2014/02/22

LELL. Work in progress 22.02.2014

1. Repintat dels defectes superficials de la EC-FUU  


Aprofitant la revisió anual de la Bücker EC-FUU, hem fet uns retocs a la superfície de roba i un posterior pintat per deixar l'avió en perfecte estat. Amb aquesta operació de "maquillatge" ja tenim l'avió llest per al proper PAC.OBERT del Diumenge 16 de Març.

1. Repintado de defectos en la EC-FUU


Aprovechando la revisión anual de la Bücker EC-FUU, hemos efectuado unos parches en la superficie de tela y un posterior pintado para dejar el avión en perfecto estado.
Con esta operación de "maquillaje" ya tenemos a punto el avión para el próximo PAC.OBERT del Domingo 16 de Marzo.1. Refinishing the skin defects of the EC-FUU 


Taking advantage of the annual review of the Bücker  EC-FUU, we have patched some defects of the fabric and further painted them to recover a perfect body finish. After the "make-up" she's ready for the coming Sunday March 16th PAC.OBERT exhibition.

 2. Reparació al fuselatge de la Macchi  

Seguim amb la reparació del desperfecte fortuït ocasionat en el fusellatge de la Macchi. Un cop els alumnes han efectuat les pràctiques necessàries per realitzar un bon encaix en el contraplacat, procedim a completar la reparació

2. Reparación en el fuselaje de la Macchi 

Seguimos con la reparación del desperfecto fortuito ocasionado en el fuselaje de la Macchi. Una vez los alumnos han efectuado las prácticas necesarias para realizar un buen despunte en el contrachapado, procedemos a completar la reparación

2. A Wooden Patch repair on the Macchi fuselage

We continue with the repair of the accidental damage caused in the fuselage of the Macchi. Once the apprentice students have completed the necessary training to do a good tipping in the plywood, we proceeded to complete the repair

3. Stinson Voyager 108-3  

El període hivernal ens ha portat a posar una mica d'ordre en taller i magatzems. En aquesta ocasió aprofitem l'ajuda dels alumnes de la Categoria A2 i també dels alumnes en pràctiques del INSIB per agrupar totes les peces corresponents a l'avió Stinson Voyager 108-3.
En anteriors entrades vam veure la mateixa operació amb les restes de les dues Auster.


 3. Stinson Voyager 108-3

El período invernal nos ha llevado a poner un poco de orden en taller y almacenes. En esta ocasión aprovechamos la ayuda de los alumnos de la Categoria A2 y también de los alumnos en prácticas del INSIB para agrupar todas la piezas correspondientes al avión Stinson Voyager 108-3.
En anteriores entradas vimos la misma operación con los restos de las dos Auster.

3. Stinson Voyager 108-3

 The wintry period has led us to tidy up the workshop and warehouses. This time we took the help of our  Category A2 apprentice students and also the INSIB trainees to group all Stinson Voyager 108-3 parts. In previous posts we presented the same operation with the remains of a couple of Auster .
 
La identificació de peces i consulta de manuals són una font pedagògica de primera magnitud.

La identificación de piezas y consulta de manuales son una fuente pedagógica de primera magnitud.

Consulting the aircraft manuals for the purpose of identification of parts is an excellent pedagogical resource.
 El muntatge del tren principal, el patí de cua i la deriva han estat una bona activitat per posar en pràctica els coneixements adquirits en el mòdul de "hardware".

 El montaje del tren principal, el patín de cola y la deriva han sido una buena actividad para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el módulo de "hardware".

The assembly of the main landing gear, the tail skid and the rudder have been good activities to practice the knowledge acquired across the "hardware" module lectures.


 
 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada