2013/05/02

LELL Work in Progress. Weeks 17 & 18, 2013

Aquestes dues darreres setmanes les hem dedicat a endreçar el taller-escola. Al re-ubicar les màquines eina a l'hangar i agrupar diferents armaris en la zona de magatzem, hem augmentat espai de treball.

 

Estas dos últimas semanas las hemos dedicado a ordenar el taller-escuela. Al reubicar las máquinas herramienta en el hangar y agrupar diferentes armarios en la zona de almacén, hemos aumentado espacio de trabajo.

 

Last twoo weeks have been dedicated to tide-up and order the workshop.  We have increased workspace by relocating the machinery placement within the hangar and moving different cabinets into the storage room.La sensació d'amplitut fa mes agradable la feina i esperem que en els propers PACOB, els socis i públic assistent puguin gaudir millor de la visita a les instal.lacions.La sensación de amplitud hace más agradable el trabajo y esperamos que en los próximos PACOB, los socios y público asistente puedan disfrutar mejor de la visita a las instalaciones. 


The spaciousness makes work more enjoyable. Moreover, on PACOB and scheduled days the FPAC members will better enjoy the site visit.

Samuel i Bryan ordenant el magatzem

Els alumnes aprenents han efectuat una gran tasca i esforç, tan en moure maquinària pesada com en l'inventari i la classificació al magatzem de recanvis i elements de ferreteria.

Los alumnos
 aprendices han efectuado una gran labor y esfuerzo, tanto en las operaciones de movimiento de maquinaria pesada como en la clasificación e inventario del almacén de repuestos y de elementos de ferretería.

The apprentice-pupils have made a great effort both to moving heavy machinery and to sorting and inventorying spare parts and ironmonger materials


Amb el taller en ordre hem tornat a les tasques de restauració.
En aquestes
fotografies podem veure als alumnes preparant les superfícies mòbils de l'AISA I-115 per a ser entelades.

 

Con el taller en orden hemos vuelto a las tareas de restauración. En estas fotografias podemos ver a los alumnos preparando las superficies móviles de la AISA I-115 para su entelado.

Once the workshop has been ordered, the restoration jobs continue. The photography show the apprentice-pupils preparing the AISA I-115 mobile surfaces for lining.
 

Al mateix temps que es saneja la fusta i s'eliminen restes d'anteriors productes d'entelat, es fa una exhaustiva inspecció visual per determinar si cal alguna reparació estructural.


Al mismo tiempo que se sanea la madera y se eliminan restos de anteriores productos de entelado, se hace una exhaustiva inspección visual para determinar si cabe hacer alguna reparación estructural.

While timber is being sanitized and debris of  previous scrim products are removed, a thorough visual inspection is made to determine if any structural repair is required.


Els elements metàlics es passen per la sorrejadora amb la finalitat de retirar la pintura vella i imprimar-los de nou. Alguns d'ells hem observat que no estaven frenats o be tenien indicis de corrosió. Un cop reinstal.lats ja tindrem les superficies preparades. En properes entrades del blog "aprendrem" a entelar-les.

Israel a la sorrejadora

Los elementos metálicos se pasan por la máquina de arenado con el fin de retirar la pintura vieja e imprimarlas de nuevo.  Se ha observado que algunos no estaban frenados o bien tenían indicios de corrosión. Una vez reinstalados, ya tendremos las superficies preparadas para ser enteledas.  En próximas entradas del blog "aprenderemos" a entelarlas.

All metallic parts are sanded to remove old painting before being primed. It has been observed that some were either not well fixed or showed corrossion. Once sanitized and re-installed, we'll have the surfaces ready. Through next posts we will "learn" how to cover them with fabric.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada