2013/05/27

LELL Work in Progress. Week 20, 2013Aquesta setmana hem seguit preparant superfícies mòbils de l'AISA I-115 per a entelar-les de nou.

Esta semana hemos seguido preparando superficies móviles del AISA I-115 para entelarlas de nuevo.

This week we've continued preparing the AISA I-115 mobile surfaces to renew its clothing.

.
En els alerons ja s'han donat les primeres mans de cola per enganxar-hi la roba

En los alerones ya se han dado las primeras manos de cola para pegar la tela.


The ailerons have been already given the first coats of glue to stick the fabric.El dimecres ens varem citar a les naus de Viladecans que han servit com a magatzem fins enguany. Hem iniciat el trallat de material cap al Centre Cultural Aeronàutic de El Prat i d'aqui a uns dies continuarem portant diferents avions i material pendent de restauració a Sabadell. Alumnes preparant un Blanik per al transport


El miércoles nos fuimos a las naves de Viladecans que han servido como almacén hasta este año.  
Hemos iniciado el traslado de material hacia el Centro Cultural Aeronáutico de El Prat y de aquí a unos días continuaremos llevando diferentes aviones y material pendiente de restauración a Sabadell.


Ala volant "Fauvel" i fuselatge del Motoveler "Scanliner"On Wednesday we were called to the Viladecans warehouses that have been granted to the foundation until this year.  
We have initiated the transfer of material to the El Prat Aeronautics Cultural Center and in a few days will continue bringing various planes and equipment pending of restorationto Sabadell.


Finalment hem seguit amb les provatures de l'AISA I-11B. Amb el canvi del tap del dipòsit el motor ha anat perfecte. Ara cal provar-lo en vol.

Finalmente hemos seguido con las pruebas del AISA I-11B. Con el cambio del tapón del depósito el motor ha ido perfecto. Ahora falta la prueba en vuelo

Finally we continued testing AISA I-11B fuel system. With the change of the reservoir cap, the engine has run perfect, now missing the flight testRafa Molina "Cap dels pilots"

La propera setmana efectuarem la prova en vol.

La próxima semana llevaremos a cabo la prueba en vuelo.

Next week we will do the flight test.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada