2013/03/10

LELL Work in Progress. Week 10, 2013.


Macchi MB-308

Seguim efectuant tasques de neteja interior, inspeccionant que tot estigui correctament. Malgrat que l'avió ha estat aturat molts anys, la restauració que es va fer fa temps a l'antic "Hangar blau" de l'enyorat Manuel Sánchez Damians, manté en bon estat gran part de l'avió.
Aquí podem veure l'interior de cabina i l'auster instrumental.

Seguimos efectuando tareas de limpieza interior, inspeccionando que todo esté correctamente. A pesar de que el avión ha sido hangarado muchos años, la restauración que se hizo hace tiempo en el antiguo "Hangar azul", del añorado Manuel Sánchez Damians, mantiene en buen estado gran parte del avión.
Aquí podemos ver el interior de cabina y su austero instrumental. 
We continue cleaning and inspecting the aircraft interior. Although the plane has been idle for many years, the partial restoration made by the beloved Manuel Sánchez Damians, long time ago in his "Blue Shed" kept much of the plane in good condition. The image shows the austere cabin interior and instrumental. 
 
Alguns detalls, com aquest cuir del tren d'aterratge principal, requeriran un recanvi.
En aquest cas això significa fabricar-ne un parell de nous.

Algunos detalles
, como este cuero del tren de aterrizaje principal, requerirán un recambio. En este caso esto significa fabricar un par de piezas nuevas.

Some minor parts, like the leather protection of the main landing gear, must be replaced. The one in the picture will have to be custom made.

"EBERT" i "ALBERT"
Els alumnes-aprenents, en ocasions també han de fer tasques a l'oficina tècnica. La localització d'informació, la familiarització amb la documentació de l'avió o la digitalització de manuals en son un exemple.

Los alumnos-aprendices, en ocasiones también deben realizar tareas en la oficina técnica. La localización de información, la familiarización con la documentación del avión o la digitalización de manuales son un ejemplo de ello.

The apprentice-students also deal with technical office tasks . Finding information, getting used to the aircraft documents, logbooks and repair handbook, including its digitisation, are good examples. 


AISA I-115 "Garrapata"

Els alumnes-aptrenents ja han començat a trobar utilitat a les càmeres fotogràfiques digitals, gentilesa d'OLYMPUS, per documentar l'estat de l'avio abans, durant i després de cada tasca de restauració.

Los alumnos ya han empezado a encontrar la utilidad de las cámaras fotográficas digitales, gentileza de OLYMPUS, para documentar el estado del avión, antes, durante y después de cada tarea de restauración.

The apprentice-students have already begun to find the usefulness of the digital still cameras, kindly offered by OLYMPUS, to document the state of the aircraft, before, during and after each restoration job.


"ISRAEL" i "ESTEBAN"

La fotografia dels rètols que duia l'avió ens serà útil per efectuar la retolació final. D'aquesta manera mantenim un arxiu del text, de la seva mida i de la seva ubicació.

La fotografía de los rótulos que llevaba el avión nos será útil para efectuar la decoración final. De esta manera mantenemos un archivo del texto, su tamaño y de su ubicación.

Imaging the signs carried by the aircraft will be useful to make its final decoration. In this way we keep documented all texts with its size and location.

De l'anterior n'ha sortit aquesta
 Una de la serie que tomaron "ISRAEL y "ESTEBAN"
 One of the series taken by "ISRAEL and "ESTEBAN"


Les puntes de l'empenatge s'han decapat i s'imprimaran preparant-les per al seu pintat final.

Las puntas del empenaje se han decapado y se imprimarán preparándolas para su pintado final.

 The tips of the tail have been scrapped and will be primed for final painting.

"CRISTÓBAL"

En alguns casos és necessari efectuar reparacions. Després d'una classe teòrica sobre fusta i una consulta al llibre de la FAA "43.13-1B - Acceptable Methods, Techniques, and Practices - Aircraft Inspection and Repair", ja podem treballar amb total seguretat de fer-ho amb garanties d'aeronavegabilitat.

En algunos casos es necesario efectuar reparaciones. Después de una clase teórica sobre madera y una consulta al libro de la FAA "43.13-1B - Acceptable Methods, Techniques, and Practices - Aircraft Inspection and Repair", ya podemos trabajar con total seguridad de hacerlo con garantías de aeronavegabilidad.

In some cases repairs are necessary. After a lecture on wood and consultation of the FAA "43.13-1B - Acceptable Methods, Techniques, and Practices - Aircraft Inspection and Repair" handbook, we can do the job fulfilling the airworthiness requirements.


"RUBEN"Dornier 27

Les zones que presentaven corrosió, ja han estat sanejades i imprimades amb "wash primer" per protegir la superfície, en espera del repintat final.

 Las zonas que presentaban corrosión, ya han sido saneadas e imprimadas con "wash primer" para su protección, en espera de su repintado final.

Areas showing corrosion have already been sanitized and primed with "wash primer" for protection until the final repainting.

"BRYAN"


North American T6 "Texan"

S'han fet alguns retocs en el Texan estàtic. L'antena havia patit algun desperfecte en el transport a una exposició. S'ha restaurat i pintat la coberta de protecció

Hemos realizado algunos retoques en el Texan estático. La antena havía sufrido algún desperfecto en el transporte a una exposición. Se ha restaurado y pintado la cubierta de protección

We have made some tweaks to the static Texan. The antenna suffered some damages in transport to an exhibition. Its dome has been restored and painted.

"VICTOR" i "DIDAC"


S'ha fabricat una "tow bar" adequada per al tractor que gentilment ens va cedir IBERIA i que hem mantingut amb els seus colors originals.

Hemos fabricado una "tow bar" ideada para el tractor cedido gentilmente por IBERIA y que se ha mantenido en sus colores originales.

We have manufactured a tow bar designed to fit to the tow tractor kindly donated by IBERIA.
It has been restored and preserved with
its original colors.

Totels les imatges anteriors han estat preses amb càmeres OLYMPUS per els alumnes-aprenents
Todas las imágenes anteriores han sido tomadas con cámaras OLYMPUS  por los alumnos-aprendices
All above images have been taken with OLYMPUS cameras by the apprentice-students


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada