2013/05/27

PACOB 2013 / 05


Al taller-escola el PAC Obert dels tercers diumenges comença uns dies abans. Habitualment es fa una neteja dels avions i es controlen els nivells de fluids: pressió de les rodes, oli... i també es carreguen les bateries de les Bücker i d'altres si és necessari.

En el taller-escuela el PAC Obert de los terceros domingos empieza unos días antes. Habitualmente se hace una limpieza de los aviones y se controlan los niveles de fluidos: presión de las ruedas, aceite ... y también se cargan las baterías de las Bucker y otros si es necesario.

In the workshop-school the third Sunday of the month event "PAC Obert" starts few days before. The usual procedure is to clean the aircraft, control the fluid levels, the tire pressure, oil ... and to charge Bücker and others' batteries when necessary.

En aquesta darrera edició del mes de maig els alumnes aprenents han col.laborat amb l'equip de voluntaris en el pintat de l'escala que han construit per poder facilitar l'accés al T6 als socis benefactors visitants.

En esta última edición del mes de mayo los alumnos aprendices han colaborado con el equipo de voluntarios en el pintado de la escalera que han construido para poder facilitar el acceso al T6  a los socios benefactores visitantes. 

For
May edition, the apprentice-pupils have worked with the team of volunteers in the painting of the stair-platform that have been built to facilitate access to the T6 benefactor member visitors.
  
Hem triat un color blau, que recorda molt al del Tipsy Nipper, per tal que es distingueixi be amb el groc del T6.   
Hemos elegido un color azul, que recuerda mucho al del Tipsy Nipper, para que se distinga bien con el amarillo del T6. 
To realise a strong contrast with the T6 yellow, we have chosen a blue that is reminiscent of the Tipsy Nipper one.
 

Una de les feines ocultes dels PACOB és la coordinació entre voluntaris d'operacions de terra, pilots, aprenents-alumnes i col.laboradors del taller. Entre Rafa Molina, Fidel Rodríguez i Jordi Pons fan que a primera hora del diumenge tothom sàpiga que ha de fer i on ha de col.laborar perque tot surti be.

Una de las tareas
ocultas de los PACOB es la coordinación entre voluntarios de operaciones de tierra, pilotos, aprendices-alumnos y colaboradores del taller. Entre Rafa Molina, Fidel Rodríguez y Jordi Pons hacen que a primera hora del domingo todo el mundo sepa que  es lo que tiene que hacer y dónde debe colaborar para que todo salga bien.

One of the PAC Obert hidden tasks is the coordination among ground ops volunteers, pilots, apprentice-students and workshop-collaborators. Rafa Molina, Fidel Rodriguez and Jordi Pons make that by early Sunday everyone knows what to do and where to collaborate so that everything goes well.

      
A les 8.45h acostuma a haver-hi la convocatòria. I a les 9.30h ja hi han avions a la plataforma de Romeo1.
És el moment de detectar alguna incidència de darrera hora. En aquesta fotografia s'observa a l'Alvaro i l'Israel, aprenents-alumnes, sumministrant pressió a les rodes del Mentor, mentre que l'Alejandro i en Paco Val, TMAs supervisors voluntaris, comenten la jugada.

A las 8.45h suele haber la convocatoria. Y a las 9.30h ya hay aviones en la plataforma de Romeo1. Es el momento de detectar alguna incidencia de última hora. En esta fotografía se observa a los aprendices-alumno Alvaro e Israel, suministrando presión a las ruedas del Mentor, mientras que los TMA supervisores voluntarios, Alejandro y Paco Val comentan la jugada

The usual call is for 08:45 a.m. and by 09.30am there are airplanes at Romeo1 platform.
It is time to detect any last minute incidence. This photograph shows the apprentice-students Alvaro and Israel supplying pressure to the Mentor wheels while the supervising Mechanics, Alejandro and Paco Val, discuss their play.
 

Finalment a partir de les 10:00h començen a venir els visitants. Tothom al seu lloc, fins hi tot els Seat 600 convidats.
Finalmente a partir de las 10:00h empiezan a llegar los visitantes. Todos en su sitio, incluso los Seat 600 invitados.
Finally, from 10:00 a.m. the visitors start to come. All is in place, including the Seat 600 guests.

Al Juny, tornem-hi. En Junio, vuelta a empezar. In June, back again.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada