2013/03/06

The Weekly Service Check Implementation


La Weekly Service Check és un procediment de treball documentat que s'ha implementat per el control de la situació i nivell de servei de la Flota d'Aeronaus de la FPAC. 

 

Antecedents:

L'experiencia professional de socis benefactors obtinguda en la operació d'una flota diversificada d'avions tipus jet corporatiu, cadascún amb diferent pla de manteniment, es que el control del servei periódic de les aeronaus resulta un tant caòtic. A diferència de les flotes d'avions comercials que com a mínim requereixen una comprovació controlada, en una flota complexa s´ha d'establir i estandaritzar una planificació d'activitat regular.

Si bé el manteniment de cada aeronau està ben definit, el control de la execució de les operacions en base als períodes establerts (mensual, cada 100 o 150 hores de vól, etc.) per un conjunt complexe d'aeronaus es difícil de controlar sobre el terreny i en algúns casos el tenir items de poca importància inoperatius obliga a deixar l´avió fora de servei i cancel-lar vols al últim moment, especialment quan l'aeronau està fora de base.


Per aixó i aplicant un cert sentit comú, s'ha decidit que val la pena d'utilitzar els punts típics d´una daily check dels avions comercials a la nostra flota, establint per els alumnes-aprenents una rutina setmanal de comprovació de servei (WSC) que esdevingui un hàbit i estil de treball “de qualitat” sense que aquestes operacions formin part o substitueixin les del pla de manteniment de cada aeronau.
  

Descripció de l'Activitat:

Setmanalment es comprovaran tots els avions de la Flota de la FPAC seguint la llista WSC de tasques a fer cada setmana, a cada aeronau. La persona a qui s'encomana cada tasca té l'obligació d'omplir el camp de la llista WSC corresponent, signant la finalització de la feina.

Al tractar-se de tasques bàsiques, son feines es poden encomanar als alumnes-aprenents que hagin demostrat aprofitament en el corresponent entrenament general.En tot cas, el rodatge de motors i la comprovació de bateries requerirà d'un entrenament i qualificació específics.
En el cas d'aeronaus en exposició estàtica, les comprovacions i operacions de conservació s'han planificat amb periodicitat mensual.
La Weekly Service Check es un procedimiento de trabajo documentado que se ha implementado para controlar la situación y el nivel de servicio de la Flota de Aeronaves de la FPAC

 

Antecedentes 

La experiencia profesional de varios socios benefactores obtenida en la operación de una flota diversificada de aviones tipo jet corporativo, cada uno con diferente plan de mantenimiento, es que el control del servicio periódico de las aeronaves resulta un tanto caótico. A diferencia de las flotas de aviones comerciales que como mínimo requieren una comprobación controlada diaria, en una flota compleja cabe establecer y estandarizar una planificación de actividad regular .


Si bien el mantenimiento de cada aeronave está bien definido, el control de la ejecución de las operaciones en base a los períodos establecidos (mensual, cada 100 o 150 horas de vuelo, etc.) para un conjunto complejo de aeronaves es difícil de controlar sobre el terreno y en algunos casos el tener items de poca importancia inoperativos obliga a dejar el avión fuera de servicio y cancelar vuelos en el último momento, especialmente cuando la aeronave está fuera de base.

Por eso y aplicando un cierto sentido común, se ha decidido que vale la pena utilizar los puntos típicos de una "daily check" de los aviones comerciales a nuestra flota, estableciendo para los alumnos-aprendices una rutina semanal de comprobación de servicio (WSC) que se convierta en un hábito y estilo de trabajo "de calidad" sin que estas operaciones formen parte o sustituyan las del plan de mantenimiento de cada aeronave.


Descripción de la Actividad

Semanalmente se comprobarán todos los aviones de la Flota de la FPAC siguiendo la lista WSC de tareas a realizar, cada semana, para cada aeronave. La persona a quien se encomiende cada tarea tiene la obligación de cumplimentar el correspondiente campo de la lista WSC, firmando la finalización del trabajo.

Al tratarse de tareas básicas, son trabajos se pueden encargar a los alumnos-aprendices que hayan demostrado aprovechamiento en el entrenamiento general correspondiente. En todo caso, el rodaje de motores y la comprobación de baterías requiere de entrenamiento y calificación específicos.

En el caso de aeronaves en exposición estática, las comprobaciones serán mensuales.

 

The Weekly Service Check is a documented work procedure that has been implemented to control the FPAC Aircraft Fleet service level.

 

Background 

The professional experience of benefactor members in the operation of a diversified fleet of corporate jet type of aircrafts, each having its own and different maintenance plan, is that the control of the regular servicing of the fleet is somewhat chaotic unless a set of standardized daily activities is planned and established. This is in contrast to commercial aircrafts that at least require a daily inspection (DI).

Whilst regular maintenance of each aircraft is well defined, the control and execution on the field of periodically requested tasks (monthly, every 100 or 150 flight hours, etc.) for a complex set of aircrafts becomes difficult.  

In some cases having minor items inoperative has resulted in aircraft being out of service and grounded at the last minute, especially when aircraft are off base.

Therefore a common sense application of the commercial aircraft daily inspection (DI) principles to the fleet, allowed us to establish a weekly service check (WSC) routine. Follwing it, the student-apprentices may acquire a habit of "quality of work" inspection style. 

The WSC tasks are in addition to the ones required in the maintenance plan of each aircraft.

Activity Description

Each aircraft in the fleet will be checked weekly by following the WSC list of tasks set for each type of aircraft and registration sign. The person who is assigned each task is required to fill in the corresponding field in the WSC, signing the job upon completion.

Since the tasks are of basic level, the job can be assigned to student-apprentices who have demonstrated achievement in the corresponding general training. Engine running and battery tests will require specific training and qualification.

The aircraft on static display will be checked monthly. 
El president de la fundació parlant amb els alumnes-aprenents al col·loqui següent a la presentació del procediment WSC realitzada per el patró responsable de formació.

El presidente de la fundación comentando con los alumnos-aprendices el funcionamiento de la WSC después de la presentación realizada por el patrono responsable de formación 
 
The FPAC president chatting with apprentices after the WSC presentation given ​​by the member of the board of trustees in charge of training.

 

Alumnes-aprenents efectuant tasques de neteja i comprovació de servei.

Alumnos-aprendices efectuando tareas de limpieza y comprobación de servicio.

Apprentice-students cleaning and checking the service condition.  


Aquí veiem al "Azofra" deixant la "Vespa" impecable.

Aquí vemos a "Azofra" dejando impecable la "Vespa".

Here we see "Azofra" shining the "Vespa" (I-11B)

En els avions amb superficies entelades la neteja ha de ser delicada i alhora ens ajuda a detectar possibles desperfectes. 

La limpieza de superficies enteladas debe ser delicada y nos sirve como ayuda para localizar pequeños desperfectos.

The cleaning of clothed surfaces has to be careful and helps us to find minor defects
 Un cop la feina es dona per bona s'ha de deixar constància escrita. La signatura personal de l'aprenent l'ajuda a adquirir el sentit de la responsabilitat, valor essencial en l'aviació.

Una vez realizada la tarea, hay que reportar y dejar constancia de ello. La práctica de anotación y firma, ayuda al aprendiz-alumno a adquirir y manifestar la responsabilidad como valor esencial en la aviación.

Once the task is done it has to be reported and signed off. This helps the apprentice-students to developing sens of responsibility, a key value in aeronautics.
 
 Al finalitzar la feina sempre ens queda algun moment per disfrutar. Aquí veiem en "Samuel" i el "Rubio" satisfets per la feina ben feta, a bord del "seu" avió.

Al finalizar el trabajo siempre queda un momento para disfutar. Aquí vemos a "Samuel" y a "Rubio" satisfechos por el trabajo bien hecho a bordo de "su" avión.

Once the tasks are completed there's always a moment to enjoy. Here we see SAMUEL and RUBIO showing their "well done" job satisfaction aboard of "their" plane.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Totes les fotografies han estat fetes amb càmeres OLYMPUS per Jordi Pons.

Todas las fotografias han sido realizadas por Jordi Pons con cámaras OLYMPUS.

All pictures taken by Jordi Pons with OLYMPUS cameras.

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada