2013/09/29

Reprenem l'Activitat. Setembre 2013

Després del període estiuenc torna l'activitat al Taller-Escola. Un setembre que s'espera carregat d'esdeveniments i de revisions per calendari dels avions de la flota requereix d'una planificació acurada per tal de tindre el màxim número possible d'avions en estat de vol.

 

Después del periodo estival vuelve la actividad al Taller-Escuela.
 Un septiembre que se espera cargado de acontecimientos y de revisiones anuales de la flota requiere una planificación cuidadosa para tener el máximo número posible de aviones en estado de vuelo.

 

The workshop-School has resumed its activity after the summer season. Since September is expected to be full of events and many aircraft have to go through the annual visit, a careful planning is required. This is to have the maximum number of units on flying condition.


Alejandro performing a tire change
Les primeres tasques efectuades han estat retocs pendents trobats en les WCL (weekly checklist), algún canvi de roda i/o revisions habituals després de vacances.


Las primeras tareas realizadas han sido retoques pendientes encontrados en las WCL (weekly checklist), algún cambio de rueda y / o revisiones habituales después de vacaciones.
Jordi is repairing Fabric damages


The first performed tasks have been to clear the outstanding log of tweaks found in the WCL (weekly checklist), a change of wheel and / or routine examination after summer vacation.


 

 

Nou grup de pràctiques en entorn real d'alumnes de l'EFAV.

Des de primers de setembre i fins a final de mes, un nou grup d'alumnes provinent del curs de B1.1 de l'EFAV, efectuen les 80 hores requerides per al SOC i EASA. Com varen efectuar l'anterior grup al juliol, coneixeran les tasques habituals de laa FPAC, el manteniment en línia i la restauració.

Nuevo grupo de prácticas en entorno real de alumnos de la EFAV.

Desde primeros de septiembre y hasta final de mes, un nuevo grupo de alumnos proveniente del curso de B1.1 del EFAV, efectúan las 80 horas requeridas para el SOC y EASA. Como efectuaron el anterior grupo en julio, conocerán las tareas habituales de la FPAC, el mantenimiento en línea y la restauración.


A new group of EFAV students to practice in a real environment

From early September until the end of the month, a new group of students from the course of EFAV B1.1, have made ​​the 80 hours required for SOC and EASA. As the former group conducted in July, they will know and practice the FPAC routine of line maintenance as well as tasks of aircraft restoration.


Revisió anual de la EC-FTZ

S'ha iniciat la revisió annual de la Bücker EC-FTZ. Els "findings" que vagin apareixen ens diran si l'avió tornarà a estar en vol immediatament o haurem de fer algunes tasques de manteniment i restauració mes profundes.

Annual inspection of EC-FTZ

 

Revisión anual de la EC-FTZ

Se ha iniciado la revisión anual de la Bücker EC-FTZ. 
Los "findings" que vayan apareciendo nos dirán si el avión volverá a estar en vuelo inmediatamente o tendremos que hacer algunas tareas de mantenimiento y restauración más profundas.  

Annual Visit of the EC-FTZ

The annual review of the Bücker 131 EC-FTZ  has begun. The "findings" that may appear will tell us if the plane will be flying back immediately or we will have to do some deep maintenance or restoration.
Altres revisions

Es troben en vol i han superat les respectives revisions el SuperSaeta EC-GZN i l'Akrobat EC-BDS.

Otras revisiones 

Se encuentran en vuelo y han superado las respectivas revisiones el SuperSaeta EC-GZN y la Akrobat EC-BDS.

Other reviews

The Super Saeta EC-GZN and the Akrobat EC-BDS have passed the annual visit and are back to fly.Restoring techniques: Fabric covering

Tasques properes

Informarem en properes entrades sobre altres activitats d'aquest setembre: Renovació dels certificats d'aeronavegabilitat de la Mentor EC-JKM, la Bücker EC-FUU i la Vespa EC-BPT així com de les revisions anuals de la Bücker EC-FUU i la Mentor EC-JKM.

Próximas tareas. 

Informaremos en próximas entradas sobre otras tareas de este mes de septiembre: Renovación de los certificados de aeronavegabilidad de la Mentor EC-JKM, la Bücker EC-FUU y la Vespa EC-BPT así como revisiones anuales de la Bücker EC-FUU y la Mentor EC-JKM.

Further Tasks

In future posts we'll inform on other planned tasks for September: Renewal of the airworthiness certificates of Mentor EC-JKM, Bücker EC-FUU and Vespa EC-BPT. Annual visits of Mentor EC-JKM and Bücker EC-FUU.


Weekly Checklist and resolving some findings

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada