2013/08/02

Fi de Curs

La EC-AXA "Trener Master" està esperant Reparació

25 anys després de promoure que fos realitat la primera promoció de la EFAV i amb un any d'experiència amb Alumnes-aprenents del lNSIB, reforçem la col.laboració en el foment de l'ocupació vocacional aeronàutica.


El SP-ALG Antonov 2R espera una Restauración General

25 años después de promover que se materializase la primera promoción de la EFAV y con un año de experiencia con Aprendices-Alumnos del INSIB, reforzamos la colaboración en el fomento de la ocupación vocacional aeronáutica.

The FPAC Volunteers already restored the AN-2R floor

25 Years after having succeeded in lobbying  for the first EFAV studies happening, and with one year experience working with the INSIB pupil - apprentices, the FPAC is fostered to strengthen collaboration in aviation vocational training.
Set anys després de la fundació del Centre Aeri per el actual President d'Honor de la FPAC, en Manuel Pons Fontanillas, i de una intensa activitat en pro de la inserció dels joves en el mon laboral, focalitzada principalment en les oportunitats i exigències de qualitat que oferia, i continua oferint, el mon de l'aeronàutica, en el mes de Juny de 1988 sortia del que avui es la Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i La Geltrú la primera promoció de Tècnics de Manteniment d'Aeronaus formada a Catalunya després de la Segona República.Siete años después de la fundación del Centre Aeri por el actual Presidente de Honor de la FPAC, Don Manuel Pons Fontanillas, y de una intensa actividad en pro de la inserción de los jóvenes en el mundo laboral, focalizada principalmente en las oportunidades y exigencias de calidad que ofrecía, y sigue ofreciendo, el mundo de la aeronáutica, en el mes de Junio ​​de 1988 salía de lo que hoy es la Escuela de Formación Aeronáutica de Vilanova y La Geltrú la primera promoción de Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves formada en Cataluña después de la Segunda República.Seven years after the founding of the Centre Aeri by current Honorary President of FPAC, Manuel Pons Fontanillas, and an intense lobbying activity towards the integration of young people in the workplace, focusing primarily on the opportunities and quality requirements that offered and continues to offer the world of aviation, in the month of June 1988 came out the first promotion of Aircraft Maintenance Technicians formed in Catalonia after the Second Republic.The seed of what today is the EFAV, the Vilanova i La Geltrú Training School of Aeronautics.


Portada de la memòria 1981 - 1991
Amb de tres anys de formació teòrico-pràctica finançada primordialment per l'Ajuntament de Vilanova i La Geltrú al Centre de Formació Ocupacional “La Paperera” , entitat col.laboradora del INEM en ensenyaments ocupacionals, avui responsabilitat del Servei d'Ocupació de Catalunya, uns trenta joves iniciaven la seva aventura professional aeronàutica.Con tres años de formación teórico-práctica financiada primordialmente por el Ayuntamiento de Vilanova i La Geltrú en el Centro de Formación Ocupacional "La Paperera", entidad colaboradora del INEM en enseñanzas ocupacionales, hoy responsabilidad del Servicio de Ocupación de Cataluña, unos treinta jóvenes iniciaban su aventura profesional aeronáutica.With three years of theoretical and practical training funded primarily by the City of Vilanova i La Geltru at the Occupational Training Center "la Paperera", about thirty youngsters began their own occupational adventure in aeronautics. “La Paperera” was an occupational training institution collaborating with the INEM, suceeded by today's Employment Service of Catalonia.Centre Aeri - Memòria 1981 - 1991L'activitat formativa i vocacional del Centre Aeri, centrada des de la seva fundació al 1981 en l'aprenentatge d'habilitats i tècniques professionals bàsiques, aplicades a la restauració d'aeronaus històriques cedides per el Ejército del Aire, havia madurat i engrandit prou com per institucionalitzar-se en forma d'Escola de Formació Professional gestionada per l'Ajuntamet de la Ciutat.La actividad formativa y vocacional del Centre Aeri, centrada desde su fundación en 1981 en el aprendizaje de habilidades y técnicas profesionales básicas, aplicadas a la restauración de aeronaves históricas cedidas por el Ejército del Aire, había madurado y agrandado lo suficiente como para institucionalizarse en forma de Escuela de Formación Profesional gestionada por el Ayuntameiento de la Ciudad.The training and vocational activity of the Centre Aeri, since 1981 focusing on the learning of basic skills and professional techniques applied to the restoration of historic aircraft decommissioned by Spain's Air Force had expanded and matured enough to institutionalize in the form of the vocational school run by the City Council.Centre Aeri - Memòria 1981 - 1991No obstant, a l'Octubre del mateix any el Centre Aeri iniciava un curs de Maquetisme Aeronàutic orientat al seguir cultivant en els joves desocupats les habilitats en tècniques constructives fonamentals aplicades a l'aeronàutica, en aquest cas per fomentar la ocupabilitat en la fabricació de rèpliques històriques.No obstante, en Octubre del mismo año el Centre Aeri iniciaba un curso de Maquetismo Aeronáutico orientado a seguir cultivando entre los jóvenes desempleados las habilidades en técnicas constructivas fundamentales aplicadas a la aeronáutica, en este caso para fomentar la empleabilidad en la fabricación de réplicas históricas.However, in October the same year the Centre Aeri embarked on offering a training on Aircraft Modelling. It was focused on unemployed youth, to cultivate skills in basic construction techniques applied to aeronautics, as a way to promote employability in the making of historical aircrafy replicas.Centre Aeri - Memòria 1981 - 1991De les iniciatives del Centre Aeri i de les d'altres grups d'Aerotrastornats com l'Associació d'Amics de l'Aeronàutica, se n'esdevingué la FPAC. Una fundació que des d'el primer dia continuà amb el foment de la ocupabilitat dels joves amb cursos ocupacionals de mecànica i tècniques constructives aeronàutiques, en col.laboració intermitent amb la EFAV i el Centre de Formació Professional Vapor Llonch, de Sabadell.A partir de las iniciativas del Centre Aeri y de las de otros grupos de Aerotrastornats como la Asociación de Amigos de la Aeronáutica, se construyó lo que hoy es la FPAC. Una fundación que desde su creación continuó empeñada en el fomento de la empleabilidad de los jóvenes con cursos ocupacionales de mecánica y técnicas constructivas aeronáuticas, en colaboración intermitente con la EFAV y el Centro de Formación Profesional Vapor Llonch, de Sabadell.From the initiatives of the Centre Aeri and other aeronautic passionate groups as the Friends of Aeronautics Association became the FPAC. The foundation that continued to promote the employability of young people with vocational courses in aeronautical mechanics and construction techniques. The courses were made possible with an intermittent collaboration with the EFAV and the Vocational Training Centre “The Llonch Steam” of the City of Sabadell.Primera diapositiva de la presentació del Soci Benefactor Voluntari, Francesc Val als estudiants de l'INSIB
Conscients de que la FPAC no podia abandonar l'activitat formativa en el moment de depressió econòmica que travessem, els membres de la comissió executiva decidirem que lo millor per la gent de la nostra nació era “fer pinya” amb les dos Escoles de Formació Professional Aeronàutica de Catalunya, l'esmentada EFAV i el INSIB. El Institut Superior Illa dels Banyols, de El Prat de Llobregat.Conscientes de que la FPAC no podía abandonar la actividad formativa en el momento de depresión económica que atravesamos, los miembros de la comisión ejecutiva decidimos que lo mejor para el país era "hacer piña" con las dos Escuelas de Formación Profesional Aeronáutica de Cataluña, la EFAV y el INSIB, el Institut Superior Illa dels Banyols, de El Prat de Llobregat.Conscious of that the FPAC could not leave the training activities despite the current economic downturn we are suffering, the executive commission decided that best for the country was to rally with the two aeronautical vocational schools of Catalonia, the mentioned EFAV and the INSIB. The Institute Banyols Island of El Prat de Llobregat.Jornadas Técnicas INSIB 2013 - Alumnos escuchando la presentación de F. Val
A pincipis de curs, es signà un coveni de col.laboració amb el INSIB per que els seus estudiants de nivell A2 puguessin realitzar les 400 hores de treball d'aprenentatge en entorn real en el Taller-Escola i amb les aeronaus de la FPAC. Ha estat una experiència impressionant com s'ha pugut anar veient al nostre blog.A pincipio de curso, se firmó un Covenio de colaboración con el INSIB para que sus estudiantes de nivel A2 pudieran realizar las 400 horas de trabajo de aprendizaje en entorno real en el Taller-Escuela y con las aeronaves de la FPAC. Ha sido una experiencia impresionante como se ha podido seguir visitando las entradas de este blog.A partnership agreement with the INSIB was signed by the beginning of the school year. It provided that their A2 level students could perform 400 work-hours in real apprenticeship learning environment at the Workshop-school and aircraft of the FPAC. It has been an awesome experience, as you have been able to follow through this blog entries.Mrs. Ariadna Llorens and the FPAC president on the grounds of the future FPAC Garden MuseumEl passat 25 d'Abril varem rebre la visita de la regidora d'Educació i Ocupació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ariadna Llorens, acompanyada de la gerent del Institut Municipal d'Educació i Treball, Mercè Duran i el cap de servei responsable de la EFAV, Alvaro Molinuevo, a fi de .”conèixer les instal·lacions del Parc Aeronàutic de Catalunya i les possibilitats de col·laboració entre l'Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova (EFAV) i la FPAC"El pasado 25 de Abril recibimos la visita de la concejala de Educación y Empleo del Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú, Doña Ariadna Llorens, acompañada de la gerente del Instituto Municipal de Educación y Trabajo, Doña Mercedes Durán y del jefe de servicio responsable de la EFAV, Don Alvaro Molinuevo, a fin de. "conocer las instalaciones del Parque Aeronáutico de Cataluña y las posibilidades de colaboración entre la Escuela de Formación Aeronáutica de Vilanova (EFAV) y la FPAC"On April 25 we received the visit of Vilanova i La Geltrú Councillor for Education and Employment Mrs. Ariadna Llorens, accompanied by the manager of the Municipal Institute of Education and Labor , Mrs. Meçè Duran and the EFAV master Mr. Alvaro Molinuevo in order to knowing the installations of the Catalonia Parc Aeronautic Foundation and the possibilities of collaboration between EFAV and FPAC.Setmana 31 - Alumnes de la EFAV comprovant la instal.lació elèctrica de la Flamingo EC-CGL
 
De les converses s'en derivà la signatura d'un acord, el 8 de Juliol, “per tal d'establir noves línies de col·laboració mútua que serveixin per aprofitar els recursos propis de cadascun dels organismes amb l'objectiu de compartir recursos pedagògics complementaris” i per que “els alumnes de l'EFAV realitzin pràctiques a les instal·lacions de la FPAC i, a la fundació desenvolupar accions formatives de l'escola de Vilanova i La Geltrú”De las conversaciones se derivó la firma de un acuerdo, el 8 de Julio, "con el fin de establecer nuevas líneas de colaboración mutua que sirvan para aprovechar los recursos propios de cada uno de los organismos con el objetivo de compartir recursos pedagógicos complementarios " y para que " los alumnos de la EFAV realicen prácticas en las instalaciones de la FPAC y, la fundación pueda desarrollar acciones formativas de la escuela de Vilanova i La Geltrú"The outcome was the signature, on July 8 of an agreement "to establish new areas of mutual cooperation that will serve to leverage the resources of each of the organizations in order to share complementary resources for teaching" as well as that " EFAV students do practical work in the FPAC facilities, and the foundation to enetually provide the EFAV with certain training activities"


Setmana 31 - Alumnes de la EFAV desprès de fer la revisió setmanal de les tres Bücker 131


El 2 d'Agost acaben les 80 hores curriculars de treball en entorn real el primer grup de 11 alumnes de primer curs de TMA nivell B1.1 . A primers de setembre un segon grup de 15 alumnes les hauràn de completaran abans de l'inici del nou curs.El 2 de Agosto terminan las 80 horas preceptivas de trabajo en entorno real el primer grupo de 11 alumnos de primer curso de TMA nivel B1.1 y a primeros de septiembre un segundo grupo de 15 alumnos las tendrá que completar antes del inicio del nuevo curso.On August 2, the 11 EFAV pupils fom Aeronautical Mechanics B1.1 level, completed the compulsory 80 hours of real environment work and by the beginning of September a second group of 15 will do the same, at the FPAC workshop-school.


Setmana 31 - Alumnes de la EFAV revisant la instal.lació elèctrica de la Flamingo EC-CGL


Esperem que el contacte amb els fonaments de l'aviació que preservem en vol i restaurem al Taller-Escola hagi afegithabilitats, dedicació i vocació d'aerotrastornat” a la formació que estan rebent els quasi cinquanta joves que han Col. Laborat amb nosaltres El curs 2012-2013.Esperamos que el contacto con los fundamentos de la aviación que preservemos en vuelo y restauramos en el Taller-Escuela haya añadido "habilidades, dedicación y vocación de aerotrastornado" a la formación que están recibiendo los casi cincuenta jóvenes que han colaborado con nosotros en el curso 2012 -2013We do hope that the opportunity of having got in touch with the fundamentals of aviation that are preserved and restored at the Workshop-School, may add "passion for aeronautics, skills and sense of dedication" to the vocational training of the about fifty young people that worked with us during the 2012 – 2013 school year.

El grup d'Alumnes de la EFAV que ha treballat la setmana 31 restaurant la I-115 "Garrapata" EC-CRII el curs vinent, amb l'ajuda de les Institucions, els Socis Benefactors, els Voluntaris i les Empreses Col.laboradores, no hi ha dubte de que... Continuarem!Y el próximo curso, con la ayuda de las instituciones, los Socios Benefactores, los Voluntarios y las Empresas Colaboradoras, no cabe duda de que... Continuaremos!And by the next school year, with the support of the Institutions, Benefactor Members, Volunteers and the Sponsor Enterprises, there's no doubt that... It will be continued!

26/7/2013 

 

La FPAC forma part del nou Consell Assessor de la EFAV 

La FPAC, miembro del nuevo Consejo Asesor de la EFAV

The FPAC joins the EFAV new Advisory Board


 
Amb l'objectiu d'assessorar a la EFAV per adaptar la formació i desenvolupament de competències professionals a les necessitats de les empreses i per tant augmentar la ocupabilitat dels alumnes que finalitzin els estudis de Tècnic de Manteniment d'Aeronaus, el passat divendres 26 de Juliol es constituí el Consell Asessor de la EFAV.

A fin de asesorar a la EFAV para adaptar la formación y el desarrollo de competencias profesionales a las necesidades de las empresas y por tanto aumentar la empleabilidad de los alumnos que finalicen los estudos de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves, el pasado viernes 26 de julio se constituyó el Consejo Asesor de la EFAV.

 With the aim of assessing the EFAV to adapt the training and development of professional skills to the needs of the aeronautical businesses and thus increase the employability of students who completed the Aircraft Maintenance Technician syllabus, on Friday 26 July was constituted the EFAV Advisory Council.
El consell està format per representants d'empreses i institucions aeronàutiques així com d'altres relacionades amb el suport al desenvolupment econòmic, la formació i l'ocupació.
Entre d'altres i sota la presidència de l'Alcaldesa de VNG es reuniren representants de Baie, AESA, Ibèria, Airbus, TNT, Vueling, Air Europa, Heliswiss Ibérica, SHSC, Albatros-Servitec, Executive Airlines, Aero Link, Mazel Ingenieros, el president de la FPAC, la Diputacióde Barcelona, l'Ajuntament de VNG i la Direcció de la EFAV. 

El consejo está formado por representantes de empresas e instituciones aeronáuticas así como otras instituciones relacionadas con el apoyo al desarrollo económico, la formación y el empleo.
Entre otros y bajo la presidencia de la Alcaldesa de VNG se reunieron representantes de Baie, AESA, Iberia, Airbus, TNT, Vueling, Air Europa, Heliswiss Ibérica, SHSC, Albatros-Servitec, Executive Airlines, Aero Link, Mazel Ingenieros, el presidente de la FPAC, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de VNG y la Dirección de la EFAV.

 
The council is composed of representatives of aeronautical companies and institutions as well as other aviation-related economic development, training and employment private and public agencies.
Representatives of Baie, AESA, Iberia Airbus, TNT, Vueling, Air Europa, Heliswiss North America, SHSC, Albatros-Servitec, Executive Airlines, Aero Link, Mazel Ingenieros and the FPAC, among others, gathered with the Diputació de Barcelona, VNG City Council and the EFAV Management under the presidency of the VNG Majoress. Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada