kn) (70% power)

Autonomía / Range:
760 km (472 mi; 410 nmi)

Techo de servicio
Service ceiling:
4,500 m (14,764 ft)

Velocidad ascensional
Rate of climb:
6 minutes to 1,000 m (3,300 ft)

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada