2014/02/03

El curs de categoria A2 de TMA, en marxa!


El dia 13 de gener, al Taller-Escola de la Fundació va començar el nou curs de Tècnic en Manteniment d'Aeronaus en la subcategoria A2 (Avió a pistó).
El curs està organitzat conjuntament per l'Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (EFAV) i la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya (FPAC). Té el suport de l'Institut Municipal d'Educació i Treball de Vilanova (IMET) i de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
També col.laboren amb el curs Air BP i l'Aero Club Barcelona Sabadell.

El curso de TMA categoria A2, en marcha!


El día 13 de enero, en el Taller-Escuela de la Fundación, comenzó el nuevo curso de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves en la subcategoría A2 ( Avión a pistón ) .El curso está organizado conjuntamente por la Escuela de Formación Aeronáutica de Vilanova y la Geltrú ( EFAV ) y la Fundación Parque Aeronáutico de Cataluña ( FPAC ). Tiene el apoyo del Instituto Municipal de Educación y Trabajo de Vilanova ( IMET ) y del Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú .
También colaboran con el curso Air BP y el Aero Club Barcelona Sabadell .

The course of A2 category TMA, goes on!


On January 13, at the FPAC Workshop-School began a new course in Aircraft Maintenance Technician, subcategory A2 (piston aircraft). The course is jointly organized by the Aeronautical Training School of Vilanova i la Geltrí  (EFAV) and the Foundation Park Aeronautical of Catalonia (FPAC). It has the support of the Vilanova's Municipal Institute of Labour and Education (IMET) and the City Council of Vilanova i la Geltrú.
The courrse is also supported by Air BP and the Aero Club Barcelona Sabadell.


Els alumnes - aprenents

El curs es va iniciar amb onze alumnes, que tenen com a objectiu superar els exàmens oficials de la categoria A2 que convoca l'EFAV annualment.
Amb una durada de 620 hores lectives, els alumnes efectuaran dues fases de formació teòrica i pràctica, les primeres 300h s'imparteixen a l'Aeroport de Sabadell, mentre que el segón bloc d'hores s'impartirà a les instal·lacions vilanovines de l'EFAV.

Los alumnos - aprendices

El curso se inició con once alumnos, que tienen como objetivo superar los exámenes oficiales de la categoría A2 que convoca la EFAV anualmente.
Con una duración de 620 horas, los alumnos efectuarán dos fases de formación teórica y práctica. Las primeras 300h imparten en el Aeropuerto de Sabadell , mientras que el segundo bloque de horas se impartirá en las instalaciones vilanovinas de el EFAV .

The apprentice - students

The course began with eleven students, aiming to pass the official examinations of category A2 summonned once a year by the EFAV.  Lasting 620 hours, the students will have ​​two phases of education and training. The first 300h will be taught at the Sabadell airport, while the second block of hours will be held in the Vilanova facilities of the EFAV.


Una sòlida base per la formació

L'àmplia varietat de material d'ambdós centres ofereix una base de formació qualitativament molt significant, aprofitant pràctiques standaritzades a l'EFAV, ja comprovades en anteriors alumnes, o el contacte amb avions i motors en actiu i en l'entorn real que ofereix la flota de la FPAC i l'aeroport.

Primeres pràctiques en un fusellatge d'una Auster

Una sólida base para la formación

La amplia variedad de material disponible en ambos centros es una sólida base para ofrecer una formación altamente cualitativa. 
Así, en el curso se reunen las prácticas estandarizadas de la EFAV, de eficacia probada en anteriores promociones, y el contacto directo con aviones y motores en el entorno real que ofrece la flota de la FPAC operando en un aeropuerto. 

A solid foundation for training

The wide variety of materials available in both centers offer a qualitative and solid training base.  On one hand the EFAV brings a set of standardized practices, proven effective in previous courses, and the FPAC provides direct contact with operational aircraft and engines in the real environment of an airport.

El primer contacte amb un avió en marxa

 

Simultanejant la formació teòrica i la pràctica en un entorn real

Després de les primeres assignatures de coneixement teòric bàsic com ara matemàtiques, aerodinàmica i materials, els alumnes ja han entrat en contacte amb les pràctiques.
Un cop a la setmana toca treure avions de l'hangar i fer una posta en marxa i escalfament del motor. L'alumne comença a coneixer normes de seguretat el handling dels avions, paràmetres de motor....

Estructures, materials, corrosió, pintura....

Simultaneando la teoría y la práctica en un entorno real

 Después de un primeras asignaturas teóricas básicas como matemáticas, aerodinámica y materiales, los alumnos ya han entrado en contacto con las prácticas.

Una vez por semana toca sacar aviones del hangar y hacer una puesta en marcha y calentamiento del motor. El alumno empieza a familiarizarse con las normas de seguridad, el handling de los aviones, la comprobación de parámetros de motor....

 Simultaneously take the theory and practice in a real environment

After a first batch of basic theoretical subjects such as mathematics, aerodynamics and materials, the students have already got in touch with hands-on practices
Once a week it's time to bring aircraft off the hangars and make the start-up and engine warming. 
Through this practice the students become familiar with the safety regulations, the handling of the aircraft, the knowledge and checking of the engine parameters ....


Continuarà...  

Progressivament anirem publicant entrades en aquest mateix bloc per tal de donar a coneixer el progrès d'aquests alumnes i també coneixer les seves impressions.

Continuará

Progresivamente iremos publicando nuevas entradas en este blog para dar a conocer el progreso de los alumnos y conocer sus impresiones.

To be continued...

Gradually we will publish new entries in this blog to publicize progress of students and to know their impressions.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada